Sandvik logo

Skifte mot hållbarhet

Under 2023 uppdaterade vi vår hållbarhetsstrategi, som utgör grunden för vår ambitiösa hållbarhetsagenda. Den nya strategin breddar omfattningen av våra fokusområden och fastställer en framtida hållbar vision för varje bransch som vi arbetar med. Den tar ett helhetsgrepp som inkluderar kunder, leverantörer och vår egen verksamhet.

Hållbara lösningar

Vårt största bidrag är att bidra till våra kunders hållbara omställning genom de lösningar som vi tillhandahåller. Vårt uppdrag är att bygga in hållbarhet i allt vi gör, från forskning och utveckling till produktinnovation och hållbara inköp i vår leverantörskedja.

Vi lanserade många lösningar under 2023, bland annat elektrisk gruv- och bergbearbetningsutrustning samt mjukvarusystem för komponenttillverkning som minskar energianvändningen och förbättrar effektivitet och produktivitet. Många av dessa lösningar beskrivs mer i detalj på följande sidor.

Nettonoll

År 2023 validerades våra mål för att minska utsläppen av växthusgaser av Science Based Targets-initiativet (SBTi). Detta innebär att vi åtar oss att nå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050 genom att minska de absoluta utsläppen från vår egen verksamhet, uppvärmning och el (scope 1 och 2) med 50 procent till 2030 och med 90 procent till 2040. Vi kommer också att minska de absoluta utsläppen från kunder, leverantörer och transporter (scope 3) med 30 procent till 2030. Samtliga mål har 2019 som basår.

Vi ligger i linje med våra klimatmål 2030 avseende utsläpp av växthusgaser (scope 1 och 2), även om de ökade med 1 procent under 2023. Jämfört med basåret 2019 har de minskat med 23 procent.

Cirkularitet

Sandvik strävar efter att uppnå 90 procent cirkularitet till 2030 för förpackningar, produkter och avfall, och vi förväntar oss detsamma av våra största leverantörer. Vi bygger in cirkularitet och resurseffektivitet i vår verksamhet på flera olika sätt. I vår egen verksamhet arbetar vi för att öka cirkulariteten för avfall. I länder utan stark infrastruktur för avfallshantering arbetar vi med upphandlingar för att hitta alternativ till deponi. Vi fortsätter att identifiera cirkulära lösningar för komplexa avfallsflöden. Avfallscirkulariteten minskade från 73 procent 2022 till 71 procent 2023, se note NF8 för mer information.

Vi fortsätter att köpa tillbaka begagnade verktyg från våra kunder och återvinna dem för att tillverka nya verktyg. Vi introducerade ett återvinningsprogram för begagnade borrkronor och genomförde ett pilotprojekt för att underlätta kundernas återvinning av begagnade skär med goda resultat. Vi lanserade också en ny funktion på webbplatsen för att underlätta rekonditionering av kundernas solida runda verktyg.

Ekosystem

Sandvik arbetar med partners för att förhindra eller mildra negativ påverkan och för att skydda och återställa biologisk mångfald och ekosystem i vår värdekedja. Vi har inlett en förstudie för att bättre förstå påverkan från vår egen verksamhet och från strategiska leverantörer. Baserat på resultaten kommer vi att utveckla en handlingsplan för biologisk mångfald i linje med EU:s strategi för biologisk mångfald. Den syftar till ingen nettoförlust av biologisk mångfald till 2030, nettovinst från 2030 och full återhämtning till 2050.

Ansvarsfullt företagande

Sandvik säkerställer att höga standarder för affärsetik och ansvarstagande är inbyggda i vår verksamhet och i hela vår värdekedja, vilket möjliggörs av transparens och due diligence. Vi siktar ständigt högre när det gäller etik och transparens.

Vårt arbete på området stöttas av Sandviks uppförandekod, våra riskbaserade program för regelefterlevnad med tydliga policyer och utbildning samt kontroll och granskning. Det kompletteras med våra processer för Speak Up och utredningar, åtgärder och konsekvenser (se Uppförandekoden och Regelefterlevnad).

Våra höga standarder för affärsuppförande har erkänts av EcoVadis, en organisation som utvärderar hållbarhet och täcker ett brett spektrum av frågor som rör företagens sociala ansvar, bland annat miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling.

Vi strävar också efter att säkerställa att våra egna höga standarder är integrerade i våra rutiner för leverantörshantering och upphandling. Vårt engagemang för ansvarsfulla inköp återspeglas i vår uppförandekod för leverantörer och i Sandvik Statement on Responsible Sourcing of Minerals and Metals, i enlighet med OECD:s riktlinjer för due diligence.

Människor och samhällen

Sandvik arbetar konsekvent för att främja välbefinnandet hos våra medarbetare. Hälsa och säkerhet övervakas noggrant i hela verksamheten och vi investerar kontinuerligt i vår säkerhetskultur och vårt mål om noll skador. Under 2023 lanserade vi skadeförebyggande kampanjer för handskador, förbättrade säkerhetsintroduktionsprogram och genomförde workshops för att förbättra säkerhetshanteringen på arbetsplatserna. Den totala olycksfallsfrekvensen (TRIFR) förbättrades till 3,0 (3,1) och olycksfallsfrekvens med förlorad arbetstid (LTIFR) till 1,1 (1,3). Dessvärre rapporterades ett tragiskt dödsfall.

Vi samarbetar med samhällen i närheten av vår verksamhet för ömsesidig nytta och vårt mål är att aktivt delta genom partnerskap, utbildning och volontärarbete för att ge liv åt våra värderingar. Under 2023 engagerade vi oss i cirka 170 samhällsprojekt.