Sandvik logo

Koncernöversikt

Orderingång och intäkter

Efterfrågan för Sandviks produkter och lösningar uppvisade en varierad bild under 2023. Efterfrågan inom gruvindustrin var på stabila, höga nivåer där en nedgång i ordrar på utrustning kom penserades av stark tillväxt inom reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror. En stark utveckling noterades för våra lösningar inom automation och batterielektrisk utrustning. Ökade räntenivåer och inflationstryck ledde till en utmanande miljö för infrastruktursegmentet, och efterfrågan försvagades i alla Sandviks större regioner. Aktiviteten inom tillverkningsindustrin avtog, vilket även avspeglades i de globala PMI:erna (inköpschefsindex), och hade en negativ påverkan på volymer inom verkstad. Solid efterfrågan inom flygsegmentet noterades medan utvecklingen inom fordonssegmentet var stabil. Sandviks orderingång uppgick till 125 011 miljoner kronor (134 019) och intäkter till 126 503 miljoner kronor (123 543), vilket motsvarar ett orderingångsvärde i relation till intäkter om 99 procent (109).

Resultat och avkastning

Sandviks EBITA ökade till 24 530 miljoner kronor (22 471), motsvarande 19,4 procent (18,2) av intäkterna. Justerad EBITA ökade till 25 240 miljoner kronor (24 470) och den justerade EBITA-marginalen ökade till 20,0 procent (19,8) jämfört med föregående år. Förändringar i utländsk valuta påverkade resultatet positivt med 601 miljoner kronor (3 711) jämfört med föregående år.

Finansnettot uppgick till –2 623 miljoner kronor (531). Resultatet före skatt var 19 794 miljoner kronor (16 983) för koncernen och 19 794 miljoner kronor (17 738) för den kvarvarande verksamheten. Inkomstskatten hade en total påverkan om –4 493 miljoner kronor (–5 758) på resultatet, motsvarande 22,7 procent (26,9) av resultatet före skatt. Årets resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 15 300 miljoner kronor (11 212). Resultat per aktie för koncernen uppgick till 12,20 kronor (8,95) och 12,20 kronor (10,25) för den kvarvarande verksamheten. Avkastning på sysselsatt kapital var 17 procent (17) och avkastning på eget kapital var 18 procent (14).

Resultat och avkastning

 

2022

2023

EBITA, MSEK

22 471

24 530

% av intäkter

18,2

19,4

Justerad EBITA1), MSEK

24 470

25 240

% av intäkter

19,8

20,0

Resultat före skatt, MSEK

16 983

19 794

Årets resultat

11 225

15 301

Avkastning på sysselsatt kapital, %

16,5

16,5

Avkastning på eget kapital, %

14,2

17,7

Resultat per aktie, SEK

8,95

12,20

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

8,94

12,18

Jämförelsestörande poster inom EBITA2)

–1 999

–710

Varav kvarvarande verksamheter

 

 

EBITA, MSEK

20 145

24 530

% av intäkter

17,9

19,4

Justerad EBITA1), MSEK

22 486

25 240

% av intäkter

20,0

20,0

Resultat före skatt, MSEK

17 738

19 794

Årets resultat

12 854

15 301

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

10,24

12,20

Justerat resultat per aktie efter utspädning, SEK

11,98

12,69

Jämförelsestörande poster inom EBITA2)

–2 341

–710

1)

Justerat för jämförelsestörande poster.

2)

För 2022 är det främst hänförligt till kostnader för avvecklingen av verksamheten i Ryssland, implementeringen av strukturåtgärder för ökad strategisk motståndskraft och förvärvskostnader. Raderna inom resultaträkningne som påverkas är Kostnad för sålda varor och tjänster –818 miljoner kronor, Försäljningskostnader -653 miljoner kronor, Administrationskostnader –450 miljoner kronor och Övriga rörelsekostnader –796 miljoner kronor. För 2023 är det främst hänförligt till implementeringen av strukturåtgärder för ökad strategisk motståndskraft vilket kommunicerades i maj 2022, posterna är fördelade på alla affärsområden, huvudsakligen inom SMM och SRP. Det inkluderar även avvecklingen av verksamheten i Ryssland och förvärvskostnader. Raderna inom resultaträkningne som påverkas är Kostnad för sålda varor och tjänster –479 miljoner kronor, Administrationskostnader –228 miljoner kronor, Övriga rörelseintäkter 252 miljoner kronor och Övriga rörelsekostnader –168 miljoner kronor.

