Sandvik logo

M21 Transaktioner med närstående

Av moderbolagets fakturerade försäljning utgjorde 12 284 miljoner kronor (11 722), vilket motsvarar 90 procent (89), försäljning till koncernföretag. Exportandelen utgjorde 58 procent (60). Av moderbolagets inköp kom 2 044 miljoner kronor (2 234) eller 18 procent (20) från koncernföretag. Moderbolaget har inga lån till intresseföretag. Utställda garantier till förmån för intresseföretag har lämnats om 0 miljoner kronor (0). Samtliga transaktioner sker på marknadsmässiga villkor.

Informationen angående anställningsavtal finns i not K4.