Sandvik logo

Översikt

Bolagsstyrningsrapport

Sandvik AB har sitt huvudkontor i Stockholm och är moderbolag i Sandvik-koncernen, med dotterföretag i cirka 70 länder. Koncernen har cirka 41 000 medarbetare och intäkter i cirka 170 länder. Sandvik AB är ett publikt bolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Bolagsstyrningen inom Sandvik baseras på externa regler som aktiebolagslagen, regelverket Nordic Main Market Rulebook for Issuers, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) och andra relevanta lagar, förordningar och regler. Koden finns tillgänglig på bolagsstyrning.se. Under 2023 tillämpade Sandvik Koden utan att avvika från någon av dess regler.

Bolagsstyrningsmodell

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n F a i r P l a y Valberedning Internrevision Speak Up & Affärsetik Revisionsutskott Extern Revisor Ersättningsutskott Utskott förförvärv och avyttringar Bolagsstämma Styrelse Vd och koncernledning Affärsområden Divisioner Koncernfunktioner Nomination Committee Internal Audit Speak Up and Business Ethics Audit Committee External Auditor Remuneration Committee Acquisitions and Divestitures Committee ShareholdersMeeting Board of Directors President and Group Executive Management Business areas Divisions Group functions