Sandvik logo

The Sandvik Way

Sandviks ramverk för bolagsstyrning, The Sandvik Way, implementerar de externa regler som nämns ovan och innehåller även interna regler och principer för bolagsstyrning som gäller specifikt inom Sandvik. Det baseras på tre byggstenar som framgår av modellen nedan och beskriver hur gemensamma arbetssätt har införts inom hela organisationen.

The Sandvik Way

Företags- kultur Syfte Kärnvärden Uppförandekod Ledarskapsmodell Ständiga förbättringar Verksamhet Sandviks strategi Riskhantering Finanisellaprognoser ochscenario- analys Internkontroll Mål ochnyckelresultat Policyer ochprocedurer Performancemanagement Regelefterlevnadoch Speak Up Intern revision Extern revision Bolags- styrning Divisioner Vd ochkoncern- ledning Affärsenheter, distributionscenter,produktionsenheter,försäljningsområden,försäljningsenheter Bolagsstämma ochstyrelse Externrappor-tering Affärs-områden Koncern-funktioner Corporate culture Purpose Core values Code of conduct Leadership model Continuous improvements Operations Sandvik strategy Risk Management Finance forecasting and scenario planning External reporting Internal control Objectives and Key Results Policies and procedures Performance management Compliance and Speak Up Internal audit External audit Governance structure Divisions President and Executive Management Business units, distribution centers, production units, sales areas, sales units Business areas Group functions Shareholders Meeting and Board of Directors

Bolagsstyrning

Denna del beskriver hur Sandvik-koncernen styrs och vägleds. Styrelsen, som utses av bolagsstämman, fastställer koncernens strategiska inriktning. Verkställande direktören verkställer denna genom koncernledningen vars medlemmar leder och övervakar koncernens verksamhet. Det huvudsakliga operativa ansvaret inom koncernen ligger hos affärsområdena och divisionerna, medan koncernfunktionerna ansvarar för funktionella policyer och processer som stödjer affärsverksamheten.

The Sandvik Way har implementerats i respektive affärsområde och ytterligare krav uppställs längre ner i affärsområdenas operativa struktur.

Verksamhet

Denna del beskriver de detaljerade kontroller och ramverk för riskhantering som är gemensamma för koncernen. Detta omfattar flera aspekter såsom strategi och riskhantering, policyer, finansiella prognoser och scenarioanalys samt regelefter­levnad, interna kontroller och revision. Performance management, kontroller och ständiga förbättringar utgör en gedigen grund för vårt sätt att arbeta.

Företagskultur

Denna del utgör grunden för hur vi alla formar vår företagskultur och möjliggör en kundorienterad och ansvarsfull verksamhet. Våra operativa kontroller och ramverk för riskhantering understöds av de målsättningar och krav som återfinns i vårt syfte, våra kärnvärden, vår uppförandekod och ledarskapsmodell.