Sandvik logo

K14 Materiella anläggningstillgångar

 

Byggnader och mark

Maskiner

Uthyrda anläggningar

Inventarier

Pågående nyanläggningar

Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2022

17 728

41 968

2 288

7 029

2 787

71 801

Avecklade verksamheter

–5 437

–13 846

0

–1 386

–642

–21 311

Nyanskaffningar

164

585

947

373

2 166

4 235

Förvärv av rörelse

219

571

0

152

51

993

Avyttringar och utrangeringar

–200

–1 108

–619

–593

–96

–2 617

Omklassificeringar

347

715

–229

268

–1 410

–309

Årets omräkningsdifferenser

907

1 829

234

401

162

3 533

Utgående balans 31 december 2022

13 727

30 715

2 621

6 243

3 017

56 325

Av- och nedskrivningar

Ingående balans 1 januari 2022

8 796

30 623

1 155

5 150

0

45 724

Avecklade verksamheter

–2 928

–10 170

0

–963

–14 061

Avyttringar och utrangeringar

–155

–1 044

–449

–565

–2 214

Nedskrivningar

4

21

1

20

39

86

Återföring av nedskrivningar

0

–1

0

–1

Omklassificeringar

12

–91

–51

44

–86

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

435

1 672

510

452

3 069

Årets omräkningsdifferenser

439

1 267

128

290

2 124

Utgående balans 31 december 2022

6 604

22 277

1 294

4 428

39

34 642

Planeligt restvärde

31 december 2022

7 123

8 438

1 327

1 816

2 978

21 683

 

 

 

 

 

 

 

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2023

13 727

30 715

2 621

6 243

3 017

56 325

Nyanskaffningar

316

871

910

434

2 249

4 781

Förvärv av rörelse

147

127

25

1

299

Avyttringar och utrangeringar

–175

–864

–578

–347

–127

–2 091

Omklassificeringar

591

1 026

–272

119

–1 992

–527

Årets omräkningsdifferenser

–263

–668

–64

–123

–79

–1 198

Utgående balans 31 december 2023

14 344

31 207

2 619

6 350

3 069

57 590

Av- och nedskrivningar

Ingående balans 1 januari 2023

6 604

22 277

1 294

4 428

39

34 642

Avyttringar och utrangeringar

–112

–819

–379

–320

–1 631

Nedskrivningar

5

101

20

0

126

Omklassificeringar

50

–95

–181

–60

–286

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

483

1 715

534

526

3 258

Årets omräkningsdifferenser

–150

–484

–34

–85

–753

Utgående balans 31 december 2023

6 880

22 694

1 254

4 489

39

35 356

Planeligt restvärde

31 december 2023

7 463

8 513

1 365

1 861

3 030

22 234

Årets nedskrivningar/återläggning av nedskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen

 

2022

2023

Kostnad för sålda varor

–21

–103

Administrationskostnader

–1

Forskning och utvecklingskostnader

0

–13

Övriga rörelsekostnader

–65

0

Totalt

–85

–117

Nedskrivningsprövning

Materiella anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod har prövats för nedskrivning då en indikation uppstod. Testerna resulterade i nedskrivningar i projekt på –117 miljoner kronor (–85).

Övriga upplysningar

Materiella anläggningstillgångar som ställts som säkerhet uppgår till 238 miljoner kronor (240). Under 2023 uppgick avtalsmässiga åtaganden för förvärv av materiella anläggningstillgångar till 561 miljoner kronor (378).

§ Redovisningsprinciper

Ägda tillgångar

Materiella tillgångar är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Hyresmaskiner

Hyresmaskinerna omfattar utrustning för borrning under jord, lastare och truckar samt utrustning för borrning ovan jord. Den största delen av maskinerna finns i Nordeuropa, Kanada, USA och Australien.

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

Tillgångarna skrivs av över uppskattad nyttjandeperiod. Mark är inte avskrivningsbart. Avskrivningarna redovisas linjärt (om inget annat beskrivs) baserat på tillgångarnas anskaffningsvärde, i förekommande fall reducerade med restvärde, och bedömda nyttjandeperioder. Följande avskrivningsperioder tillämpas:

Byggnader och mark
  • Mark obegränsad nyttjandeperiod
  • Byggnader 10 – 50 år
  • Anläggningsförbättringar 20 år
Maskiner
  • Maskiner och tekniska anläggningar 5 – 15 år
  • Uthyrda anläggningar 3 år
Inventarier
  • Skrivs av över beräknad nyttjandeperiod
  • Datautrustning skrivs av degressivt över 3 – 5 år

Om en materiell anläggnings-eller nyttjanderättstillgång består av flera komponenter med olika nyttjandeperioder, ska varje sådan väsentlig komponent skrivas av separat. Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid varje årsslut.

Lånekostnader för materiella anläggningstillgångar

För koncernen är kapitaliseringen av lånekostnaderna hänförliga till materiella tillgångar främst relevanta när det gäller byggande av produktionsanläggningar för egen räkning.

! Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Nedskrivningsprövning av materiella anläggningstillgångar

Sandviks materiella anläggningstillgångar upptas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar görs över beräknad nyttjandeperiod till ett bedömt restvärde. Såväl nyttjandeperiod som restvärde omprövas minst i slutet av varje räkenskapsperiod.

Det redovisade värdet på koncernens anläggningstillgångar prövas närhelst händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet inte kan återvinnas. Särskild uppmärksamhet riktas på Sandvik Mining and Rock Solutions hyresbestånd med hänsyn till beroendet av konjunkturen i gruv- och oljebranschen och risken för att hyresavtalen kan komma att sägas upp. Det redovisade värdet på dessa uthyrda maskiner uppgick vid 2023 års utgång till 1 366 miljoner kronor (1 327).

En prövning av det redovisade värdet aktualiseras även i samband med att en anläggningstillgång klassificeras som att den innehas för försäljning, då den upptas till det lägsta av det redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader.