Sandvik logo

IF5 Regelefterlevnad

Arbetet med regelefterlevnad under 2023 var fortsatt avsevärt påverkat av sanktionerna mot Ryssland och bolagets beslut under 2022 att avveckla sin verksamhet. Under 2023 övergick fokus gradvis från faktisk avveckling till riskbaserade insatser för att förhindra att ryska aktörer fick tillgång till koncernens produkter genom mellanhänder utanför Ryssland. Före februari 2022 bedrev Sandvik verksamhet genom åtta bolag och hade cirka 950 medarbetare i Ryssland. Den 31 december 2023 hade Sandvik inga anställda kvar i landet och endast ett bolag, som då var under likvidation.

Compliance House är ett verktyg som bland annat gör det möjligt för varje enhet att förstå och hantera sina efterlevnadsrisker, vilket ökar transparensen i implementeringen av kontrollsystemet. Under 2023 låg tonvikten i arbetet med verktyget på att identifiera och åtgärda ytterligare brister i genomförandet av efterlevnadsprogrammet. I slutet av 2023 omfattade Compliance House alla affärsenheter, med undantag för några nyligen förvärvade enheter som undersökts för regelefterlevnadsrisker under due diligence-processen. Därutöver exkluderas vissa enheter som främst ägnar sig åt administrativa uppgifter och interna tjänster, vilka bedömts ha låg risk. 88 procent (92) av de operativa enheterna i verktyget genomförde en självutvärderingsgranskning under året.

Compliance House kräver att varje enhet årligen kommunicerar med sina medarbetare inom fyra efterlevnadsområden. Per den 31 december 2023 rapporterade 82 procent (94) av enheterna att de uppfyllde kraven på kommunikation om antikorruption. Motsvarande siffror för kommunikation om konkurrenslagstiftning, efterlevnad av handelsregler och dataskyddsregler var 82 procent (93), 71 procent (ny) och 82 procent (92).

Medarbetarna fick utbildning i regelefterlevnad genom olika format, inklusive e-learning, webbseminarier och klassrumsundervisning. Över 53 835 utbildningsposter registrerades, varav 21 476 fokuserade på antikorruption, 5 510 på konkurrenslagstiftning, 22 801 på dataskydd och 4 048 på sanktioner och exportkontroll.

Under 2022 deltog alla medlemmar i koncernledningen i en dilemmaträning om antikorruption, och under 2023 utvidgades denna utbildning till att omfatta ledningsgrupper för affärsområden och divisioner. Detta kommer att fortsätta under 2024.

Sandvik har nolltolerans mot mutor och korruption och under 2023 granskade och uppdaterade Sandvik sin antikorruptionspolicy. Enligt policyn ska alla medarbetare, chefer och styrelseledamöter identifiera och uppge eventuella intressekonflikter. Inga styrelseledamöter har deklarerat några intressekonflikter när det gäller korsvist aktieägande med leverantörer och andra intressenter. Den riskbedömning som genomfördes med hjälp av Compliance House visade inte på några betydande kvarstående korruptionsrisker, med hänsyn tagen även till handlingsplaner och befintliga riskkontroller. Sandvik kräver att dess affärspartners följer dess uppförandekod för leverantörer/affärspartners. Denna kod kräver att leverantörer/affärspartners följer relevanta regler och principer avseende antikorruption, konkurrenslagstiftning, dataintegritet och internationella sanktioner.

Sandvik kräver också att relevanta kommersiella mellanmän undertecknar en klausul om antikorruption och exportkontroll/handel i kontraktet. Användningen av antikorruptionsklausulen och uppförandekoden för affärspartners följs upp genom Compliance House. 78 procent (63) av de enheter som använder kommersiella mellanmän svarade att alla deras kommersiella mellanmän hade undertecknat koncernens uppförandekod för affärspartners och 73 procent (60) att alla kommersiella mellanmän hade undertecknat ett kontrakt som innehöll en antikorruptionsklausul. Enheternas svar granskas och bekräftas av den interna och externa revisionsfunktionen som en del av de ordinarie revisionsprogrammen.

Under 2023 förekom inga större offentliga rättsprocesser avseende potentiell bristande efterlevnad av lagar och förordningar mot Sandvik och Sandvik erhöll inte heller några betydande böter eller icke-monetära sanktioner för bristande efterlevnad av lagar eller förordningar.