Sandvik logo

IF9 Hållbar leverantörshantering

På Sandvik är vi engagerade i hållbara inköpsmetoder, med fokus på att minimera social och miljömässig påverkan samtidigt som vi samarbetar med våra leverantörer för ökad hållbarhet. Detta engagemang är utformat för att skapa värde för vår verksamhet, våra kunder och samhället i stort. Våra inköps- och upphandlingsaktiviteter spelar en viktig roll för att uppnå koncernens hållbarhetsmål.

Vi fokuserar på att proaktivt identifiera, förebygga, motverka och ta ansvar för negativa risker i vår leverantörskedja. Med 46 000 leverantörer i 104 länder kan vi strategiskt anskaffa råvaror, komponenter, produkter och tjänster med hållbarhet i åtanke.

Leverantörskostnader per region

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n I n n o v a t i o n 34%30% 14%12%4% 3%3% NordenEuropa, ex NordenNordamerikaAsienAfrikaOceanienSydamerika

Koncernens uppförandekod för leverantörer, som finns tillgänglig på home.sandvik/supplier-code-of-conduct, ställer hållbarhetskrav på våra leverantörer. Vi strävar efter ständiga förbättringar i samarbete med våra leverantörer.

Sandvik samarbetar med EcoVadis, en global leverantör av hållbarhetsutvärderingar och riskscreening. EcoVadis hjälper oss att utvärdera vår leverantörsbas på ett systematiskt sätt samt att kommunicera med våra kunder, investerare och media. EcoVadis förser oss med uppdaterad information om risker i vår leverantörskedja, övervakar efterlevnad av koncernens uppförandekod för leverantörer och stödjer due diligence-processen. Sandvik har också ett EcoVadis scorecard, där vår prestation inom hållbarhetsområden som miljö, mänskliga rättigheter och hållbara inköpsmetoder utvärderas. Våra poäng för hållbara inköp har förbättrats jämfört med föregående år, bland annat tack vare förbättrad dokumentation och transparens.

Under året genomgick 31 procent av våra inköpare intern- utbildningar för att öka sin kompetens inom hållbarhet och hållbarhetskrav för leverantörer. Dessutom anordnade vi två webbseminarier med nyckelleverantörer för att kommunicera våra hållbarhetskrav och mål. Inom hela organisationen anordnade vi leverantörsdagar och olika aktiviteter riktade till våra leverantörer.

Riskhantering av leverantörer

Som en integrerad del av vår hållbarhetsstrategi är vi fast beslutna att se till att alla leverantörer följer vår leverantörskod senast 2030. I leverantörskoden beskrivs våra förväntningar på leverantörer inom hälsa och säkerhet, efterlevnad av tillämpliga lagar, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, miljö samt antikorruption. Leverantörerna uppmanas att överföra våra krav till sina respektive leverantörskedjor. Leverantörer som underlåter att ta itu med kritiska frågor riskerar att inte få kontrakt med Sandvik eller uppsägning av sina befintliga kontrakt. Två leverantörsavtal sades upp på grund av överträdelser av leverantörskoden under 2023. En ansvarsfull exitplan diskuteras för närvarande.

Under 2023 bedömdes cirka 4 procent av våra inköpskostnader (1 362 leverantörer) som hög risk, med fördelningen Kina (2,3 procent), Indien (1 procent), Brasilien (0,4 procent) och Mexiko (0,4 procent).

Under året arbetade vi med att implementera ett mer effektivt sätt att utvärdera och godkänna leverantörer så att de följer vår leverantörskod. Vi fortsatte att använda EcoVadis för att systematiskt screena leverantörer för etiska, sociala och miljömässiga risker baserat på branschtillhörighet och land, samt opartiska bedömningar på distans.

Med tanke på det stora antalet leverantörer och komplexiteten i vår leveranskedja tillämpar vi en riskbaserad strategi. Vi prioriterar leverantörer med högriskprofiler för proaktiva åtgärder. Hittills har cirka 27 000 leverantörer genomgått en riskbedömning i EcoVadis.

