Sandvik logo

K32 Avyttring av rörelse, avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning

I nedanstående tabell specificeras de avyttringar som genomfördes under 2022 och 2023.

Affärsområde

Företag

Avyttringsdatum

Årliga intäkter

Antal medarbetare

2022

 

 

 

 

Sandvik Mining and Rock Solutions

DSI Techno LCC

7 juli, 2022

120 MSEK 12M KV3 21 – KV2 22

38

Sandvik Materials Technology

Distribution of Alleima

30 augusti, 2022

13 405 MSEK 2021

5 726

2023

 

 

 

 

Sandvik Mining and Rock Solutions

Fero Reinforcing

12 juli, 2023

307 MSEK 2022

41

Sandvik Mining and Rock Solutions

Siberia GT LLC

23 november, 2023

N/A

N/A

Sandvik Mining and Rock Solutions

DSI Tunneling

30 november, 2023

145 MSEK 2022

24

Avyttringar och tillgångar som innehas för försäljning

Sandvik genomförde inga väsentliga avyttringar under 2023. Som en del i den under 2022 kommunicerade avvecklingsprocessen av Sandviks tidigare verksamhet i Ryssland, skedde en (mindre) avyttring av en legal enhet under det fjärde kvartalet 2023. Den avyttrade enhetens verksamhet var sedan tidigare avvecklad. Avyttringen hade en negativ kassaflödeseffekt på koncernen om –209 miljoner kronor, och resulterade i en vinst om 230 miljoner kronor hänförlig till ackumulerade valutaeffekter i eget kapital.

Under året avyttrade Sandvik även DSI Tunneling LLC, vilket resulterade i en vinst på 16 miljoner kroner, och sålde tillgångarna i Fero Reinforcing Pty Ltd.

Per den 31 december 2023 redovisar koncernen tillgångar som innehas för försäljning om 154 miljoner kronor och skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning om 36 miljoner kronor. Hela beloppen är hänförligt till verksamheten Advanced Theodolite Technology, som rapporteras inom Sandvik Manufacturing Solutions. Transaktionen förväntas bli slutförd under det första kvartalet 2024.

Tillgångar och skulder inkluderade i avyttringar 2023

 

2022

2023

Immateriella anläggningstillgångar

6

Materiella anläggningstillgångar

0

20

Övriga anläggningstillgångar

60

–1

Varulager

1

36

Fordringar

2

20

Likvida medel

–63

216

Räntebärande skulder

–25

47

Övriga skulder och avsättningar

Uppskjutna skattefordringar/skulder, netto

0

–61

Identifierbara tillgångar, netto

–25

283

Vinst (förlust) vid försäljning av avyttrade verksamheter

14

243

Erhållen ersättning efter kostnader för avyttring

29

52

Avgår: Likvida medel i de avyttrade verksamheterna

–63

–216

Effekt på koncernens likvida medel, avyttrade verksamheter

–34

–164

Avvecklad verksamhet

Sandvik hade ingen avvecklad verksamhet under 2023. Under 2022 rapporterades Sandvik Materials Technology (SMT) – utdelad till ägarna och noterad på Nasdaq Stockholm under namnet Alleima den 31 augusti, 2022 – och den kvarvarande delen av Mining Systems, som avvecklad verksamhet.

Resultaträkning för avvecklad verksamhet

 

2022

2023

Intäkter

11 121

Kostnad för sålda varor

–7 209

Bruttoresultat

3 912

Kostnader och övriga rörelseintäkter, netto

–1 592

Rörelseresultat

2 321

Finansnetto

1 384

Resultat före skatt

3 705

Income tax

–874

Resultat från verksamheten

2 831

Resultat från värdering till verkligt värde, exklusive försäljningskostnader

 

 

Resultat från utdelad verksamhet

–5 526

Omförda omräkningsdifferenser

1 067

Periodens resultat, avvecklad verksamhet

–1 628

Varav Mining Systems

12

Varav Alleima

–1 640

Kassaflödesanalys för avvecklad verksamhet

 

2022

2023

Kassaflöde från den löpande verksamheten

–627

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–422

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–684

Årets kassaflöde från avvecklad verksamhet

–1 733

§ Redovisningsprinciper

Avyttringsgrupper tillgängliga för försäljning och avvecklade verksamheter­
Avyttringsgrupper tillgängliga för försäljning

Materiella anläggningstillgångar tillgängliga för försäljning och tillgångar tillhörande en avyttringsgrupp tillgänglig för försäljning redovisas separat från andra tillgångar i balansräkningen. Skulder tillhörande en avyttringsgrupp tillgänglig för försäljning redovisas separat från andra skulder i balansräkningen.

Avvecklade verksamheter

För att kategoriseras som avvecklad verksamhet måste en del av Sandviks verksamhet, utöver att ha klassificerats som tillgänglig för försäljning, också avse en väsentlig och avgränsad verksamhet eller vara en del av ett initiativ med syfte att avyttra en väsentlig och avgränsad verksamhet.

Värdeöverföring till ägare

Utdelningen av Alleima 2022 redovisas och presenteras i enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter och IFRIC 17 Värdeöverföring av icke-kontanta tillgångar genom utdelning till ägare.

I resultaträkningen 2022 inkluderas Alleima fram till utdelningen. Alleimas resultat för 2022 presenteras separat inom avvecklad verksamhet.