Sandvik logo

Översikt

Aktien

Under 2023 ökade aktiekursen med 16 procent samtidigt som OMXS30-index på Nasdaq Stockholm ökade med 17 procent.

Sandviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Vid utgången av 2023 handlades aktien till 218,10 kronor (188,40), motsvarande ett börsvärde om 274 miljarder kronor. Det innebar att Sandvik var det 12:e (12) börsvärdemässigt största företaget på Nasdaq Stockholm.

Handeln i aktien

Under 2023 omsattes sammanlagt 2,1 miljarder aktier (2,5) till ett värde av 433 miljarder kronor (470). Omsättningen av Sandvik-aktier på Nasdaq Stockholm stod för 25 procent (24) av den totala omsättningen. Andra marknader som BATS Chi-X och Turquoise stod för 75 procent (76). I USA kan Sandvik-aktien handlas genom depåbevis (American Depositary Receipts, ADR), en process som hanteras av Deutsche Bank Trust Company Americas. Under 2023 omsattes i genomsnitt 86 364 depåbevis (145 756) per dag. Vid slutet av 2023 fanns 22 700 848 ADRs (21 518 410) utestående.

Utdelning och totalavkastning

Vårt mål är att utdelningen ska uppgå till 50 procent av det justerade resultatet per aktie över en konjunkturcykel. Styrelsen har till årsstämman 2024 föreslagit en utdelning om 5,50 kronor per aktie (5,00). Det motsvarar cirka 6,9 miljarder kronor (6,3) och en direktavkastning på 2,5 procent baserat på kursen vid årets slut. Den föreslagna utdelningen motsvarar 43 procent av justerad vinst per aktie efter utspädning avseende kvarvarande verksamhet.

Aktiekapital

Antalet aktier uppgår till 1 254 385 923. Varje aktie har ett nominellt värde om 1,2 kronor och aktiekapitalet uppgår till 1 505 263 108 kronor. Koncernens aktiekapital utgörs av ett aktieslag där varje aktie har samma röstvärde och ger samma rätt till utdelning. Sandvik äger inga egna aktier.

Bemyndigande rörande förvärv av bolagets egna aktier

Årsstämman 2023 beslutade bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av Sandvik-aktier vid ett eller flera tillfällen till ett sådant antal att bolaget innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att löpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

Hållbarhetsindex

Sandvik ingår i ett antal hållbarhetsindex, som FTSE4Good, Ethibel Excellence Europe och CDP. De är internationella index som analyserar globala företag som bedriver ansvarsfullt företagande. Att Sandvik ingår i dessa index bekräftar att koncernen bedriver affärsverksamheten på ett hållbart sätt.

Ägare

Under 2023 ökade antalet aktieägare till 138 399 (143 065). Det finns aktieägare i 79 (76) länder och andelen aktieägare utanför Sverige uppgick till 40 procent (41) vid årets slut. De tio största enskilda aktieägarna innehade 39 procent av aktiekapitalet vid samma tidpunkt. Medlemmar av koncernledningen ägde den 31 december 2023 sammanlagt 138 147 aktier i Sandvik medan Sandviks styrelseledamöter ägde 1 034 343 aktier (inklusive suppleanter, exklusive verkställande direktören). Totalt motsvarade koncernledningens och styrelsens innehav 0,09 procent av kapital och röster.

5.50

Förslag till utdelning per aktie, kronor

Sandvik-aktien, 2023

2023 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 0 50 SEK Volym 100 150 200 250 300 Jan Feb Mar May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Apr OMX Stockholm 30 Handelsvolym i tusental Sandvik-aktien 2023 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 0 50 SEK Volumes 100 150 200 250 300 Jan Feb Mar May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Apr OMX Stockholm 30 Trading volumes (thousands) Sandvik share

Sandvik-aktien, 2023

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n F a i r P l a y I n n o v a t i o n 60%16%4%2%1% 1%1%15% SverigeUSAStorbritannienNorgeTysklandFinlandJapanÖvriga länder 60%16%4%2%1% 1%1%15% SwedenUSUKNorwayGermanyFinlandJapanOther countries

Ägarfördelning per land, 31 december 2023

2019 2020 2021 2022 2023 70 000 90 000 110 000 130 000 150 000 70,000 90,000 110,000 130,000 150,000
Nyckeltal

 

2022

2023

Antal aktier vid årets slut, miljoner

1 254

1 254

Börsvärde vid årets slut, miljarder

236

274

Antal aktieägare

143 065

138 399

Aktiekurs vid årets slut, SEK

188,4

218,1

Resultat per aktie efter utspädning, SEK1)

10,24

12,18

Justerat resultat per aktie efter utspädning, SEK1)

11,98

12,69

P/E-tal vid årets slut1)

18,4

17,9

Kursförändring under året, %

–23,5

15,8

Ordinarie utdelning, kr/aktie

5,00

5,502)

Utdelning/justerat resultat per aktie efter utspädning1), %

423)

432)

Totalavkastning (aktieutveckling + utdelning), %

–22

18

Andel aktier i Sverige, %

59

60

Andel aktier ägda av de 10 största ägargrupperna, %

41

39

1)

Kvarvarande verksamheter.

2)

Föreslagen utdelning.

3)

Utdelningsandelen är endast relaterad till kontant utdelning och innefattar ej utdelningsvärdet av Alleima.

Källa: Monitor by Modular Finance AB. Sammanställd och behandlad data från Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen med flera.

De tio största aktieägargrupperna

31 december, %

2022

2023

AB Industrivärden

13,7

14,1

Alecta Pension Insurance

4,8

4,5

Swedbank Robur Funds

3,9

4,3

Vanguard

3,0

3,2

Lundbergföretagen AB

2,8

2,9

BlackRock

2,8

2,9

Handelsbanken Funds

1,5

2,4

SEB Funds

1,7

1,9

Norges Bank

1,4

1,7

Fidelity International (FIL)

1,4

Källa: Monitor by Modular Finance AB. Sammanställd och behandlad data från Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen med flera.