Sandvik logo

M3 Personaluppgifter samt ersättningar till företagsledning

Medelantalet anställda var 3 680 (3 711) varav 28 procent kvinnor (28). All personal i Moderbolaget är anställda i Sverige.

Löner, ersättningar och sociala kostnader

 

2022

2023

Löner och ersättningar

2 520

2 896

Sociala kostnader

910

1 005

Pensionskostnader

656

788

Totalt

4 086

4 689

varav till styrelsemedlemmar, vd och koncernledning1)

 

 

Löner och ersättningar

39

44

Rörlig lön

4

13

Pensionskostnader

15

15

1)

Moderbolagets pensionsskulder hänförliga till dessa personer uppgick till 3 miljoner kronor (3).

Könsfördelningen i företagsledningen

Andel kvinnor

%

2022

2023

Styrelser och verkställande direktörer

30

30

Övriga ledande befattningshavare

50

44

Informationen angående incitamentsprogram finns i not K4.

§ Redovisningsprinciper

Ersättningar till medarbetare

I moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning av förmånsbestämda planer än som anges i IAS 19. Moderbolaget följer bestämmelserna i tryggandelagen samt Finansinspektionens föreskrifter, eftersom detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. De mest väsentliga skillnaderna jämfört med reglerna i IAS 19 är hur diskonteringsräntan fastställs, och att beräkning av den förmånsbestämda förpliktelsen sker utifrån nuvarande lönenivå utan antagande om framtida löneökningar.