Sandvik logo

Definitioner

Finansiella mål

Sandvik har långsiktiga finansiella mål inriktade på tillväxt, lönsamhet, utdelning och finansiell ställning. De finansiella målen baseras på kvarvarande verksamhet om inget annat anges.

Tillväxt 7 procent

En tillväxt om 7 procent över en affärscykel, organiskt och genom förvärv, i fast valuta

Justerad EBITA-marginal inom intervallet 20–22 procent

En EBITA-marginal i intervallet 20–22 procent över en affärscykel, justerat för jämförelsestörande poster

Utdelningskvot 50 procent

En utdelningskvot om 50 procent av vinst per aktie, justerat för jämförelsestörande poster över en konjunkturcykel, beräknat för koncernen totalt

Skuldsättningsgrad <0,5

En skuldsättningsgrad (nettoskuld/EBITDA) understigande 0,5, exklusive transformativa förvärv, beräknat för koncernen totalt

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av fyra kvartals genomsnitt för sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital definieras som totalt kapital med avdrag för icke räntebärande skulder.

Avkastning på totalt eget kapital

Årets koncernresultat i procent av fyra kvartals genomsnitt för totalt eget kapital.

Cash conversion

Fritt operativt kassaflöde justerat för jämförelsestörande poster dividerat med justerad EBITA.

EBIT

Rörelseresultat, resultat före finansiella poster och skatt.

EBITA

Resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar hänförliga till immateriella tillgångar, exklusive förvärvsrelaterade redovisningseffekter.

Finansiell nettoskuld i relation till EBITDA

Räntebärande kort- och långfristiga skulder, exklusive nettoavsättningar för pensioner och leasing, med avdrag för likvida medel, dividerat med rullande 12 månaders EBITDA.

Justerad EBIT*

Resultat före finansiella poster och skatt, justerat för jämförelsestörande poster.

Justerad EBITA*

Resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar hänförliga till immateriella tillgångar, justerat för jämförelsestörande poster, exklusive förvärvsrelaterade redovisningseffekter.

Justerad EBITA marginal1)

Resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar hänförliga till immateriella tillgångar, justerat för jämförelsestörande poster, exklusive förvärvsrelaterade redovisningseffekter, i relation till försäljning.

Justerad vinst per aktie1)

Resultat justerat för jämförelsestörande poster, hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under året.

Jämförelsestörande poster

Sandvik rapporterar EBITA, EBIT, resultat före skatt och vinst per aktie justerat för jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster inkluderar kapitalvinster/-förluster från avyttringar och större omstruktureringsinitiativ, avsättningar, kapitalvinster/-förluster från avyttringar av finansiella tillgångar så väl som andra väsentliga poster som har en betydande påverkan på jämförbarheten.

Kapitalomsättningshastighet

Rullande 12 månaders intäkter dividerat med snittet för totala tillgångar de senaste fem kvartalen.

Nettoskuldsättningsgrad/ eget kapital

Räntebärande kort- och långfristiga skulder (inklusive nettoavsättningar för pensioner) med avdrag för likvida medel, dividerat med totalt eget kapital.

Olycksfrekvens (LTIFR)

Antal frånvaroolyckor per miljon arbetade timmar.

Orderingång

Orderingång för en period hänförs till värdet av alla erhållna order med omedelbar leverans och för order med framtida leverans där leveransdatum och kvantiteter har bekräftats. Allmänna försäljningsavtal inkluderas enbart när en slutlig överenskommelse gjorts och konfirmerats. Servicekontrakt ska inkluderas i orderingången med hela den bindande kontraktssumman vid kontraktets undertecknande.

Rörelsekapital

Summan av varulager, kundfordringar, leverantörsskulder samt övriga kortfristiga icke räntebärande fordringar och skulder, inklusive skulder och tillgångar som innehas för försäljning/utdelning, exklusive skattefordringar och skatteskulder samt avsättningar.

Total olycksfallsfrekvens (TRIFR)

Totala antalet olyckor per miljon arbetade timmar.

Vinst per aktie

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under året.

1) Alternativa nyckeltal: Sandvik presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Sandvik anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiell mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS.