Sandvik logo

IF8 Miljöavtryck

Ledningssystem

Varje icke-administrativ anläggning med fler än 25 medarbetare ska erhålla extern ISO 14001-certifiering inom två år efter start eller förvärv. Vid utgången av 2023 hade 92 procent av de berörda enheterna certifierats i enlighet med ISO 14001.

Utsläpp av växthusgaser och energi

Sandvik arbetar aktivt för att säkerställa att varje enskild anläggning inom företaget har en handlingsplan för att förbättra energieffektivitet och minska utsläppen av växthusgaser.

År 2023 fanns det över 200 projekt för miljöförbättringar (EIP) inom Sandvik, många relaterade till att minska utsläpp av växthusgaser och främja cirkularitet. Dessa projekt är inriktade på de mest väsentliga frågorna för varje affärsområde, division eller anläggning. Initiativ som förbättrad isolering i byggnader, införande av LED-belysning, byte till elektriska gaffeltruckar och installation av solpaneler på taken är exempel på initiativ.

Vår omställningsplan mot nettonoll-utsläpp

År 2023 godkändes våra mål för minskning av växthusgaser av Science Based Targets initiative (SBTi), vilket bekräftar att de överensstämmer med den senaste klimatforskningen och med målen i klimatavtalet i Paris. Baslinjen för våra klimatmål är satt till 2019, och våra 2030-mål omfattar en 50-procentig minskning av de absoluta växthusgasutsläppen i scope 1 och 2 (egna verksamheter respektive uppvärmning och elektricitet), och en 30-procentig minskning av de absoluta utsläppen i scope 3 (kunder, leverantörer och transport).

Vi genomför ett antal åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser som stödjer oss i vår omställningsplan mot nettonollutsläpp. I scope 1 är bränslebyte och elektrifiering av transport- och produktionsprocesser avgörande för att nå våra mål. Till exempel ersattes dieseltruckar av eltruckar på flera platser under 2023, till exempel i Khanbogd (Mongoliet), Patancheru (Indien), Luoyang (Kina) och Santiago (Chile). Våra anläggningar i Lahtis (Finland) och Svedala (Sverige) fortsatte att ersätta naturgas med biogas.

För att minska utsläppen i scope 2 bygger vi vidare på aktiviteter som energieffektiviseringsåtgärder, energiköpsavtal (PPA), solpaneler på tak och inköp av fossilfri el. Under 2023 ökade vår egen förnybara elproduktion med 64 procent, jämfört med 2022.

Minskningar i scope 3 möjliggörs av vår utveckling av mer hållbara lösningar inom alla våra branscher, bland annat batterielektrisk gruvutrustning, energieffektiv krossning och sortering samt produktivitetshöjande tillverknings- och bearbetningslösningar för optimerad energi- och resurseffektivitet.

Vi ser en tydlig trend mot batterielektrisk gruvutrustning (BEV), som nu står för mer än 10 procent av beställningarna. Under året har vi lanserat ett antal elektriska utrustning för gruvdrift, krossning och sortering, se Sandvik Mining and Rock Solutions – Innovationer och Sandvik Rock Processing Solutions – Innovationer. Anskaffning av koldioxidsnåla material och cirkularitets/ekodesigninitiativ är andra viktiga delar av vår omställning. Vi skapar cirkulära affärsmodeller för att hålla värdefulla material i omlopp och 2023 introducerade vi branschens första ”opt-out” återvinningsprogram för hårdmetallborrar.

Förvärvet av Buffalo Tungsten kommer att öka vår lokala produktion av metallpulver i USA, minska transporterna och bli ett nav för återvinning av uttjänta verktyg. Vi tecknade också en avsiktsförklaring med ståltillverkaren SSAB om inköp av fossilfritt stål.

För en mer detaljerad plan för övergången till nettonoll, besök vår webbplats home.sandvik/nettonollutsläpp.

