Sandvik logo

Bidrag till målen för hållbar utveckling

Sandvik bidrar till att uppnå målen för hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030. Genom att integrera hållbarhetsmålen, även kända som Sustainable Development Goals (SDG), i vår verksamhet och strategi, arbetar vi för att skapa en positiv inverkan på samhället och miljön.

SDG 3

God hälsa och välbefinnande

Vårt batteridrivna underjordserbjudande minskar värme och utsläpp, vilket förbättrar arbetsförhållandena och sänker gruvkundernas ventilationskostnader. Vår teknik AutoMine® möjliggör automatiserad lastning och transport dygnet runt i Bolidens Renström-gruva i Sverige, vilket leder till förbättrad produktivitet och en säkrare arbetsmiljö för operatörerna som kan övervaka maskinerna på distans. Dessutom har Sandvik program för hälsa och välbefinnande för medarbetare på arbetsplatserna.

SDG 5

Jämställdhet

Sandvik siktar på att en tredjedel av cheferna ska vara kvinnor år 2030. Vi har bildat partnerskap med organisationer som Female Leader Engineers och International Women in Mining. I Pune, Indien, har Sandvik Coromant vidtagit proaktiva åtgärder för att öka andelen kvinnor i produktionen. Resultaten är uppmuntrande, med en ökning av kvinnliga medarbetare från 4 procent 2019 till 20,5 procent 2023. För att garantera säkerheten för kvinnliga nattskiftsarbetare tillhandahåller Sandvik säkra transporter, GPS-spårning och övervakningskameror, samt en dedikerad säkerhetsvakt.

SDG 6

Rent vatten och sanitet

2023 invigde vi ett fjärde avloppsreningsverk i Pune, Indien. Anläggningen fokuserar på att öka återvinningen och återanvändningen av vatten och bidrar därmed till en hållbar vattenhantering i regionen.

SDG 7

Hållbar energi för alla

Sandvik har tecknat avtal om att köpa fossilfri energi på olika marknader. Vi ökar kontinuerligt vår användning av förnybar energi på våra anläggningar och vi genomför ett stort antal miljöförbättringsprojekt. Vi har tagit fram ett internt styrdokument för att främja användningen av förnybar el genom lokala inköp.

SDG 8

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Sandviks lärlingsprogram har under de senaste 23 åren fokuserat på tekniska färdigheter för spårlös gruvdrift i södra Afrika. Programmet drivs av Sandvik Southern Africa Academy i Sydafrika och har utbildat över 1 000 lärlingar inom gruvutrustning i Zambia, Botswana, Zimbabwe, Tanzania och Sydafrika.

Vi har en tydlig vision om noll olyckor. Våra automationslösningar för gruvdrift erbjuder möjligheter till fjärrstyrt arbete och bidrar till en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö.

SDG 9

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Digitaliserad tillverkning möjliggör ett produktionssystem med slutna kretslopp som ger ökad produktivitet, minimerat avfall och förbättrad kvalitet. Sandvik har snabbt utökat sitt digitala erbjudande för att automatisera och koppla samman hela värdekedjan för komponenttillverkning, från design och planering till produktion och verifiering. Vårt mål är att etablera ett digitalt, agnostiskt erbjudande som automatiserar bearbetningsprocessen längs hela värdekedjan.

Sandvik digitaliserar sitt återköpsprogram för att göra återvinning av hårdmetall enklare, snabbare och mer transparent. Kunder kan enkelt begära ett pris för använt material, automatiskt boka en leverans, spåra det återvunna materialet och få uppgifter om sparade växthusgasutsläpp. Den nya digitaliserade processen lanserades framgångsrikt i Sverige och Tyskland, med planer på att utvidga den till fler marknader.

Vår patenterade teknik 'laddning under borrning' för batterielektrisk borrutrustning under jord utnyttjar borrcykeln för att samtidigt ladda batteriet. Denna innovation minskar driftstoppen, utsläppen av växthusgaser, värme och buller.

Pulverbaserade tekniker för nettoformning, som additiv tillverkning, gör det möjligt att sammanfoga flera komponenter till en, vilket minskar monteringsstegen och därmed energiförbrukningen. Additiv tillverkning minskar också avfallet och minimerar ofta användningen av smörjmedel och rengöringsvätskor.

SDG 12

Ansvarsfull konsumtion och produktion

Varje år producerar vi tiotals miljoner skär. I vår övergång till en mer cirkulär affärsmodell ingår målet att köpa tillbaka 90 procent av denna volym från kunderna och återanvända det återvunna materialet i nya verktyg. Detta tillvägagångssätt minskar behovet av resursutvinning avsevärt och leder till en 70-procentig minskning av energianvändningen och en 64-procentig minskning av CO2-utsläppen.

Under 2023 lanserade Sandvik för första gången ett återvinningsprogram för borrkronor i hårdmetall, vilket bidrar till att säkra tillgången på knappa mineraler, minska miljöpåverkan och minimera avfallsproduktionen. Med 'Opt-out'-programmet blir kunderna automatiskt en del av återvinningsinitiativet om de inte aktivt väljer att avböja eller 'opt-out' från att delta. Initiativet bidrar till ett cirkulärt system för hårdmetall.

Under året började divisionen Wolfram utveckla verktyg med vårt Bergla® volframkarbidpulver. Det tillverkas av 100 procent återvunnet volframråmaterial i en tillverkningsprocess som kräver mindre än 10 procent energi jämfört med vanliga återvinningsmetoder, och 90 procent av den energi som används är förnybar. Fördelen med processen är kombinationen av en befintlig teknik hos Wolfram med en fullständig integrering av cirkularitet

Under 2023 tillkännagav Sandvik det strategiska förvärvet av volframpulvertillverkaren Buffalo Tungsten. Förvärvet erbjuder synergipotential genom att optimera materialförsörjningen och öka andelen lokalt producerat metallpulver av volfram genom anläggningen i Depew, NY, USA.

Cirkulär avfallshantering står i fokus för våra mål för 2030. I maj introducerade vår division Seco produktförpackningar tillverkade av 100 procent återvunnet material, från kasserade plastförpackningar från hushåll. Den ökade användningen av återvunnen plast bidrar inte bara till att minska utsläppen av växthusgaser utan främjar även cirkularitet. Vi strävar ständigt efter att förbättra metoderna för återvinning och återanvändning på alla våra anläggningar.

SDG 13

Klimatåtgärder

I september 2023 godkändes våra mål för minskade växthusgasutsläpp av Science-Based Targets initiative (SBTi), läs mer om detta under Skifte mot hållbarhet. Vi har åtagit oss att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan senast 2050. Våra mål på kort sikt inkluderar att uppnå en 50-procentig minskning av absoluta scope 1- och 2-utsläpp av växthusgaser till 2030, en 30-procentig minskning av absoluta scope 3-utsläpp och en 90-procentig minskning av absoluta scope 1- och 2-utsläpp av växthusgaser till 2040. Alla mål har 2019 som basår.