Sandvik logo

Moderbolagets kassaflödesanalys

MSEK

Not

2022

2023

Den löpande verksamheten

 

 

 

Resultat före skatt

 

16 314

4 759

Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar

 

481

368

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera

M22

1 864

7 778

Betald skatt

 

–1 287

–1 614

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

 

17 372

11 291

Förändringar i rörelsekapital

 

 

 

Förändring av lager

 

–281

23

Förändring av rörelsefordringar

 

–16 446

5 278

Förändring av rörelseskulder

 

–69

759

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

576

17 351

Investeringsverksamheten

 

 

 

Förvärv av verksamheter och aktier exklusive likvida medel

 

–3 194

–16 473

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

 

–320

–384

Försäljning av verksamheter och aktier exklusive likvida medel

 

16

0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

 

43

27

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

–3 455

–16 830

Kassaflöde efter investeringar

 

–2 879

521

Finansieringsverksamheten

 

 

 

Förändring av lämnade koncerninterna lån

 

268

–4 605

Förändring av erhållna koncerninterna lån

 

–5 490

11 671

Upptagna externa lån

 

15 625

Amortering av externa lån

 

–1 571

–1 326

Utbetald utdelning

 

–5 953

–6 261

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

2 879

–521

Årets kassaflöde

 

0

0

Likvida medel vid årets början

 

0

0

Likvida medel vid årets slut

 

0

0