Sandvik logo

Översikt

Riskhantering

Koncernens riskhanteringsprocess syftar till att stödja vår verksamhet med att hantera och mitigera kritiska risker som kan påverka vår förmåga att uppnå våra finansiella och strategiska mål.

ERM – en del av vårt strategiska arbete

Att effektivt identifiera och hantera risker är en viktig del av affärsmässig framgång för alla delar av koncernens verksamhet.

Sandvik har implementerat ett Enterprise Risk Management-program (ERM) som omfattar alla affärsområden, divisioner och funktioner inom koncernen. Koncernens styrelse är ytterst ansvarig för styrningen av riskhanteringen och koncernledningen säkerställer att det finns en gemensam och effektiv process på plats. Alla ledningsgrupper är ansvariga för sin egen riskhantering. Ledningsgrupperna måste följa de minimikrav som anges i The Sandvik Way, vilket kräver att de strategiska och operativa riskerna granskas minst en gång per år. ERM-metodiken används också som ett verktyg för beslutsfattande, operativt och inom projekt, samt i strategiprocessen på olika nivåer inom koncernen.

Koncernens viktigaste risker

Sedan 2022 har vi kompletterat nerifrån-upp-processen med en strategisk analys på koncernledningsnivå för att mer specifikt identifiera viktiga riskområden kopplade till vår förmåga att genomföra koncernens Make the Shift-strategi. Syftet är att få en mer fokuserad och konkret riskbild för att möjliggöra en bra uppföljning av de olika riskreducerande aktiviteterna i förhållande till de strategiska målen. Vår kartläggning av nyckelrisker presenteras i Strategiskt risklandskap.

En ERM-rapport med en sammanfattning av viktiga risker och riskreducerande åtgärder i hela vår verksamhet lämnades till revisionsutskottet och styrelsen i december 2023. Styrelsens och revisionsutskottets engagemang i ERM-processen beskrivs närmare på sidan om Styrelse.

Försäkring som ett verktyg för riskhantering

Sandvik har skräddarsydda försäkringsprogram som hanterar risker kopplade till bland annat koncernens egendom, frakter och ansvarsexponeringar. Försäkringsbara risker utvärderas kontinuerligt och åtgärder vidtas för att minska dessa risker som en del av koncernens skadeförebyggande strategi. Under 2023 tecknades en försäkring för fel och försummelser inom teknik för att möta kundernas förväntningar inom vår mjukvaruverksamhet. Med stöd av våra skadeförebyggande rutiner och riktlinjer visar riskutvärderingar på möjligheter att minska risken för avbrott i verksamheten, och att säkerställa vår förmåga att leverera till våra kunder. För att säkerställa kostnadseffektiva och skräddarsydda försäkringslösningar återförsäkras utvalda risker genom koncernens egna försäkringsbolag.

Kontinuitet i verksamheten och krishantering

Den globala riskhanteringspolicyn och tillhörande rutiner för kontinuitet och krishantering ger förutsättningar för lokala ledningsgrupper att framgångsrikt hantera krissituationer och fortsätta affärsverksamheten på en acceptabel nivå när de ställs inför utmaningar. När en risk uppstår prioriterar vår kris- och kontinuitetshantering att minimera personskador, miljöskador och skador på verksamheten, samt att säkerställa snabb återgång till normal verksamhet samt skydd av företagets varumärken.

Internrevison och internkontroll i koncernens riskarbete

Funktionen för internrevision följer regelbundet upp genomförandet av olika riskhanteringsprocesser såsom ERM-programmet, affärskontinuitet, krishantering och försäkringsprogram. Sandvik bedriver koncernövergripande internkontroller för att monitorera riskminimering. Läs mer om vårt internkontrollprogram på under Intern kontroll avseende finansiell rapportering.

Koncernens riskprofil

Koncernens riskprofil baseras på en nerifrån-upp ERM-process där divisioner, affärsområden och funktioner gör en första bedömning, och Group Risk Management Network rekommenderar en ny riskprofil utifrån resultatet av dessa bedömningar. ERM-processen kompletteras med en strategisk analys på koncernledningsnivå för att skapa koncernens Key Risks-karta. Kartan är också kopplad till en uppföljningsmodell för de olika mitigerande initiativen som koncernledningen granskar och diskuterar kvartalsvis, vilket skapar en mer dynamisk och strategiskt relevant riskhanteringsdiskussion på företagets högsta nivåer.

Resultatet av dessa två processer presenteras i tabellen i Nyckelrisker 2023 tillsammans med exempel på vad de identifierade riskerna innebär för Sandvik i olika delar av organisationen och de riskreducerande åtgärder som vidtagits för att hantera dem.

Hållbarhet och klimatförändringar

Bedömning och hantering av hållbarhetsrisker, bland annat klimatförändringar, är integrerade delar av ERM-programmet och anges i koncernens Key Risks-karta samt i riskprofiler i olika delar av organisationen.

Under 2022 genomförde vi en bedömning av både aktuella och framtida risker relaterade till natur- och klimatförändringar för våra anläggningar. Denna bedömning omfattade 285 individuella anläggningar och 94 procent av det totala försäkringsvärdet (TIV) för Sandvik. Bedömningen återspeglar den nuvarande situationen och prognostiserar utvecklingen av nuvarande och framtida risker relaterade till miljö- och klimatförändringar vid olika tidshorisonter. Målen med bedömningen var att skapa en översikt över de fysiska klimatrisker som våra anläggningar står inför vid olika tidshorisonter, scenarier kopplade till klimatförändringar, samt att rangordna anläggningar från hög till låg klimatrisk baserat på klimatdata och försäkrade värden. Bedömningen används som stöd vid identifiering och prioritering av åtgärder, vilka kan innefatta djupgående bedömningar av anläggningar och investeringar i motåtgärder, som ett nästa steg i koncernens resa mot klimatresiliens.

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t Shift to Growth C u s t o m e r F o c u s Passion to Win Fair Play I n n o v a t i o n We make the shift Advancing the world through engineering
Läs mer om det strategiska risklandskapet.