Sandvik logo

M20 Eventualförpliktelser och ställda säkerheter

Kvarvarande verksamhet

Eventualförpliktelser

 

2022

2023

Garantier utfärdade för kunder och övriga

63

72

Övriga eventualförpliktelser

21 502

16 981

Totalt

21 565

17 053

Moderbolagets borgens- och ansvarsförbindelser uppgick till 17 053 miljoner kronor (21 565), varav 8 877 miljoner kronor (14 770) utgjorde moderbolagets garantier avseende finansiell upplåning i Sandvik Treasury AB. Resterande belopp utgjordes huvudsakligen av utställda motförbindelser för koncernbolags åtagande gentemot kunder och leverantörer för mottagna förskott, samt dessutom olika typer av fullgöranden och andra garantier ställda till finansiella institut för att täcka exempelvis lokal upplåning, bankgarantier såväl som pensionsåtaganden.

Inga säkerheter har ställts av moderbolaget för 2022 och 2023.