Sandvik logo

Översikt

Sandvik Rock Processing Solutions

Sandvik Rock Processing Solutions upplevde en blandad efterfrågebild under året. Efterfrågan från gruvsektorn var fortsatt stabil, till följd av efterfrågan på reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror, medan investeringarna i infrastruktur befann sig på en låg nivå. Förvärvade företag bidrog starkt till tvåsiffrig omsättningstillväxt under 2023.

Sandvik Rock Processing Solutions tillhandahåller högpresterande produkter och tjänster till kunder främst inom gruv- och infrastrukturindustrierna. Vi har världsledande produkter och tjänster för tillämpningar inom krossning, siktning, matning, tåglastning, brytning, rivning och återvinning. Våra produkter, tjänster och flexibla underhållsprogram ökar produktiviteten, säkerheten och drifttiden samt minskar kostnaderna. Vår starka innovationsförmåga och djupa kunskap om våra kunders processer och behov leder till lanseringar av produkter, energieffektiva lösningar och ny digital teknik som bidrar till att göra kundernas verksamhet mer hållbar. En viktig strategisk prioritering är att fortsatt dra nytta av vår finkrossningsteknik för att minska den höga energiförbrukningen i branschen.

Marknadsöversikt

Efterfrågan inom gruvsektorn var fortsatt stabil, delvis till följd av gynnsamma mineralpriser, i synnerhet för koppar och guld, och följdaktligen hög gruvaktivitet. Efterfrågan på infrastruktur var fortsatt svag till följd av en utmanande makromiljö med stigande räntor och ökat inflationstryck. Dessutom påverkade ökade lager ordernivåerna negativt under 2023, till följd av störningar i leveranskedjan. Ambitionerna att minska kol- dioxidutsläppen, i kombination med lägre mineralhalt i malmen, förstärker behovet av att utvinna mer material djupare ner i marken. Det är trender som verkar till vår fördel och till att uppnå framtida tillväxt.

2023 i siffror

Intäkter per kundsegment

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n I n n o v a t i o n 53%47% GruvorInfrastruktur 53%47% MiningInfrastructure

Intäkter per marknadsområde

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n I n n o v a t i o n 21%19%19%17%13% 11% NordamerikaAsienEuropaAustralienSydamerikaAfrika/ Mellanöstern
Översikt

 

2022

2023

Orderingång, MSEK

9 874

11 238

Intäkter, MSEK

9 587

11 472

Justerad EBITA1), MSEK

1 530

1 661

Justerad EBITA-marginal1), %

16,0

14,5

Avkastning på sysselsatt kapital, %

16,7

8,6

Antal medarbetare2)

2 919

2 946

Könsfördelning (män/kvinnor), %

85/15

82/18

Kvinnor i ledande befattning, %

19,2

20,8

Olycksfallsfrekvens (LTIFR)

5,1

2,8

Total olycksfallsfrekvens (TRIFR)

7,9

7,0

1)

Justerat för jämförelsestörande poster om –144 MSEK (–201).

2)

Omräknat till heltidstjänster.

Produktportfölj

Utrustning för krossning, sortering, matning, brytning, rivning, verktyg, tjänster, reservdelar, slitdelar, digitala lösningar och hållbarhetsfrämjande teknik för krossning och sortering.

Marknadsbeskrivning
Gruvor

Konsoliderad kundbas med cirka 200 globala stora och mindre gruvföretag. Geografiskt avlägsna platser, minskad mineralhalt i malmen samt ökade säkerhetskrav driver produktionsvolymer och behov av miljöanpassad krossning och sortering i takt med att kunder fokuserar på minskad energi- och vattenförbrukning. En betydande marknad för reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror.

Infrastruktur

Sandvik är aktivt inom områden som krossning, sortering, matning, rivning och återvinning. Kundbasen är fragmenterad med tusentals enskilda kunder. Det pågår dock en konsolidering mot stenbrott med större kapacitet som drivs på av produktivitet, kostnad per ton, hållbarhet och säkerhet. Regionala erbjudanden och lokal konkurrens.

Drivkrafter för efterfrågan
Gruvor
 • BNP-tillväxt och resursintensiv industriutveckling
 • Växande medelklass
 • Metall- och mineralpriser
 • Försämrad malmkvalitet (mindre mineral per ton)
 • Produktionsnivåer i befintliga gruvor och expansionsprojekt (orörd samt tidigare exploaterad mark)
 • Produktivitetsförbättringar och ny teknologi, till exempel digitala lösningar och elektrifiering
 • Efterfrågan inom miljö, hälsa och säkerhet, till exempel miljöeffektiv finfördelning samt minskad energi- och vattenanvändning
Ballastmaterial
 • BNP-tillväxt/urbanisering
 • Infrastrukturinvesteringar och utgifter
 • Trender inom EHS och hållbarhet för teknik i premiumsegmentet
 • Produktion av ballastmaterial och cement
 • Tillväxt på nya marknader
Rivning och återvinning
 • Lagar och förordningar
 • Förändringar i kundernas efterfrågan
 • Fokus på återvinning och återanvändning
Konkurrenssituation/större konkurrenter
Gruvor

Huvudsakligen globala konkurrenter som Metso, FLSmidth, WEIR och Terex.

Infrastruktur

Några globala konkurrenter förekommer i flera nischer: Metso, Terex, Keestrack, Furukawa och Epiroc. Många regionala aktörer.

Modell för försäljningskanaler
Gruvor

Direktförsäljning cirka 90 procent med ett globalt servicenätverk.

Infrastruktur

Till följd av den fragmenterade kundbasen sker 75–80 procent av försäljningen via distributörer.

Tillväxtstrategi

Öka försäljningen inom reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror inom den befintliga kundbasen och skapa nya erbjudanden. Optimering av säljkanaler, direktförsäljning, återförsäljare och originaldelstillverkare. Erbjuda miljöanpassad krossning och sortering, automation, digitalisering, elektrifiering och utforska kompletterande teknologi och erbjudanden genom partnerskap och förvärv.

Strategisk riskhantering

Olika former av affärsmiljörisker med påverkan på gruv- och infrastrukturmarknaden i allmänhet, till exempel ökad konkurrens på marknaden genom ny teknikutveckling och uppkomsten av nya konkurrenter, fluktuerande råvarupriser och risker relaterade till regelefterlevnad. Politisk instabilitet i vissa delar av världen.