Sandvik logo

Moderbolagets resultaträkning

MSEK

Not

2022

2023

Nettoomsättning

M2

13 139

13 705

Kostnad för sålda varor

 

–2 094

–14 616

Bruttoresultat

 

11 045

–911

Försäljningskostnader

 

–1 098

–938

Administrationskostnader

 

–2 338

–2 313

Forsknings- och utvecklingskostnader

M5

–1 591

–1 599

Övriga rörelseintäkter

M6

89

32

Övriga rörelsekostnader

M6

–1 201

–1 139

Rörelseresultat

M3, M4, M11

4 906

–6 868

Resultat från andelar i koncernföretag

M7

11 166

12 855

Ränteintäkter och liknande resultatposter

M7

793

468

Räntekostnader och liknande resultatposter

M7

–552

–1 710

Resultat efter finansiella poster

 

16 313

4 745

Bokslutsdispositioner

 

1

13

Skatt

M8

–1 792

638

Årets resultat

 

14 522

5 396

Årets resultat överensstämmer med årets totalresultat.