Sandvik logo

Väsentlighetsanalys

Sandvik har genomfört en dubbel väsentlighetsanalys för att fastställa väsentliga områden. Den dubbla väsentlighetsanalysen genomfördes med stöd av de ämnen som ingår i CSRD och GRI samt beroenden av naturresurser, sociala och mänskliga resurser. Resultatet av bedömningen resulterar i väsentlig påverkan, risker och möjligheter, och utgör grunden för årets GRI-rapportering. Konsekvensbedömningen omfattar positiv, negativ, faktisk och potentiell påverkan. Kartläggningen och förståelsen av påverkan var främst inriktad på de värdekedjor där påverkan bedömdes vara mest sannolik. Uppströms omfattade detta transport av produkter och inköp av mineraler och metaller från högriskländer, samt inköp av konfliktmineraler och kobolt. Nedströms låg fokus på transport av produkter och människor, gruvanläggningar i högriskområden och slutet av livscykeln för våra affärsområdens produkter.

Påverkan utvärderades utifrån skala, omfattning och irremedierbarhet för att fastställa allvarlighetsgrad av en påverkan samt sannolikheten för potentiella effekter. Utvärderingen av positiva och negativa effekter baserades på intern expertis inom olika områden såsom leverantörshantering, miljö, personalfrågor, hälsa och säkerhet, samhällsengagemang och juridik. Deltagarna kom från olika koncernfunktioner, affärsområden och geografiska områden inom Sandvik, vilket gav olika perspektiv och erfarenheter av Environmental, Social samt Governance (ESG) i värdekedjan. I utvärderingen beaktades även externa rapporter, lagstiftning och ramverk. Dessa källor inkluderade OECD:s vägledning för ansvarsfulla leveranskedjor av mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden, OECD:s vägledning för ansvarsfulla mineralleveranskedjor, samt riskbedömning av leverantörer genom EcoVadis och leverantörsrevisioner. Processen omfattade workshops och intervjuer.

I den finansiella väsentlighetsanalysen bedömdes risker och möjligheter utifrån storleken på den finansiella konsekvensen samt sannolikheten. Den finansiella väsentligheten baserades på ett kortsiktigt perspektiv som lyfte fram de mest angelägna områdena. Under det kommande året kommer det medellånga perspektivet att undersökas ytterligare och inkluderas i analysen. Baserat på den insamlade informationen fastställdes ett tröskelvärde över vilket områden ansågs vara väsentliga och därmed grund för vår rapportering.

Sandvik har en mångfald av interaktioner i hela värdekedjan: leverantörer, kunder och vår egen verksamhet samt interaktioner relaterade till processen för produkter i slutet av livscykeln. Vår leverantörskedja och vårt geografiska fotavtryck är exempel på faktorer som påverkar värdekedjan samt vår påverkan, våra risker och våra möjligheter.

Väsentliga områden

 • Berörda samhällen
 • Biologisk mångfald och ekosystem
 • Affärsetik
 • Klimatförändringar
 • Lika behandling och möjligheter för alla
 • Hälsa och säkerhet
 • Föroreningar och luftföroreningar
 • Återvunna insatsmaterial
 • Rekonditionering och renovering
 • Avfall
 • Vatten och marina resurser
 • Arbetstagare i värdekedjan

Ett område är väsentligt om företaget har en faktisk eller potentiell betydande påverkan på människor eller miljö.

Ett område är också väsentligt om det ger upphov till finansiella effekter på företaget som sannolikt kommer att påverka dess framtida kassaflöde. Förändringarna i väsentliga områden jämfört med förra året inkluderar tillägg av biologisk mångfald och ekosystem, vatten och marina resurser, samt föroreningar och luftföroreningar.