Sandvik logo

M7 Finansnetto

Resultat från andelar i koncernföretag

 

2022

2023

Utdelning, netto efter skatt

8 125

8 400

Koncernbidrag, lämnade/erhållna

3 276

4 501

Nedskrivningar

–235

–46

Totalt

11 166

12 855

Ränteintäkter och liknande resultatposter

 

2022

2023

Ränteintäkter, koncernföretag

459

412

Derivat, koncernföretag

281

37

Övrigt

53

19

Totalt

793

468

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

2022

2023

Räntekostnader, koncernföretag

–15

–453

Räntekostnader, övriga

–519

–1 131

Derivat, koncernföretag

–66

Övrigt

–18

–60

Totalt

–552

–1 710

§ Redovisningsprinciper

Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer

Koncernbidrag som ett moderbolag erhåller från ett dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt samma principer som sedvanliga utdelningar från dotterföretag. Koncernbidrag som lämnas från moderbolag till dotterföretag redovisas som investering i aktier i dotterföretag.

Anteciperad utdelningar

Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall moderbolaget ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek, och moderbolaget har fattat beslut om utdelningens storlek före publiceringen av de finansiella rapporterna.

Finansiella garantiavtal

För redovisning av finansiella garantiavtal tillämpar moderbolaget en av Rådet för finansiell rapportering tillåten lättnadsregel jämfört med reglerna i IFRS 9. Lättnadsregeln avser finansiella garantiavtal utställda till förmån för dotterföretag, intresseföretag och samriskföretag. Moderbolaget redovisar finansiella garantiavtal som avsättning i balansräkningen när bolaget har ett åtagande för vilket betalning sannolikt erfordras för att reglera åtagandet.