Sandvik logo

Vd och koncernledning, affärsområden och koncernfunktioner

Vd och koncernledning

Verkställande direktören är ansvarig för beslutsfattandet inom koncernen gällande de områden som delegerats från styrelsen. För att försäkra sig om ett heltäckande koncernperspektiv i dessa frågor har verkställande direktören utsett koncernledningen som ett rådgivande forum med fokus på hur koncernens mål, strategier, struktur och organisation ska uppnås. Koncernledningen sammanträder månadsvis och dess medlemmar ansvarar för genomförandet av verkställande direktörens beslut.

Under 2023 bestod koncernledningen av:

 • Stefan Widing, verkställande direktör och koncernchef samt chef för Sandvik Manufacturing and Machining Solutions,
 • Cecilia Felton, ekonomi- och finansdirektör
 • Mats Eriksson, chef för Sandvik Mining and Rock Solutions
 • Richard Harris, chef för Sandvik Rock Processing Solutions
 • Nadine Crauwels, chef för affärsområdessegmentet Sandvik Machining Solutions
 • Christophe Sut, chef för affärsområdessegmentet Sandvik Manufacturing Solutions (till 7 maj 2023)
 • Mattias Nilsson, chef för affärsområdessegmentet Sandvik Manufacturing Solutions (från 8 maj 2023)
 • Jessica Alm, kommunikations- och hållbarhetsdirektör (till 30 april 2023)
 • Björn Roodzant, kommunikations- och hållbarhetsdirektör (från 1 maj 2023)
 • Johan Kerstell, personaldirektör
 • Sofia Sirvell, digitaliseringsdirektör (från 1 mars 2023)
 • Åsa Thunman, chefsjurist

Medlemmarna av koncernledningen presenteras närmare i Koncernledning.

Affärsområden

Sandviks organisationsmodell bygger på en decentraliserad affärsmodell. Sandvik har tre separata affärsområden – Sandvik Mining and Rock Solutions, Sandvik Rock Processing Solutions och Sandvik Manufacturing and Machining Solutions – som bygger på olika produkt­erbjudanden. Varje affärsområde har fullt ansvar för sina respektive affärsresultat.

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions är uppdelat i två affärsområdessegment – Sandvik Machining Solutions och Sandvik Manufacturing Solutions. Vidare är var och ett av de tre affärsområdena uppdelat i ett antal divisioner baserat på produkterbjudande eller varumärke. Divisionen är den högsta operationella nivån i Sandviks organisatoriska struktur. Vissa divisioner som baseras på produkterbjudande är i sin tur indelade i affärsenheter som representerar en definierad del av produkterbjudandet.

För en överblick av Sandviks organisationsmodell hänvisas till Värdeskapande erbjudande. Se även home.sandvik för närmare information om koncernens affärsverksamhet och produktportföljer.

Koncernfunktioner

Sandvik har fem koncernfunktioner: finans, IT, juridik, kommunikation och hållbarhet, och personal. Koncernfunktionerna fokuserar specifikt på att etablera lämpliga värdeskapande strukturer och processer som är gemensamma för koncernen eller som avser ett specifikt område som koncernen ansvarar för.