Sandvik logo

K11 Inkomstskatt

Redovisat i resultaträkningen

Årets skattekostnad

 

2022

2023

Periodens aktuella skatt

–5 394

–5 479

Justering av skatt hänförlig till tidigare år

135

608

Total aktuell skattekostnad

–5 259

–4 871

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag

375

378

Total redovisad skattekostnad

–4 884

–4 493

För kvarvarande verksamhet redovisade koncernen en skattekostnad för året om 4 493 miljoner kronor (4 884) eller 22,7 procent (27,5) av resultatet efter finansnetto.

Avstämning av verklig skatt

Koncernens vägda genomsnittliga skattesats för kvarvarande verksamhet, beräknad enligt lagstadgad skattesats i respektive land, är 22,6 procent (22,8). Skattesatsen i Sverige är 20,6 procent (20,6).

Avstämning mellan koncernens vägda genomsnittliga skatt, baserad på respektive lands skattesats, och koncernens verkliga skatt:

Kvarvarande verksamhet

 

2022

2023

 

MSEK

%

MSEK

%

Resultat före skatt

17 738

 

19 794

 

Vägd genomsnittlig skatt baserad på respektive lands skattesats

–4 052

–22,8

–4 481

–22,6

Skatteeffekter av

 

 

 

 

Ej avdragsgilla kostnader

–335

–1,9

–387

–2,0

Ej skattepliktiga intäkter

173

1,0

141

0,7

Justeringar avseende tidigare år

135

0,8

608

3,1

Effekter av underskottsavdrag, netto

–372

–2,1

–49

–0,2

Övrigt

–433

–2,5

–325

–1,7

Total redovisad verklig skatt

–4 884

–27,5

–4 493

–22,7

Skatteposter hänförliga till övrigt totalresultat

 

2022

2023

 

Före skatt

Skatt

Efter skatt

Före skatt

Skatt

Efter skatt

Aktuariella vinster/förluster hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner

3 405

–786

2 620

–510

167

–344

Årets omräkningsdifferenser

7 616

7 616

–3 113

–3 113

Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar

–98

34

–64

1 052

–217

835

Förändringar i verkligt värde

–2

–2

Övrigt totalresultat

10 923

–752

10 172

–2 573

–50

–2 623

Redovisat i balansräkningen

Uppskjuten skattefordran/skatteskuld för uppskjuten skatt

Den i balansräkningen angivna fordran och skulden för uppskjuten skatt är hänförlig till följande tillgångar och skulder.

 

2022

2023

 

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

Netto

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

Netto

Immateriella anläggningstillgångar

151

–3 693

–3 542

139

–3 211

–3 072

Materiella anläggningstillgångar

283

–1 115

–832

265

–1 339

–1 074

Finansiella anläggningstillgångar

83

–502

–419

203

–410

–207

Lager

1 525

–151

1 374

1 358

–186

1 172

Fordringar

79

–116

–37

176

–183

–7

Räntebärande skulder1)

859

–64

795

831

–51

780

Icke räntebärande skulder2)

1 678

–27

1 651

1 715

–42

1 673

Övrigt

5

5

–54

–54

Underskottsavdrag

373

373

618

618

Skattelättnader m.m.

46

46

Totalt

5 036

–5 668

–632

5 351

–5 476

–125

Kvittning inom bolag

–1 663

1 663

–1 890

1 890

Total uppskjuten skattefordran/skatteskuld för uppskjuten skatt

3 373

–4 005

–632

3 461

–3 586

–125

1)

Främst hänförligt till pensioner.

2)

Främst hänförligt till avsättningar.

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar

Koncernen har ytterligare underskottsavdrag om 2 555 miljoner kronor för vilka ingen uppskjuten skattefordran har redovisats. De ej aktiverade underskottsavdragen är fördelade enligt nedan:

TSEK

Bolag

Land

Oaktiverade underskottsavdrag

Teoretisk uppskjuten skattefordran

DSI Underground Argentina S.A.