Rörelsekapital

Rörelsekapital i förhållande till intäkter för året var 29 procent (26). I absoluta tal uppgick rörelsekapitalet till 35 048 miljoner kronor (33 361) vid årets slut. Rörelsekapitalet ökade således med 1 687 miljoner kronor jämfört med föregående år. Förändrade valutakurser bidrog till lägre rörelsekapital med –898 miljoner kronor jämfört med föregående år. Den strukturella effekten från förvärv och avyttringar ökade rörelsekapitalet med 146 miljoner kronor.

Utveckling av intäkter och resultat efter finansiella poster per kvartal

MSEK

 

Intäkter

Resultat före skatt

Vinstmarginal, %

2022

1:a kvartalet

29 006

5 465

19

2:a kvartalet

31 658

5 266

17

3:e kvartalet

31 694

1 467

5

4:e kvartalet

31 095

4 785

15

2023

1:a kvartalet

30 968

5 063

16

2:a kvartalet

32 243

4 428

14

3:e kvartalet

31 476

5 004

16

4:e kvartalet

31 816

5 298

17

Finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 18 797 miljoner kronor (10 465). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 10 293 miljoner kronor (–9 839). Vid årets slut uppgick likvida medel till 4 363 miljoner kronor (10 489). Fritt operativt kassaflöde uppgick till 19 582 miljoner kronor (11 985).

Den finansiella nettoskulden uppgick till 35 215 miljoner kronor (36 466) motsvarande en finansiell nettoskuld/EBITDA kvot om 1,18 (1,32).

Sandvik hade vid årsskiftet outnyttjade kreditfaciliteter om 16 525 miljoner kronor, bestående av en revolverande kreditfacilitet om 11 000 miljoner kronor samt övriga garanterade bankfaciliteter motsvarande 5 525 miljoner kronor. Återstående löptider för koncernens utestående europeiska obligationer var i snitt 3,8 år. Vid årets utgång hade det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s betyget A- för Sandviks långfristiga upplåning och A-2 för kortfristig upplåning.

Investeringar, koncernen totalt

 

2022

2023

Investeringar i anläggningar, MSEK

4 530

5 354

% av intäkter

3,7

4,2

% av avskrivning enligt plan

132

153

Finansiell ställning per den 31 december

 

2022

2023

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK

10 465

18 797

Kassaflöde efter investeringsverksamheten, MSEK

–9 839

10 293

Likvida medel och kortfristiga placeringar, MSEK

10 489

4 363

Nettoskuld, MSEK

43 952

43 475

Finansnetto, MSEK

531

–2 623

Soliditet, %

46

50

Finansiell nettoskuld/EBITDA R12

1,32

1,18

Eget kapital, MSEK

81 270

87 697

Eget kapital per aktie, SEK

64,8

69,9

Eget kapital

Eget kapital vid årets slut uppgick till 87 697 miljoner kronor (81 270) eller 69,9 kronor per aktie (64,8). Soliditeten uppgick till 50 procent (46).

Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick under helåret 2023 till 5 354 miljoner kronor (4 530), vilket motsvarar 153 procent av avskrivningar enligt plan. Erhållen köpeskilling vid försäljning av verksamheter och aktier, exklusive likvida medel, uppgick till –164 miljoner kronor (–34). Investeringar i internt utvecklade immateriella tillgångar uppgick till 1 085 miljoner kronor (680).

Förvärv under året

I februari förvärvade Sandvik 95 procent av aktierna i PMT Premier Machine Tools Limited. Sandvik förvärvade i februari även Polymathian och resterande 70 procent av MCB Services and Minerals (“MCB”). MCB och Deswik, vilket Sandvik förvärvade i april 2022, har verkat i en joint venture-verksamhet och 2019 förvärvade Deswik 30 procent av aktierna i MCB.

