Sandvik logo

K15 Nyttjanderättstillgångar

Leasing där Sandvik är leasetagare

 

Byggnader och mark

Maskiner

Inventarier

Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2022

4 542

407

1 172

6 121

Avvecklade verksamheter

–213

–43

–114

–369

Nyanskaffningar

903

108

324

1 335

Omvärderingar

311

16

–2

325

Förvärv av rörelse

476

–2

49

523

Avyttringar och utrangeringar

–383

–59

–246

–689

Omklassificeringar

0

0

–17

–14

Årets omräkningsdifferenser

391

27

89

508

Utgående balans 31 december 2022

6 028

454

1 254

7 740

Av- och nedskrivningar

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2022

1 463

187

631

2 281

Avvecklade verksamheter

–76

–28

–60

–165

Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden

801

104

310

1 215

Nedskrivningar

21

2

1

23

Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

–1

0

0

–1

Avyttringar och utrangeringar

–361

–54

–239

–654

Omklassificeringar

–31

0

–37

–67

Årets omräkningsdifferenser

107

11

47

165

Utgående balans 31 december 2022

1 922

223

653

2 798

Planeligt restvärde

 

 

 

 

Utgående balans 31 december 2022

4 106

231

602

4 941

 

 

 

 

 

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2023

6 028

454

1 254

7 740

Nyanskaffningar

1 064

158

497

1 719

Omvärderingar

258

9

–9

257

Förvärv av rörelse

0

–19

–19

Avyttringar och utrangeringar

–372

–68

–316

–755

Omklassificeringar

42

–3

0

39

Årets omräkningsdifferenser

–228

–10

–25

–266

Utgående balans 31 december 2023

6 792

541

1 383

8 716

Av- och nedskrivningar

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2023

1 922

223

653

2 798

Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden

901

113

351

1 364

Nedskrivningar

15

0

0

16

Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

–12

0

0

–12

Avyttringar och utrangeringar

–328

–66

–309

–702

Omklassificeringar

–5

–4

–23

–32

Årets omräkningsdifferenser

–82

–7

–9

–98

Utgående balans 31 december 2023

2 410

258

663

3 332

Planeligt restvärde

 

 

 

 

Utgående balans 31 december 2023

4 382

283

720

5 384

Årets avskrivning ingår i följande rader i resultaträkningen

 

2022

2023

Kostnad för sålda varor

–375

–476

Försäljningskostnader

–382

–400

Administrationskostnader

–370

–401

Forskning och utveckling

–88

–87

Totalt

–1 215

–1 364

Nedskrivning/återföring av nedskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen

 

2022

2023

Kostnad för sålda varor

–1

–4

Försäljningskostnader

–1

Övriga rörelsekostnader

–20

Forskning och utveckling

0

Totalt

–22

–4

Kontrakt som inte påbörjats

Kontrakt som har ingåtts men som ännu ej påbörjats uppgår till 641 miljoner kronor (989). För leasingskuldens förfallostruktur, se not K28.

Sandvik som leasegivare

Koncernen innehar finansiella avtal som vid årets utgång uppgår till 6 449 miljoner kronor (5 573). Vinsten från försäljning av uanläggningstillgångar klassificerad som finansiell lease uppgick till 1 248 miljoner kronor (887). Finansiella intäkter uppgår till 357 miljoner kronor (233).

Maskiner för uthyrning ingår i koncernens anläggningstillgångar med ett planenligt restvärde om 1 366 miljoner kronor (1 327). Årets avskrivningar uppgår till 534 miljoner kronor (510). Vinst på avyttrade tillgångar uppgår till 60 miljoner kronor (–6). Rörliga avgifter uppgick till –106 miljoner kronor (–71).

Framtida leaseavgifter för operationella leasingkontrakt uppgick till 805 miljoner kronor (783) per 31 december 2023.

Löptidsanalys för fordringar av leasingavgifter

 

Finance leases

Operating leases

2024

3 243

513

2025

2 295

195

2026

698

88

2027

158

8

2028

36

1

2029 eller senare

19

Totalt odiskonterade leasingavgifter

6 449

805

Kostnadsförda belopp

 

2022

2023

Årets avskrivningar

–1 215

–1 364

Nedskrivning/återföring av nedskrivningar

–22

–4

Räntekostnader hänförliga till leasingskulder

–165

–225

Kostnader för lågt värde tillgångar

–52

–38

Kostnader för kortfristiga leasar

–49

–24

Kostnader hänförliga till rörliga leasingkostnader som inte är inkluderade i leasingskulderna

–21

–24

Vinster/förluster relaterade till sale and leaseback transaktioner

0

–1

Totalt kostnadsfört belopp

–1 524

–1 680

Den totala utbetalningen för leasing under året

–1 500

–1 617

§ Redovisningsprinciper

Sandvik som leasetagare

Leasingkontrakt redovisas som nyttjanderättstillgångar samt räntebärande skulder i balansräkningen. Leasingskulder presenteras inom övriga räntebärande skulder och värderas till nuvärdet av framtida leasingavgifter. Nyttjanerättstillgången presenteras under anläggningstillgångar och värderas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. Tillgången skrivs av linjärt.

Vid ingången av ett nytt leasingavtal bedöms sannolikheten att Sandvik kommer välja att förlänga avtalet, köpa de underliggande tillgångarna, eller utnyttja förtidsuppsägning. Leasetagaren fastställer kontraktsperioden genom att bedöma faktorer så som fastighetens betydelse för affärsverksamheten samt egna planerade eller genomförda investeringar i den hyrda fastigheten.

Sandvik separerar icke-leasingkomponenter och leasingkomponenter i avtal hänförliga till byggnader. För övriga tillgångsslag ingår icke-leasingkomponenter i beräkningsunderlaget för nyttjanderätt och leasingskuld.

Sandvik tillämpar två lättnadsregler i samband med leasingredovisning. Korttidsavtal med löptid kortare än ett år och utan köpoption och lågvärdesavtal kostnadsförs.

Sandvik som leasegivare

Vid finansiella leasingkontrakt redovisas en lång-och kortfristig kundfinansieringsfordran till ett värde av nettoinvesteringen. Förväntade kreditförluster beaktas i värderingen av kundfinansieringsfordringar vid första redovisningstillfället och reserven omvärderas under kontraktsperioden. Intäkter redovisas enligt principerna för intäktsföring.

Vid operationella leasingavtal klassificeras tillgången som en hyresmaskin och tillgången omfattas av koncernens avskrivningsprinciper. I anskaffningsvärdet ingår kostnaden för anskaffningen och eventuella initiala direkta utgifter för kontraktet. Leasingintäkten redovisas linjärt över kontraktsperioden.

Sandvik Financial Services erbjuder finansiering av utrustning, huvudsakligen till kunder inom gruv- och anläggningssegmentet.

Sandvik Financial Services är ansvariga för att identifiera och utvärdera riskerna i samband med finansiering till slutkund. Sandvik Financial Services är även skyldiga att löpande hantera och monitorera riskerna i portföljen. Riskhanteringen genomförs i enlighet med Sandvik policy. För mer information se K28.