Argentina

15 863

3 966

FREZITE Ferramentas de Corte LTDA

Brasilien

1 182

402

Sandvik Holding do Brasil Ltda

Brasilien

40 969

13 930

Sandvik Coromant do Br Industria e Comercio de Ferramentas Ltda

Brasilien

128 547

43 706

Indexable Cutting Tools of Canada LLC

Kanada

4 497

1 192

Norgalv Limited

Kanada

7 080

1 876

DSI Underground Ventilation Systems S.p.A.

Chile

20 776

5 609

Sandvik Chile S.A.

Chile

740 352

199 895

Suzhou SPD Precision

Kina

59

15

Wuhan Yongpu Carbide Tools Co. Ltd

Kina

673

168

Cimatron (Beijing) Technologies Co. Ltd.

Kina

681

170

Suzhou Yongpu Precision Technology Co. Ltd.

Kina

4 266

1 067

DWFritz Technology Limited

Kina

4 515

1 129

Sandvik Mining and Construction (Luoyang) Co. Ltd.

Kina

5 146

1 286

SigmaTEK Systems China, LLC

Kina

10 093

2 523

DWFritz Precision Automation

Kina

27 647

6 912

Kunshan OSK Precision Tools Co. Ltd.

Kina

87 596

21 899

Shanghai Jianshe Luqiao Machinery Co. Ltd.

Kina

122 875

30 719

Sandvik China Holding Co. Ltd.

Kina

372 334

93 083

DSI Underground Multitex s.r.o.

Tjeckien

78

15

Akkurate

Finland

6 559

1 312

Velroq Oy

Finland

11 763

2 353

Seco Ressources et Finances SA

Frankrike

207

53

SigmaNEST France

Frankrike

2 089

539

Schaum-Chemie Beteiligungen GmbH

Tyskland

6

2

esco GmbH engineering solutions consulting

Tyskland

969

291

Protomedical GmbH

Tyskland

75 029

22 509

DWFritz Hong Kong Limited

Hong Kong

10

2

SigmaTEK Japan LTD.

Japan

1 193

365

Rocbolt Technologies Holdings Mongolia S.à r.l.

Luxemburg

284

71

DSI Underground IP Holding Luxembourg S.à r.l

Luxemburg

1 286

321

Jupiter LuxCo S.à r.l.

Luxemburg

3 153

786

DSI Underground SMART S.à r.l

Luxemburg

9 696

2 418

DSI Underground Holdings S.A.

Luxemburg

551 411

137 522

Rocbolt of Mauritius Ltd

Mauritius

659

99

Mansour Mining Technolog De Mexico Servicios S.A. de C.V.

Mexico

3

1

Seco Tools de Mexico S.A. de C.V.

Mexico

12 043

3 613

Rocbolt Technologies Mongolia LLC

Mongolia

38

4

Sandvik Mining and Construction PNG Limited

Papua Nya Guinea

7 352

2 206

Rocbolt Technologies Holdings Pty. Ltd.

Sydafrika

355

99

Herramientas Preziss, S.L.

Spanien

1 450

363

Edvirt AB

Sverige

4 155

856

Sandvik Holding AG

Schweiz

1 945

239

Walter Cutting Tools Industry and Trade LLC

Turkiet

3 485

871

Edvirt UK Limited

England

20

5

DSI Underground UK Holdings Ltd.

England

1 158

289

Sandvik Holdings Ltd.

England

199 015

49 754

LLC Seco Tools Ukraine

Ukraina

1 079

194

Metrologic Group Services, Inc.

USA

2 259

587

Sandvik Holding US

USA

12 443

3 235

Sandvik Mining and Construction Zimbabwe Limited

Zimbabwe

48 966

12 104

Totalt

 

2 555 309

672 625

De ej aktiverade underskottsavdragen förfaller enligt nedan:

År

MSEK

2024

7

2025

29

2026

502

2027

76

2028

37

Förfaller ej

1 904

Totalt

2 555

Utöver ovan har koncernen ej aktiverade skattefordringar om 185 miljoner kronor hänförliga till ej avdragsgilla räntor i USA.