Utvecklingen under 2023

Under 2023 ökade växthusgasutsläppen inom scope 1 och 2 med 1 procent jämfört med föregående år. Denna ökning kan främst hänföras till lägre inköp av certifikat för fossilfri el. Utsläppen i scope 1 minskade med 3 procent. Jämfört med vår baslinje 2019 har vi minskat våra scope 1- och 2-utsläpp med 23 procent. Vi är på god väg att uppfylla det ambitiösa 2030-målet för scope 1- och 2-utsläpp. Inom scope 2 följer vi upp både platsbaserade och marknadsbaserade utsläpp av växthusgaser, där skillnaden beror främst på inköp av förnybar eller fossilfri energi via certifikat för förnybar energi och/eller ursprungsgarantier. De platsbaserade utsläppen minskade med 4 procent jämfört mot föregående år.

På kommande sida visas vår baslinje för scope 3 och vår senaste scope 3-inventering. Våra huvudsakliga utsläpp hittas inom kategorierna ”Inköpta varor och tjänster” och ”Användning av sålda produkter”. Kategorin ”Inköpta varor och tjänster” påverkas främst av inköp av stål och hårdmetall. Kategorin ”Användning av sålda produkter” avser bränsleförbrukning, bland annat diesel, och elektricitet i vår sålda utrustning för gruvdrift, krossning och sortering.

Det är viktigt att vara försiktig när man analyserar scope 3-data, eftersom den representerar en komplex metodik och innebär osäkerhet i datan. Ökningen av kategori 1-utsläpp mellan 2019 och 2022 är främst hänförlig till inflation och valutaväxlingar. Inflation och valutafluktuationer medför en betydande grad av osäkerhet i data och vi rör oss därför ifrån att använda utgiftsbaserade data för att förbättra datatillförlitligheten. Vi skapar nära relationer med viktiga leverantörer för att erhålla utsläppsfaktorer som är specifika för dessa leverantörer, vilket ger större precision jämfört med allmänna utgifts- eller viktbaserade utsläppsfaktorer. Vår tonvikt på viktiga leverantörer beror på utmaningen att få fram leverantörsspecifika uppgifter från 46 000 leverantörer i 104 länder, från vilka vi köper råmaterial, komponenter, produkter och tjänster.

Fastställandet av utsläppen från användningen av sålda produkter, såsom utrustning för gruvdrift, krossning och sortering, baseras på försäljningsvolymer och den förväntade livslängden för dessa produkter. Genom ett nära samarbete med kvalitetssäkrings-, service- och reparationsteam kan vi förlänga våra produkters livslängd. Det är dock viktigt att ta i beräkning att en längre produktlivslängd bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser i kategori 11, med hänsyn tagen till produktens hela förväntade livslängd.

För batteridrivna elfordon (BEV) är utsläppen av växthusgaser nära kopplade till elnätsmixen i det land där produkten används. Försäljning av BEV till länder med renare elnät resulterar i lägre utsläpp av växthusgaser. Dessutom påverkas utsläppen av växthusgaser av tillgängliga utsläppsfaktorer. Som ett exempel har emissionsfaktorerna för el inom kategori 3 ökat med cirka 47 procent på grund av en justering av emissionsfaktormetodiken.

Trots de osäkerheter som är förknippade med dessa datapunkter är det absolut nödvändigt att beräkna och rapportera scope 3-utsläpp av växthusgaser. Det gör att man identifierar hotspots för utsläpp och vägleder formuleringen av riktade minskningsinitiativ som är nödvändiga för att uppnå våra nettonollmål.

Fördelning av energiförbrukning

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n F a i r P l a y I n n o v a t i o n 61%18%9%5%4% 1%1%<1% ElektricitetFossilgasDieselFjärrvärmeBensinEldningsoljaGasolFörnybart bränsle 61%18%9%5%4% 1%1%<1% ElectricityNatural gasDieselDistrict heatingGasolineFuel oilLPGRenewable fuel
Energiförbrukning

TJ

2022

2023

Icke förnybara bränslen

1 307

1 251

Bensin

130

159

Diesel

316

336

Gasol

38

41

Fossilgas

767

664

Eldningsolja

57

50

Förnybara bränslen

17

32

Etanol

2

7

HVO

5

11

Biogas

10

15

Total energi från bränslen

1 323

1 283

El från elnätet

2 321

2 291

Egen förnybar el

18

29

Köpt värme och ånga

189

218

Såld värme

–35

–26

Totalt el, värme och ånga

2 493

2 512

Total energiförbrukning

3 816

3 795

Förnybar vs. ickeförnybar energi

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n F a i r P l a y I n n o v a t i o n 66%34% Icke förnybar energiFörnybar energi 66%34% Non-renewable energyRenewable energy
Energiintensitet

