Sandvik logo

Regelefterlevnad

Sandviks regelefterlevnadssystem omfattar fyra nyckelområden: antikorruption och mutor, konkurrenslagstiftning, handel och hantering av tredje parter samt dataskydd. Syftet är att etablera en väl fungerande struktur för att effektivt hantera de primära efterlevnadsriskerna i alla länder där Sandvik är verksamt. Group Compliance fastställer kraven för regelefterlevnadsprogrammet, inklusive riskidentifiering, policyer, relevant utbildning och kommunikation, övervakning och säkerhet, rapportering med mera. Dessa krav implementeras sedan av varje affärsområde. Group Compliance-funktionen rapporterar till Sandviks chefsjurist, koncernledningen och revisionsutskottet.

För att koordinera insatser, identifiera synergier och driva förbättringar har ett funktionellt råd för efterlevnad inrättats. Detta råd, som består av representanter från både koncernenfunktionen och affärsområdena, har varit verksamt i flera år och sammanträder vanligtvis en gång i kvartalet.

Sandvik är verksamt i länder och branscher med förhöjda risker för korruption och sanktioner, både direkt och indirekt genom affärsrelationer. Denna situation understryker att företaget potentiellt kan ha en betydande påverkan på ekonomin, människor och miljön. För att hantera dessa utmaningar har Sandvik infört ett antikorruptionsprogram baserat på nolltolerans för korruption. Väsentliga styrdokument för detta program är uppförandekoden, en antikorruptionspolicy och procedurer för kommersiella och administrativa mellanmän, gåvor, gästfrihet, resor och representation samt intressekonflikter. Åtagandet att identifiera och förhindra korruption är inte begränsat till dessa, utan är också integrerat i andra styrdokument, till exempel vår förvärvsprocedur och proceduren för samhällsengagemang, sponsring och donationer. Speak Up-policyn och den tillhörande utredningsproceduren är andra viktiga komponenter i programmet.

Vi ställer krav på alla operativa enheter inom Sandvik att bedöma och gemensamt hantera sina regelefterlevnadsrisker i samarbete med regelefterlevnadsorganisationen. Syftet är att identifiera och förebygga potentiella negativa effekter som härrör från regelefterlevnadsrelaterade frågor. De åtgärder som vidtas av dessa enheter granskas av både interna och externa revisorer.

Alla upplevda negativa effekter och svagheter kan också tas upp, och i förekommande fall åtgärdas, genom Speak Up-processen. Denna process gör det inte bara möjligt att identifiera problem utan inkluderar också, där så är möjligt, aktivt engagemang med personer som rapporterar problem. För att mäta och bedöma framstegen fastställs mål och indikatorer varje år av det funktionella rådet. Dessa kan omfatta självutvärderingar som täcker olika aspekter, inklusive antikorruption, sanktioner, exportkontroll, dataintegritet och konkurrenslagstiftning. Handlingsplaner formuleras sedan baserat på identifierade brister, med åtagande att slutföra dem inom angivna tidsfrister. Detta systematiska tillvägagångssätt säkerställer en kontinuerlig utvärdering och förbättring av vår regelefterlevnadshantering.