Sandvik logo

K20 Övriga fordringar

 

2022

2023

Kontraktstillgångar

503

370

Derivat som innehas för säkring

516

2 105

Övriga icke-räntebärande fordringar

4 019

4 033

Övriga räntebärande fordringar

2 592

3 106

Övriga förskott till leverantörer

388

333

Totalt

8 018

9 947

§ Redovisningsprinciper

En kontraktstillgång bokförs när rätt att erhålla betalning för produkter eller tjänster är villkorat av något annat än endast tid förlöper.