Sandvik logo

K12 Resultat per aktie

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK

 

Före utspädning

Efter utspädning

SEK

2022

2023

2022

2023

Resultat per aktie, koncernen totalt

8,95

12,20

8,94

12,18

Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet

10,25

12,20

10,24

12,18

Beräkningen av de täljare och nämnare som använts i ovanstående beräkningar av resultat per aktie anges nedan.

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

2022

2023

Årets resultat, koncernen totalt

11 225

15 300

Årets resultat, kvarvarande verksamhet

12 853

15 300

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under året, i tusental aktier

 

2022

2023

Totalt antal stamaktier 1 januari

1 254 386

1 254 386

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning

1 254 386

1 254 386

Effekt av aktieoptioner

939

1 530

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, efter utspädning

1 255 325

1 255 916

Resultat per aktie efter utspädning avser aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram för 2021, 2022 och 2023. För ytterligare information om de långsiktiga incitamentsprogrammen se not K4.

§ Redovisningsprinciper

Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Resultat per aktie beräknas för både koncernen totalt och för kvarvarande verksamhet.

Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier, vilka under rapporterade perioder hänför sig till program för aktierelaterade ersättningar utgivna till anställda. Alla LTI-program inom Sandvik är prestations­baserade och anses potentiellt ge utspädningseffekt. Utspädning uppstår endast när lösenkursen är lägre än börskursen och ökar ju större skillnaden är.