Sandvik logo

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel:

balanserade vinstmedel

20 736 818 564

samt årets resultat

5 396 307 174

kronor

26 133 125 738

 

 

disponeras på följande sätt:

 

till aktieägarna utdelas 5,50 kronor per aktie

6 899 122 577

i ny räkning överförs

19 234 003 161

kronor

26 133 125 738

Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås torsdagen den 2 maj 2024.

Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar blir föremål för fastställelse på årsstämman måndagen den 29 april 2024.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets respektive koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets respektive koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget respektive de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 11 mars 2024

Johan Molin
Ordförande

Claes Boustedt
Styrelseledamot

Andreas Nordbrandt
Styrelseledamot

Jennifer Allerton
Styrelseledamot

Marika Fredriksson
Styrelseledamot

Helena Stjernholm
Styrelseledamot

Thomas Andersson
Styrelseledamot

Thomas Lilja
Styrelseledamot

Kai Wärn
Styrelseledamot

Stefan Widing
Styrelseledamot
Verkställande direktör och koncernchef

Vår revisionsberättelse har avgivits den 12 mars 2024
PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Anna Rosendal
Auktoriserad revisor