I juni förvärvade Sandvik Norgalv, ett galvaniseringsbolag i Kanada.

I augusti slutfördes förvärvet av Postability. I november förvärvades esco GmbH engineering solutions consulting.

I december förvärvades Buffalo Tungsten, Inc.

Moderbolaget1)

Moderbolagets fakturering 2023 uppgick till 13 705 miljoner kronor (13 139) och rörelseresultatet till –6 868 miljoner kronor (4 906). Resultat från andelar i koncern- företag om 12 855 miljoner kronor (11 166) under året avser huvudsakligen utdelning och bidrag. Räntebärande skulder minus likvida medel och räntebärande tillgångar uppgick till 38 011 miljoner kronor (16 147). Moderbolagets balansomslutning ökade med 17 546 miljoner kronor, från 82 868 miljoner kronor till 100 414 miljoner kronor. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 384 miljoner kronor (320).

Antalet anställda i moderbolaget och kommissionärsbolagen uppgick den 31 december 2023 till 3 641 personer (3 720).

1) Moderbolaget inkluderar verksamheter som bedrivs på kommission för Sandvik AB. Dessa framgår av not M12.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,50 kronor (5,00) per aktie. Utdelningsförslaget motsvarar totalt 43 procent (42) av justerad vinst per aktie efter utspädning för Sandvik-koncernen.

Utdelning 5,50 kronor per aktie

 

x antal aktier

1 254 385 923

 

= 6 899 122 577

i ny räkning överförs

19 234 003 161

Summa, SEK

26 133 125 738

Medarbetare

Det genomsnittliga antalet medarbetare uppgick till 40 686 (42 318), av vilka 21 procent (20) var kvinnor. Personal­omsättningen var 10 procent (12). Löner och ersättningar uppgick under året till 26 323 miljoner kronor (25 647).

Gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

De riktlinjer för ersättning som framgår nedan antogs av årsstämman 2020 och gäller till årsstämman 2024.

Riktlinjernas omfattning

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas eller godkänts av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Ett framgångsrikt genomförande av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör för bolaget att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig totalersättning. För mer information om bolagets affärs- och hållbahetsstrategi, se bolagets webbplats home.sandvik.

Former av ersättning

Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig, konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt koncernens resultatutveckling. Ersättningen får bestå av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

Fast lön

Syftet med den fasta lönen är att attrahera och behålla ledande befattningshavare med rätt kompetens för respektive befattning. Lönenivån ska bestämmas baserat på jämförelse med liknande komplexa positioner inom en definierad jämförelsegrupp.

Rörlig ersättning

Rörlig aktierelaterad ersättning

Bolaget kan erbjuda långsiktiga aktieeller aktiekursrelaterade ersättningar. Sådana program beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. För närvarande finns pågående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. För mer information om dessa program, se bolagets webbplats home.sandvik.

Rörlig kontantersättning

Bolaget kan erbjuda kortsiktig eller långsiktig rörlig kontantersättning. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av sådan ersättning ska mätas under en period om ett till tre år. Sådan ersättning får årligen uppgå till högst 75 procent av den fasta årslönen.

Rörlig kontantersättning ska vara villkorad av att definierade och mätbara kriterier uppfylls. Dessa kriterier ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och prestation samt långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. I början av varje år ska styrelsen och ersättningsutskottet fastställa de kriterier, inklusive nyckeltal (KPI:er) och målnivåer, som bedöms vara relevanta för den kommande mätperioden. Kriterierna kan vara finansiella, och innefatta minst tre nyckeltal, och icke-finansiella, och ska alltid vara affärsrelaterade. Minst 80 procent av den rörliga kontantersättningen ska kopplas till de finansiella kriterierna. Verkställande direktören och cheferna för koncernfunktionerna ska bedömas utifrån nyckeltal på koncernnivå och cheferna för affärsområdena ska bedömas utifrån nyckeltal på både koncern- och affärsområdesnivå. De fastställda nyckeltalen ska presenteras på bolagets webbplats, home.sandvik. När mätperioden är slut ska det bedömas i vilken utsträckning de fastställda kriterierna har uppfyllts, vilket sedan redovisas i ersättningsrapporten året därpå. Såvitt avser de finansiella kriterierna ska bedömningen baseras på den finansiella information som senast offentliggjorts av bolaget.

Särskilda arrangemang

I specifika fall får bolaget erbjuda ersättning med engångsbelopp, förutsatt att sådan ersättning endast lämnas på individnivå i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare och inte överstiger ett belopp motsvarande 100 procent av individens fasta årslön och maximala rörliga kontantersättning samt inte utges mer än en gång per år och individ.

Rätt att innehålla eller kräva tillbaka ersättning

Villkor för rörlig ersättning ska utformas så att styrelsen (i) har rätt att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om exceptionella ekonomiska förhållanden råder och om en sådan åtgärd bedöms som rimlig, och (ii) har rätt att innehålla eller kräva tillbaka rörlig ersättning till en ledande befattningshavare som baserats på resultat som i efterhand visat sig vara felaktiga på grund av oegentlighet (så kallade malus och clawback).

Pensionsförmåner

Pensionsförmånen ska för verkställande direktören vara avgiftsbestämd och pensionspremierna ska uppgå till högst 37,5 procent av den fasta årslönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmånerna vara avgiftsbestämda och uppgå till högst 55 procent av den fasta årslönen, i enlighet med den svenska ITP1-planen. Undantag från denna huvudregel får medges för ledande befattningshavare med en pågående förmånsbestämd plan, förutsatt att kostnaden för denna plan inte överstiger ovannämnda tak.

Andra förmåner

Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 5 procent av den fasta årslönen. För ledande befattningshavare med behov av dubbelt boende kan betalt boende med mera tillkomma i linje med Sandviks regelverk och sådan förmån får uppgå till högst 20 procent av den fasta årslönen.

Upphörande av anställning

Avgångsvederlag får utgå vid uppsägning från Sandviks sida. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare får ha en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande 6 – 12 månaders fast lön. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden inte överstiga sex månader och inget avgångsvederlag ska utgå.

I det fall en ledande befattningshavare inte har rätt till avgångsvederlag men omfattas av ett åtagande om konkurrensbegränsning, kan den ledande befattningshavaren istället kompenseras för ett sådant åtagande. Ersättning för ett åtagande om konkurrensbegränsning ska inte överstiga 60 procent av den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen av anställningen och ska inte betalas ut under en längre period än 18 månader. Den fasta lönen under uppsägningstiden tillsammans med ersättning for åtagandet om konkurrensbegränsning ska inte överstiga ett belopp motsvarande den ledande befattningshavarens fasta lön under 24 månader.

Beaktande av ersättning till bolagets anställda

Vid beredningen av förslaget till dessa riktlinjer, har som riktvärde använts de anställningsvillkor som tillämpas inom bolaget som helhet, med beaktande av principen att ersättningspaketen för alla Sandvik-anställda ska baseras på positionens komplexitet, prestation och marknadspraxis. I allmänhet erbjuds inom Sandvik samma kombination av ersättningskomponenter såsom fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid bolagsstämman. Riktlinjerna ska gälla tills dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor deltar inte verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i den mån de berörs av frågorna.

Beslut om ersättning till verkställande direktören fattas av styrelsen, på förslag av ersättningsutskottet, och beslut om ersättning till övriga ledande befattningshavare fattas av ersättningsutskottet.

