Sandvik logo

Utveckling inom affärsområden

Sandviks verksamhet består av tre affärsområden: Sandvik Mining and Rock Solutions, Sandvik Rock Processing Solutions och Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.

Orderingång per affärsområde

MSEK

2022

2023

Förändring, %

Förändring, %1)

Sandvik Mining and Rock Solutions

62 895

64 527

3

–1

Sandvik Rock Processing Solutions

9 874

11 238

14

–13

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

46 428

49 247

6

–1

Kvarvarande verksamhet

119 196

125 011

5

–2

Avvecklad verksamhet

14 822

e/t

Koncernen totalt

134 019

125 011

–7

–2

1)

Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.

e/t

=ej tillämplig.

Intäkter per affärsområde

MSEK

2022

2023

Förändring, %

Förändring, %1)

Sandvik Mining and Rock Solutions

56 843

65 690

16

12

Sandvik Rock Processing Solutions

9 587

11 472

20

–3

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

45 901

49 340

7

Kvarvarande verksamhet

112 332

126 503

13

6

Avvecklad verksamhet

11 122

e/t

Koncernen totalt

123 453

126 503

2

5

1)

Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.

e/t

=ej tillämplig.

Justerad EBITA och justerad EBITA-marginal per affärsområde

MSEK

2022

% av intäkter

2023

% av intäkter

Förändring, %

Förändring, %1)

Sandvik Mining and Rock Solutions

11 643

20,5

13 716

20,9

18

18

Sandvik Rock Processing Solutions

1 530

16,0

1 661

14,5

9

–15

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

10 023

21,8

10 597

21,5

6

–2

Koncerngemensamt

–711

e/t

–733

e/t

3

11

Kvarvarande verksamhet

22 486

20,0

25 240

20,0

12

7

Avvecklad verksamhet

1 985

17,8

e/t

e/t

Koncernen totalt

24 470

19,8

25 240

20,0

3

7

1)

Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter, justerat för jämförelsestörande poster.

e/t

=ej tillämplig.

Sandvik Mining and Rock Solutions

En ledande leverantör av utrustning och verktyg, service och lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom infrastruktursindustrin. Affärsområdets orderingång uppgick till 64 527 miljoner kronor (62 895), en minskning med –1 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Intäkterna uppgick till 65 690 miljoner kronor (56 843), en ökning med 12 procent i fast valuta för jämförbara enheter. EBITA-marginalen uppgick till 21,0 procent (18,3) av intäkterna och justerad EBITA-marginal uppgick till 20,9 procent (20,5) av intäkterna. De jämförelsestörande posterna om 67 miljoner kronor (–1 264) är främst hänförliga till kostnader relaterade till försäljningar samt införandet av strategiska åtgärder för att öka koncernens anpassningsförmåga.

Finansiell översikt

MSEK

2022

2023

Orderingång

62 895

64 527

Intäkter

56 843

65 690

EBITA

10 379

13 783

EBITA-marginal, %

18,3

21,0

Justerad EBITA1)

11 643

13 716

Justerad EBITA-marginal1), %

20,5

20,9

Avkastning på sysselsatt kapital, %

22,6

24,6

Antal anställda2)

16 206

17 019

Jämförelsestörande poster3)

–1 264

67

1)

Justerat för jämförelsestörande poster.

2)

Omräknat till heltidstjänster.

3)

För 2022 främst hänförliga till avvecklingen av verksamheten i Ryssland och M&A kostnader. För 2023 främst hänförliga till omstruktureringskostnader och försäljningar.

Sandvik Rock Processing Solutions

En ledande leverantör av utrustning, service och tekniska lösningar för krossning och sortering av berg och mineraler inom gruvindustrin och infrastrukturindustrin. Affärsområdets orderingång uppgick till 11 238 miljoner kronor (9 874), en minskning med –13 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Intäkterna uppgick till 11 472 miljoner kronor (9 587), en minskning med –3 procent i fast valuta för jämförbara enheter. EBITA-marginalen uppgick till 13,2 procent (13,9) av intäkterna och justerad EBITA-marginal uppgick till 14,5 procent (16,0) av intäkterna. De jämförelsestörande posterna om –144 miljoner kronor (–201) är främst hänförliga till införandet av strategiska åtgärder för att öka koncernens anpassningsförmåga.

Finansiell översikt

MSEK

2022

2023

Orderingång

9 874

11 238

Intäkter

9 587

11 472

EBITA

1 330

1 517

EBITA-marginal, %

13,9

13,2

Justerad EBITA1)

1 530

1 661

Justerad EBITA-marginal1), %

16,0

14,5

Avkastning på sysselsatt kapital, %

16,7

8,6

Antal anställda2)

2 919

2 946

Jämförelsestörande poster3)

–201

–144

1)

Justerat för jämförelsestörande poster.

2)

Omräknat till heltidstjänster.

3)

Främst hänförliga till förvärvskostnader och kostnader för avvecklingen av verksamheten i Ryssland under 2022 och främst hänförliga till omstrukturerings program under 2023.

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

En marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för avancerad skärande metallbearbetning som expanderar inom digital tillverkning och mjukvarulösningar, liksom disruptiva tekniker som additiv tillverkning och produktionsintegrerad mätteknik. Affärsområdets orderingång uppgick till 49 247 miljoner kronor (46 428), en minskning med –1 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Intäkterna uppgick till 49 340 miljoner kronor (45 901), en ökning med 0,4 procent i fast valuta för jämförbara enheter. EBITA-marginalen uppgick till 20,4 procent (19,8) av intäkterna och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 21,5 procent (21,8) av intäkterna. De jämförelsestörande posterna om –552 miljoner kronor (–935) är främst hänförliga till M&A kostnader samt införandet av strategiska åtgärder för att öka koncernens anpassningsförmåga.

Finansiell översikt

MSEK

2022

2023

Orderingång

46 428

49 247

Intäkter

45 901

49 340

EBITA

9 088

10 045

EBITA-marginal, %

19,8

20,4

Justerad EBITA1)

10 023

10 597

Justerad EBITA-marginal1), %

21,8

21,5

Avkastning på sysselsatt kapital, %

13,8

13,7

Antal anställda2)

20 802

20 326

Jämförelsestörande poster3)

–935

–552

1)

Justerat för jämförelsestörande poster.

2)

Omräknat till heltidstjänster.

3)

För 2022 främst hänförlig till implementeringen av strukturåtgärder för ökad strategisk motståndskraft, avvecklingen av verksamheten i Ryssland samt M&A kostnader. För 2023 främst hänförliga till omstruktureringsprogram och M&A kostnader.