Sandvik logo

IF4 Visselblåsarsystem (Speak Up)

Medarbetare och externa aktörer som bevittnar potentiella överträdelser av vår uppförandekod, lagar eller våra policyer uppmuntras att rapportera det, anonymt om så önskas, genom det globala rapporteringsverktyget Speak Up. Möjligheten att göra sin röst hörd är viktig för att skapa en företagskultur inom Sandvik som bygger på förtroende, för att förbättra arbetsmiljön och minska företagets risk.

Vi har en Speak Up-utbildning som syftar till att öka medvetenheten om och förtroendet för koncernens visselblåsarprocess. Under 2023 utbildade vi 827 (4 534) nya medarbetare. För att fler ska genomgå Speak Up-utbildningen har vi bytt utbildningsleverantör och uppdaterad utbildning kommer att läggas in i Workday under 2024. I vår medarbetarundersökning uppgav 91 procent (93) av medarbetarna förtroende för påståendet ”Jag är medveten om att Sandvik har en visselblåsarprocess (Speak Up) för rapportering av överträdelser av vår uppförandekod eller företagets policyer”.

Speak Up är tillgängligt dygnet runt via vårt intranät och våra webbplatser samt via telefonlinjer i alla större länder där Sandvik är verksamt. Rapporter som lämnas in via Speak Up genomgår granskning och varje rapport hanteras av en utredare med stöd från en specialiserad undersökningsfunktion.

Under 2023 rapporterades 343 (290) Speak Up-rapporter, exklusive förfrågningar (se tabell), varav 83 procent (91) avslutades inom 90 dagar och 29 procent (35) kunde verifieras. Inga ärenden (1) avsåg mänskliga rättigheter, och 21 (6) fall rörde mutor och kick-backs.

Alla Speak Up-ärenden utreds och fastställs som antingen styrkta eller inte styrkta baserat på anklagelserna. Konsekvenserna av ett styrkt fall varierar från varningar, processförbättringar och utbildningar till uppsägning av en anställd, att ett kontrakt med en affärspartner avslutas eller inte förnyas eller att ärendet rapporteras till behörig myndighet för vidare utredning. Konsekvenserna hanteras noggrant inom lagens råmärken och i enlighet med våra styrdokument, vilket inkluderar skyldigheten att skydda rapportörens identitet samt relevanta dataskyddsregler.

Speak Up-rapporter

 

Antal

 

2022

2023

Personalärenden

152

165

Regelefterlevnad

42

73

Stöld och förskingring

25

20

Affärsdokumentation och information

11

28

Miljö, hälsa och säkerhet

22

24

Frågor

30

24

Övrigt

38

33

Totalt

320

367