Anpassningar till lokala regler

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får nödvändiga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fastlagd lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

För information om gällande ersättningar till ledande befattningshavare, inklusive pågående långsiktiga incitamentsprogram, hänvisas till not K4.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningsutskottet har rekommenderat att styrelsen föreslår att årsstämman 2024 antar riktlinjer för ersättning med i princip samma innehåll som de nuvarande riktlinjerna. En förändring föreslås dock avseende pensionsförmåner, där taket för avgiftsbestämda förmåner sänks för att anpassas till marknadspraxis och möjligheten att erbjuda förmånsbestämda planer tas bort.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att årsstämman 2024 beslutar om riktlinjer för ersättning med samma innehåll som de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2020, med undantag för avsnittet om pensionsförmåner, som föreslås få följande nya lydelse:

Pensionsförmånen ska för verkställande direktören vara avgiftsbestämd och pensionspremierna ska uppgå till högst 37,5 procent av den fasta årslönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmånerna vara avgiftsbestämda och uppgå till högst 35 procent av den fasta årslönen.

Forskning och Utveckling (FoU)

Respektive affärsområde ansvarar för sina egna FoU-verksamheter. Fokus­områden är material och processer inom maskinbearbetning, pulverteknologi, elektrifiering och digitala lösningar.

Sandvik har en portfölj om cirka 6 921 (7 079) aktiva patent. Under 2023 beviljades 722 (725) nya patent. Investeringarna i FoU uppgick till 4 803 (4 471) miljoner kronor, vilket motsvarar 3,8 (4,0) procent av koncernens intäkter. Antalet medarbetare inom FoU, inklusive kvalitetssäkring, var 3 134 (3 009) under året.

Skatt

Sandvik är en multinationell koncern med många koncerninterna transaktioner. OECD har utfärdat riktlinjer för internprissättning av gränsöverskridande transaktioner i multinationella koncerner. Vi följer dessa riktlinjer, liksom den lokala lagstiftningen i respektive land för att försäkra oss om att en korrekt prissättningsmodell används och att rätt skatt betalas i varje land. Sandvik följer noggrant OECD:s skattereformsarbete och EU:s initiativ kring skattetransparens och efterlever dessa standarder i takt med att de fastställs. Vi strävar efter goda relationer med intressenter som skattemyndigheter, icke-statliga organisationer och investerare.

Sandvik har inlett samarbeten med skattemyndigheter i ett flertal länder. Vi är övertygade om att en öppen diskussion och samarbete med skattemyndigheter runt om i världen hjälper oss att minska osäkerheten kring de skatter vi är skyldiga att betala. Vi bidrar till lokalsamhällen och till länder där vi är verksamma i form av till exempel skatt och arbetstillfällen. Under 2023 betalade koncernen 6 852 miljoner kronor (5 262) i inkomstskatt globalt. Inkomstskatt utgör bara en del av alla skatter som betalas av Sandvik över hela världen. Utöver det erlägger vi bland annat sociala avgifter, miljö- och energiskatter och fastighetsskatt. Dessutom samlar Sandvik in och betalar skatt på uppdrag av regeringar och myndigheter, inklusive indirekta skatter och källskatter.

Miljö

I Sverige bedriver Sandvik tillståndspliktig verksamhet vid nio anläggningar. Samtliga innehar de tillstånd som behövs för att bedriva verksamheten och inga överträdelser inträffade under året. Under 2023 ansöktes om förnyade tillstånd för anläggningarna i Sandviken. Sandvik Additive Manufacturing och Sandvik Coromant erhöll nya tillstånd medan tillståndsprocessen för Sandvik Rock Tools fortfarande pågick vid slutet av året. Anmälan om förändringar i verksamheten och förnyade tillstånd för hantering av brandfarligt gods lämnades in för Seco Tools i Fagersta. Anläggningen i Arboga stängdes vid slutet av året.

Lagstadgad hållbarhetsrapport

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Sandvik valt att upprätta en lagstadgad hållbarhetsrapport, vilket har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören. Hållbarhetsrapporten omfattar sidorna Om Sandvik, Hållbarhetsmål, Skifte mot hållbarhet, Hållbarhetsstyrning och Icke-finansiella noter.

Händelser efter årets slut

Den 25 januari presenterade Sandvik ett nytt omstruktureringsprogram för att stärka operationell effektivitet och koncernens anpassningsförmåga. Programmet beräknas generera en årlig besparing om 1,2 miljarder kronor.