Sandvik logo

M16 Avsättningar till pensioner och andra långfristiga ersättningar

Moderbolagets redovisade pensionsskuld uppgick till 848 miljoner kronor (551). Moderbolagets PRI-pensioner säkerställs genom en egen pensionsstiftelse, Sandviks Pensionsstiftelse i Sverige, vari Sandvik AB och ett flertal svenska dotterföretag ingår. Underskottet har skuldförts i bolagen. Moderbolagets förpliktelser utgörs främst av ITP–planen.

 

2022

2023

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensionsåtaganden

2 319

2 655

Förvaltningstillgångar

1 884

1 885

Underskott i stiftelsetillgångar

–116

–79

Netto redovisat avseende pensionsförpliktelser

–551

–848