Sandvik logo

Koncernens resultaträkning

MSEK

Not

2022

2023

Kvarvarande verksamhet

 

 

 

Intäkter

K2, K3

112 331

126 503

Kostnad för sålda varor och tjänster

 

–66 962

–74 456

Bruttoresultat

 

45 370

52 046

Försäljningskostnader

 

–14 635

–15 876

Administrationskostnader

 

–7 918

–8 794

Forsknings- och utvecklingskostnader

K6

–4 185

–4 489

Andelar i intresseföretag och joint ventures resultat

 

6

16

Övriga rörelseintäkter

K7

1 894

681

Övriga rörelsekostnader

K8

–1 940

–1 166

Rörelseresultat

K2

18 592

22 418

Finansiella intäkter

 

936

808

Finansiella kostnader

 

–1 790

–3 431

Finansnetto

K10

–854

–2 623

Resultat före skatt

 

17 738

19 794

Skatt

K11

–4 884

–4 493

Årets resultat, kvarvarande verksamheter

 

12 854

15 301

Årets resultat, avvecklad verksamhet

K32

–1 628

Årets resultat, koncernen totalt

 

11 225

15 301

Årets resultat hänförligt till:

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

 

11 212

15 300

Innehav utan bestämmande inflytande

 

13

1

Resultat per aktie före utspädning, SEK

K12

 

 

Kvarvarande verksamheter

 

10,25

12,20

Avvecklad verksamhet

 

–1,30

Koncernen totalt

 

8,95

12,20

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

K12

 

 

Kvarvarande verksamheter

 

10,24

12,18

Avvecklad verksamhet

 

–1,30

Koncernen totalt

 

8,94

12,18

Koncernens totalresultat

 

 

 

Årets resultat

 

11 225

15 301

Övrigt totalresultat

 

 

 

Poster som inte kan omföras till årets resultat

 

 

 

Aktuariella vinster/förluster hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner

K22

3 405

–510

Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras

K11

–786

167

Summa poster som inte kommer omklassificeras till resultaträkningen

 

2 620

–344

Poster som kan omföras till årets resultat

 

 

 

Årets omräkningsdifferenser hänförligt till utlandvserksamheter

 

7 616

–3 113

Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar

 

–98

1 052

Skatt hänförlig till förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar

K11

34

–217

Förändringar i verkligt värde av finansiella tillgångar

 

–2

Summa poster som senare kan komma omklassificeras till resultaträkningen

 

7 552

–2 279

Övrigt totalresultat för året

 

10 172

–2 623

Årets totalresultat

 

21 398

12 678

Årets totalresultat hänförligt till:

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

 

21 385

12 678

Innehav utan bestämmande inflytande

 

13

0