Sandvik logo

IF7 Hälsa och säkerhet

Ledningssystem

Alla icke-administrativa anläggningar med mer än 25 medarbetare ska uppnå extern ISO 45001-certifiering inom två år efter start eller förvärv. I slutet av 2023 var 90 procent av de relevanta anläggningarna certifierade i enlighet med ISO 45001-standarderna.

Nyckeltal för hälsa och säkerhet

Vi använder en mängd olika nyckelindikatorer för att mäta hälsa och säkerhet på alla anläggningar, bland annat olyckor med frånvaro per miljon arbetade timmar (LTIFR) och totalt antal olyckor per miljon arbetade timmar (TRIFR). Båda dessa indikatorer har haft en långsiktigt positiv utveckling. År 2023 minskade LTIFR (LTI per miljon arbetade timmar) till 1,1 (1,3) och TRIFR (totalt antal registrerbara skador per miljon arbetade timmar) minskade till 3,0 (3,1). Skärskador och klämskador på händer och fingrar var de vanligaste skadetyperna.

Förvärv fortsätter att ha en negativ inverkan på både TRIFR och LTIFR, och vi arbetar aktivt för att få ner dessa siffror till samma nivå som för mer etablerade enheter. Vi genomförde ett brett utbud av hälso- och säkerhetsinitiativ under året, bland annat riktade skadeförebyggande kampanjer samt säkerhetsmöten. Vårt fokus på säkerhet fortsätter.

Under året inträffade dessvärre ett tragiskt dödsfall vid en av våra produktionsenheter i Australien. Utredningen av händelsen pågår för närvarande och Sandvik samarbetar med lokala myndigheter.

Utbildning

Vi arbetar kontinuerligt för att utrusta varje medarbetare med de färdigheter, kunskaper och kompetenser som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt och därigenom minska risken för arbetsskador, sjukdomar och miljöskador. Varje anläggning identifierar och dokumenterar till exempel vilka kvalifikationer och kompetenser som behövs för varje arbete och analyserar utbildningsbehov. Det är obligatorisk närvaro för tillämpbara kritiska utbildningar och närvaron dokumenteras.

Medarbetarnas välbefinnande

Sandvik erbjuder program för hälsa och välbefinnande till sina medarbetare vid samtliga anläggningar. Dessa initiativ täcker ett brett spektrum av insatser, bland annat balans mellan arbete och fritid, hälsosam kost och stresshantering.

Hantering av arbetsmiljörisker

Alla koncernens anläggningar är ålagda att inkludera arbetsmiljörisker, såsom buller, damm, gaser och andra skadliga ämnen, i sin riskanalys. Arbetsmiljörisker hanteras inom anläggningens ledningssystem.

Vi arbetar kontinuerligt med att byta ut farliga material mot mindre skadliga alternativ i vår produktion, och där detta inte är möjligt strävar vi efter att minimera användningen av farliga ämnen. Vi investerar i ny utrustning och förädlingsprocesser för att minska medarbetarnas exponering för faror, bland annat buller, damm och gaser. Våra produkter och lösningar är omsorgsfullt utformade med fokus på att förbättra operatörernas hälsa och säkerhet och minska deras exponering för kemiska faror.

Till exempel spelar vår batteridrivna gruvutrustning under jord en avgörande roll för att minska potentiella hälsoeffekter från dieselpartiklar och andra utsläpp från förbränningsmotorer.

TRIFR per affärsområde

0 21 22 23 19 20 2 4 6 8 10 12 SMR SMM SRP Frekvens Koncernen Group Frequency

LTIFR per affärsområde

0 21 22 23 19 20 1 2 3 4 5 6 SMR SMM SRP Koncernen Frekvens Group Frequency

TRIFR och LTIFR, koncernen

0 100 200 300 400 0 1 2 3 4 21 22 23 19 20 LTI RWI MTI TRIFR LTIFR Antal Frekvens Frequency Number

§ Redovisningsprinciper

Hälso- och säkerhetsdata hämtas från vårt EHS-rapporterings­system där rapporteringen av säkerhetsrelaterade indikatorer sker månadsvis. De nyckeltal som sammanställts baseras på den information som fanns tillgänglig vid tidpunkten för det senaste årsbokslutet, vilket kan kräva att historiska siffror justeras. All hälso- och säkerhetsdata avser kvarvarande verksamheter. Förvärv inkluderas när de slås samman med Sandvik och börjar rapportera EHS-data.

En LTI (Lost Time Injury) avser en incident som orsakar frånvaro. En RWI (Restricted Work Injury) innebär en skada där en person kan vara på arbetet men inte kan utföra alla sina ordinarie arbetsuppgifter. En MTI (Medical Treatment Injury) är en incident som kräver medicinsk behandling men som gör det möjligt för individen att utföra alla sina ordinarie arbetsuppgifter. Arbetade timmar definieras som exponeringstimmar och omfattar alla timmar som anställda, entreprenörer och underentreprenörer utsätts för risker. Dessa exponeringstimmar samlas in och förs in i EHS-databasen på månadsbasis.

Incidenter som kategoriseras som ”high-consequence injury/illness” i GRI integreras i våra data för Lost Time Injuries. Under 2023 registrerade vi en (1) incident som uppfyllde kriterierna för sex månaders frånvaro. Vårt arbete med att motverka dessa mycket allvarliga olyckor och sjukdomar utgör en viktig del i vårt ledningssystem och hanteras inom processen för allvarliga potentiella incidenter, till exempel i vårt arbete med hantering av kritiska kontroller.

Sjukdomsdata ingår i vår EHS-rapportering. Att fastslå sjukdom i arbetet kan vara svårt och omges i vissa fall av regleringar, till exempel relaterat till de anställdas integritet, vilket försvårar möjligheten att mäta detta. Delvis ligger svårigheterna i att sjukdom i arbetet kanske upptäcks först en tid efter exponeringen och/eller att sjukdomen kan ha samverkande faktorer som inte har med arbetet att göra, vilket kan bidra till att sjukdomen inte erkänns som arbetsrelaterad. Osäkerheten bedöms därför vara större för sjukdomsdatan.

Arbetssjukdom definieras som fysisk eller psykisk ohälsa eller sjukdom som utvecklas över tid under arbetets gång och som inte orsakas av en enstaka händelse. Att fastslå att arbetsmiljön orsakat eller bidragit till sjukdom är en komplex process.