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

 

2022

2023

Ingående balans, netto

470

–632

Redovisat i resultaträkningen

375

378

Förvärv/avyttring av dotterföretag

–668

3

Redovisat i övrigt totalresultat

–752

–50

Redovisat i eget kapital

199

Årets omräkningsdifferenser

–57

–23

Utgående balans, netto

–632

–125

Förutom uppskjuten skattefordran/skatteskuld har Sandvik följande skulder och fordringar avseende inkomstskatt:

 

2022

2023

Skatteskulder

–2 904

–3 024

Skattefordran

972

3 065

Skatteskuld/skattefordran, netto

–1 932

41

OECD:s modellregler för Pillar II

Koncernen omfattas av OECD:s modellregler för Pillar II. Lagstiftning om Pillar II har antagits i Sverige, där Sandvik AB har sitt säte, och kommer att träda i kraft den 1 januari 2024. Eftersom lagstiftningen om Pillar II inte hade trätt ikraft på balansdagen har koncernen ingen relaterad aktuell skatteexponering. Koncernen tillämpar undantaget för att redovisa och lämna upplysningar om uppskjutna skattefordringar och skatteskulder relaterade till inkomstskatter från Pillar II, som anges i ändringarna av IAS 12 som utfärdades i maj 2023.

Enligt lagstiftningen är koncernen skyldig att betala en tilläggsskatt för skillnaden mellan den effektiva skattesatsen beräknad enligt GloBE-reglerna för varje jurisdiktion och minimiskattesatsen på 15 %. Koncernen utvärderar för närvarande sin exponering för lagstiftningen avseende Pillar II inför ikraftträdandet. Denna utvärdering indikerar att de flesta jurisdiktioner där koncernen är verksam har en effektiv skattesats överstigande 15 % enligt de tillfälliga safe harbour-reglerna. Utvärderingen indikerar vidare att koncernen inte kommer att vara exponerad för att betala några materiella inkomstskatter under Pillar II-regelverket. På grund av komplexiteten i tillämpningen av lagstiftningen och beräkningen av GloBE-intäkter är en närmare kvantitativ effekt av den antagna lagstiftningen dock ännu inte möjlig att med rimlig säkerhet uppskatta. Företaget arbetar för närvarande med skattespecialister för att tillämpa lagstiftningen.

§ Redovisningsprinciper

Total inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då en underliggande transaktion redovisas i övrigt totalresultat. I dessa fall redovisas tillhörande skatteeffekter i övrigt totalresultat.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas under innevarande år, med tillämpning av de skattesatser som fastställts per balansdagen, samt justering av skatt avseende tidigare år.

Aktuella skatteskulder kvittas mot aktuella skattefordringar, och uppskjutna skattefordringar kvittas mot uppskjutna skatteskulder när företaget har en laglig rätt att kvitta dessa poster mot varandra och dessutom avser att göra så.

Uppskjuten skatt redovisas baserat på temporära skillnader mellan redovisade värden på tillgångar och skulder för redovisningsändamål respektive skattehänseende. Uppskjuten skatt beräknas till nominellt värde, baserat på hur underliggande värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Beräkningen görs med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas.

! Viktiga uppskattningar och bedömningar

Betydande bedömningar görs för att bestämma såväl aktuella som uppskjutna skatteskulder och skattetillgångar, inte minst vad gäller värdet av uppskjutna skattetillgångar.

Det verkliga resultatet kan avvika från dessa bedömningar bland annat på grund av ändrat framtida affärsklimat, ändrade skatteregler eller utfallet av myndigheters eller skattedomstolars ännu ej slutförda granskning av avgivna deklarationer.

Avsättningar för pågående tvister och övriga osäkerheter uppgår till 439 miljoner kronor (811) och är baserade på ledningens bästa bedömning av resultatet.