Total energianvändning i förhållande till intäkter

2022

2023

GJ/MSEK

34

30

Energiförbrukning per affärsområde

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n F a i r P l a y I n n o v a t i o n Sandvik Machining and Manufacturing SolutionsSandvik Mining and Rock SolutionsSandvik Rock Processing Solutions 65%28% 7% 65%28% 7%
Utsläpp av växthusgaser, scope 1 och 2

Kton CO2e

2022

2023

Scope 1

81

78

Scope 1, biogen fraktion

3

9

Scope 2 (platsbaserad)

187

181

Initiativ för att köpa in el med låga utsläpp

–129

–118

Scope 2 (marknadsbaserat)

58

63

Brutto totalt (platsbaserat)

268

259

Totalt netto (marknadsbaserat)

139

141

Utsläpp av växthusgaser 2019–2023, kton

E m p l o y e r o f C h o i c e C u s t o m e r F o c u s 2019 2020 2021 2022 2023 0 Di r e k t CO ² e ( s c o p e 1) Indi r e k t CO ² e ( s c o p e 2) marknadsba s e r ad 50 000 150 000 200 000 100 000 Di r e c t CO ² e ( s c o p e 1) Indi r e c t CO ² e ( s c o p e 2) mar k et ba s ed 50,000 150,000 200,000 100,000

Utsläpp av växthusgaser per affärsområde (scope 1 och 2)

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n F a i r P l a y I n n o v a t i o n Sandvik Machining and Manufacturing SolutionsSandvik Mining and Rock SolutionsSandvik Rock Processing Solutions 54%38% 7% 54%38% 7%
Utsläppsintensitet (scope 1 och 2)

Totala CO2e-utsläpp i relation till försäljning

2022

2023

ton CO2e/MSEK

1,2

1,1

Inventering av scope 3

 

2019 (basår) kton CO2e

2022 (senaste inventering) kton CO2e

Skillnad, %

Kategori 1: Inköpta varor och tjänster

1 800

2 600

44

Kategori 2: Kapitalvaror

60

70

17

Kategori 3: Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

50

80

60

Kategori 4: Uppströms transport och distribution

300

400

33

Kategori 5: Avfall genererat i verksamheten

30

20

–33

Kategori 6: Affärsresor

80

50

–38

Kategori 7: Medarbetares resor till och från arbetet

60

50

–17

Kategori 8: Uppströms hyrda tillgångar

8

6

–25

Kategori 9: Nedströms transport och distribution

11

4

–64

Kategori 10: Bearbetning av sålda produkter

6

9

50

Kategori 11: Användning av sålda produkter

5 700

5 800

2

Kategori 12: Slutbehandling av sålda produkter

7

7

0

Kategori 13: Nedströms hyrda tillgångar

0

0

Kategori 14: Franchise

0

0

Kategori 15: Investeringar

0

0

Totala scope 3-utsläpp

8 100

9 000

11

Andra utsläpp till luft

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx) och svaveloxider (SOx) från användning av fossila bränslen är väsentliga för Sandvik. Utsläppen av NOx och SOx hanteras genom våra åtaganden att minska utsläppen av växthusgaser, och i takt med att vi minskar koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet minskar även utsläppen av NOx och SOx.

Övriga utsläpp till luft (ton)

 

2022

2023

NOX

120,2

120,0

SOX

0,9

0,7

Vatten

Vattenanvändningen övervakas noggrant och åtgärder vidtas för att minimera uttaget, inklusive cirkulation av process- och kylvatten för att minska beroendet av färskvatten. Koncernens utsläpp till vatten består främst av kväveföreningar, syreförbrukande ämnen och metaller. Som ett led i vårt miljöengagemang genomgår allt avloppsvatten från produktionsprocesserna behandling innan det släpps ut för att säkerställa att alla utsläpp håller sig inom acceptabla gränser.

