Sandvik logo

K5 Ersättningar till revisorer

Arvoden och ersättningar till koncernens revisorer har uppgått till:

 

2022

2023

PwC

 

 

Revisionsarvode

–80

–89

Andra revisionstjänster än revisionsuppdraget

–1

Skatterådgivning

–3

–18

Övriga tjänster

–50

–12

Totalt

–135

–119

Övriga revisionsbyråer

 

 

Revisionsarvode

–19

–15

Andra revisionstjänster än revisionsuppdraget

–21

–3

Skatterådgivning

–26

–28

Övriga tjänster

–37

–74

Totalt

–103

–120

Med revision avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar övriga arbets­upp­gifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Skatterådgivning avser tjänster inom skatteområdet. Övriga tjänster avser i allt väsentligt rådgivning inom revisionsnära områden som övrig försäkran, redovisning samt biträde med granskning i samband med förvärv.