Sandvik logo

M17 Övriga avsättningar

 

Garantie­åtaganden

Om­struktur­eringsåt­gärder

Personal­relaterade förmåner

Miljöåta­ganden

Legala tvister

Övriga förplik­telser

Totalt

Ingående balans 1 januari 2022

2

141

129

11

0

0

283

Avsättningar som gjorts under året

1

112

85

0

198

Avsättningar som tagits i anspråk under året

0

–79

–78

–9

–166

Outnyttjade avsättningar som återförts under året

0

0

Omklassificeringar

1

–1

0

Utgående balans 31 december 2022

3

175

135

2

0

0

315

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2023

3

175

135

2

0

0

315

Avsättningar som gjorts under året

90

125

0

215

Avsättningar som tagits i anspråk under året

0

–115

–82

–2

–199

Outnyttjade avsättningar som återförts under året

0

0

Omklassificeringar

–1

–1

Utgående balans 31 december 2023

3

149

178

0

0

0

330