Vid tillverkning, särskilt i varma miljöer, kommer en viss mängd vatten naturligt att förångas och avdunsta. De volymer som avdunstar är dock försumbara i jämförelse med den totala produktionen och vattenmängderna. Allt uttaget vatten släpps antingen tillbaka till recipienter efter lämplig behandling (antingen i våra egna anläggningar eller genom tredje parts behandlingsverksamhet) eller cirkuleras och återanvänds. Vattenuttag och utsläpp sker kontrollerat och i enlighet med gällande tillstånd.

Sandvik använder WWF:s verktyg, Water Scarcity Risk Map, för att identifiera anläggningar som ligger i områden med risk för vattenbrist. Vi har kartlagt anläggningar som står för 95 procent av vår vattenförbrukning, med 10 anläggningar belägna i områden med hög till mycket hög risk för vattenstress. Dessa specifika anläggningar står för cirka 6 procent av vår totala vattenförbrukning.

Vattenintensitet

Totalt vattenuttag i förhållande till intäkter

2022

2023

m3/MSEK

40

31

Uttag av vatten, 1 000 m3

 

Alla områden

Vattenstressade områden

Färskvatten per uttagskälla

2022

2023

2022

2023

Ytvatten

2 784

2 354

0

0

Grundvatten

462

459

36

29

Tredje part

1 181

1 133

233

196

Regn

27

3

22

3

Totalt uttag

4 453

3 950

290

228

Avfall

Cirkularitet är en väsentlig fråga för Sandvik och vi återanvänder och återvinner för att minska användningen av råmaterial och minska avfallet. Vårt mesta avfall är olika former av metallråvaror eftersom våra produkter förädlas genom metallhantering. En metallråvara kan smältas ner och användas många gånger, utan att kompromissa med kvaliteten, vilket skapar gynnsamma förutsättningar för cirkulär materialhantering. Vi strävar efter att öka andelen återvunnet material i våra produkter.

Vi samlar systematiskt in och kategoriserar avfall som genereras från våra produktionsprocesser för att underlätta återanvändning eller återvinning av materialen. Genom återköpsprogram med våra kunder återvinner vi aktivt det insamlade materialet och återintegrerar det i våra produktionscykler. Vårt engagemang för hållbar avfallshantering omfattar partnerskap med externa parter, inklusive avfallsbolag, med vilka vi samarbetar för att utforska innovativa återvinningsmetoder för våra avfallsströmmar. Var och en av våra anläggningar bär ansvaret för att säkerställa att tredje parts avfallsbolag hanterar avfallet i enlighet med avtal och lagstiftning. Dessutom är alla medarbetare och entreprenörer ansvariga för korrekt avfallssortering och avfallshantering.

Det totala avfallet minskade med 21 procent till 336 kton 2023, främst drivet av minskade mängder anrikningssand, rötningsslam och slagg. Med några få undantag behandlas avfallet huvudsakligen utanför anläggningen.

Vårt övergripande mål är att uppnå en avfallscirkularitet på 90 procent till 2030. Den nuvarande cirkularitetsgraden för avfall uppgår till 71 procent (73). Cirkulärt avfall definieras som återanvändning och återvinning. När vi rapporterar på andelen cirkulerat avfall exkluderar vi anrikningssand, anrikningsslam och slagg eftersom vi bedömer att det inom överskådlig framtid inte är möjligt att vidta ytterligare åtgärder för att undvika att skicka dessa fraktioner till deponi.

Avfall per typ och bortskaffningsmetod

Ton

2022

2023

Farligt avfall

19 208

20 552

Cirkulärt avfall

7 045

6 900

för återanvändning

141

114

till återvinning

6 904

6 786

Icke-cirkulärt avfall

12 163

13 652

till energiåtervinning

581

775

till förbränning

766

1 366

till deponi

9 384

10 701

varav rötningsslam

6 005

5 465

okänd bortskaffningsmetod

1 432

809

Icke-farligt avfall

407 085

315 229

Cirkulärt avfall

40 612

43 242

för återanvändning

8 466

7 851

till återvinning

32 146

35 391

Icke-cirkulärt avfall

366 473

271 987

till energiåtervinning

3 026

3 509

till förbränning

253

290

till deponi

362 361

267 542

varav slagg

3 589

2 130

av vilket anrikningssand

351 072

257 824

okänd bortskaffningsmetod

832

645

Totalt avfall

426 293

335 781

Avfall exklusive anrikningssand, anrikningsslam och slagg

65 627

70 362

Totalt avfall per affärsområde

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n F a i r P l a y I n n o v a t i o n Sandvik Machining and Manufacturing SolutionsSandvik Mining and Rock SolutionsSandvik Rock Processing Solutions 84%11% 5% 84%11% 5%
Avfallsintensitet