Högriskleverantörer prioriteras för revisioner på plats och ytterligare due diligence. Genom att underteckna leverantörskoden ger leverantören Sandvik rätt att genomföra revisioner av efterlevnaden av sociala krav. Under 2023 genomfördes 22 revisioner på plats, samtliga utförda av oberoende tredjepartsrevisorer. Även om problemen kan variera i leverantörskedjan, beroende på land och verksamhet, har vi identifierat ett antal risker relaterade till mänskliga rättigheter, de flesta relaterade till arbetstid och ersättning. Ansvaret för förbättringar och korrigerande åtgärder ligger hos leverantören, och fall av bristande efterlevnad hanteras av den ansvariga inköparen tillsammans med revisionssamordnaren tills de har lösts.

Vårt övergripande fokus ligger fortfarande på att utveckla en hållbar leverantörsbas, ansvarsfulla inköpsmetoder och främja starka partnerskap med våra leverantörer.

Ansvarsfulla inköp av mineraler och metaller

Sandvik har åtagit sig att bidra till en hållbar utveckling för nuvarande och framtida generationer, inklusive etiska inköp av mineraler och metaller. Sandvik fördömer alla aktiviteter inom råvarusektorn som förknippas med illegal eller olaglig exploatering av metaller, som direkt eller indirekt finansierar väpnade grupper i konfliktområden, eller bidrar till brott mot mänskliga rättigheter, bland annat barnarbete. Vårt engagemang för ansvarsfulla inköp återspeglas i leverantörskoden och Sandvik Statement on Responsible Sourcing of Minerals and Metals (home.sandvik/mineralsourcing), som båda överensstämmer med OECD:s riktlinjer för due diligence. Dessa dokument utgör grunden för ansvarsfulla inköp och beskriver leverantörskraven för 3TG (tantal, tenn, volfram och guld) och kobolt.

Wolfram Bergbau und Hütten AG (WBH), ett Sandvik-dotterbolag baserat i Österrike, driver ett av världens största smältverk för volfram och är klassificerat som överensstämmande med Responsible Mineral Initiative (RMI) enligt Responsible Minerals Assurance Process (RMAP Conformant Tungsten Smelters på responsiblemineralsinitiative.org). WBH har ett eget Responsible Sourcing Statement, följer den årliga rapporteringen baserad på OECD:s steg 5-riktlinje och genomgår årligen tredjepartsutvärderingar.

Vårt engagemang för ansvarsfulla inköp av 3TG och kobolt, tillsammans med tillhörande due diligence-aktiviteter, är inriktat på att öka transparensen i leveranskedjan och minska potentiella risker, samtidigt som vi främjar en kontinuerlig förbättring av leverantörernas hållbarhetsarbete. Vi arbetar kontinuerligt med utvalda leverantörer för att proaktivt förebygga och minska risker. Vi kommunicerar regelbundet externt och Sandvik publicerar årligen en rapport om ansvarsfullt inköp av mineraler och metaller.

Sandvik deltar aktivt i branschforum för att främja ansvarsfulla inköp av mineraler och samarbetar i utvecklingen av gemensamma branschverktyg och standarder för att förstärka påverkan. Detta engagemang omfattar konfliktdrabbade- och högriskområden, antingen direkt eller genom våra dotterbolag. Vårt engagemang omfattar medlemskap i Responsible Minerals Initiative, Cobalt Institute och The Tungsten Industry Conflict Minerals Council.

Under 2023 fokuserades våra insatser på att granska leverantörer som omfattades av åtagandet och stärka arbetet med due diligence.

Ny och kommande lagstiftning

Mot bakgrund av ny och kommande lagstiftning kring hållbarhet och leverantörskedjor förbereder sig koncernens inköpsorganisation för kommande förändringar. Under hela året låg fokus på att stärka och utveckla våra due diligence-processer och säkerställa att de överensstämmer med rapporteringskrav. En viktig aktivitet var till exempel att kartlägga potentiell och faktisk påverkan i vår värdekedja uppströms med hjälp av den dubbla väsentlighetsanalysen, som är en del av CSRD-kraven. Se mer under Hållbarhetsstyrning.