Totalt avfall i förhållande till intäkter

2022

2023

ton/MSEK

3 795

2 654

Upplysningar om lån kopplade till hållbarhet

Under 2022 tecknade Sandvik en revolverande kreditfacilitet på 11 miljarder SEK med en grupp bestående av 14 banker. Den nya kreditfaciliteten har en tydlig koppling till våra hållbarhetsmål för 2030 med avseende på ambitionerna att minska koldioxidutsläppen med 50 procent och öka avfallscirkulariteten till 90 procent. De årliga nyckeltalen är anpassade till dessa mål och räntemarginalen på faciliteten påverkas positivt eller negativt beroende på om KPI-nivåerna uppnås. Målen baseras på jämförbar data, vilket innebär att vi justerar data för en mer korrekt spegling av resultatet. Förvärv inkluderas när deras historiska baslinjedata har räknats om. Vid slutet av 2023 uppnådde vi en minskning med 46 procent av växthusgasutsläppen inom scope 1 och 2 jämfört med baslinjen 2019, med jämförbar data. Avfallets cirkularitet låg på 73 procent med jämförbar data.

§ Redovisningsprinciper

Miljödata hämtas från vårt EHS-rapporteringssystem och rapporteringen sker kvartalsvis för miljörelaterade nyckeltal. För att säkerställa tillförlitligheten förskjuts miljödatan med en månad för att ge tid för datainsamling, kvalitetskontroll och konsolidering. Uppgifterna omfattar således perioden december 2022 till november 2023. Insamlad data baseras på information från det senast tillgängliga årsbokslutet, vilket betyder att historisk data kan ha justerats. All EHS-data relaterar till kvarvarande verksamhet. Förvärv inkluderas när de slås samman med Sandvik och börjar rapportera EHS-data.

När vi beräknar växthusgasutsläpp för scope 1 – 3 tillämpar vi en operationell konsolideringsmodell enligt GHG-protokollet. Följande växthusgaser ingår i scope 1- och 3-beräkningarna: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 och NF3. Scope 2-beräkningarna begränsades till CO2-utsläpp eftersom det är det enda utsläpp energiföretag är skyldiga att redovisa och därmed är emissionsfaktorerna också begränsade till CO2. Exkluderingen beräknas stå för mindre än 1 procent av de totala utsläppen.

Scope 1 och 2 beräknas utifrån rapporterad förbrukningsdata. Scope 1 biogena västhusgasutsläpp är begränsade till biodrivmedel, t.ex. etanol, biogas och biobaserade fraktioner av bensin och diesel. Vi räknar med en minskning av utsläpp av fossila växthusgaser (scope 1) till följd av våra inköp av biogas, vilket görs genom avtalsinstrument.

För scope 3-beräkningarna användes en hybridmetod med både screening- och inventeringsbaserad metodik. Emissionsfaktorer från DEFRA, Ecoinvent, IEA, Power Profiler från amerikanska EPA, Canada National Inventory Report och Exiobase användes samt leverantörsspecifik data. För de marknadsbaserade utsläppen i scope 2 användes specifika emissionsfaktorer, om det fanns tillgängligt, annars användes samma faktorer som för platsbaserade utsläpp.

Utsläppen av NOx och SOx beräknas med hjälp av emissionsfaktorer från Naturvårdsverket.

För avfall definieras de rapporteringsbara avfallshanteringsmetoderna baserat på avfallskoderna från EU-förordningen (EG) nr 1013/2006 från Europaparlamentet och Europarådet den 14 juni 2006 om transporter av avfall. Dessa definitioner tillämpas av våra rapporterande enheter. Val av avfallshanteringsmetod varierar i företaget men baseras huvudsakligen på information från avfallshanteringsföretagen.