Sandvik logo

Strategiskt risklandskap

För att leverera på koncernens strategi krävs kontinuerlig hantering av de risker som förknippas med den. Riskerna kan bero på yttre faktorer som koncernen har begränsad möjlighet att påverka, och då fokuserar vår riskhantering på flexibilitet och anpassning. Riskerna kan även vara mer direkt inom vår kontroll. Sandvik fortsätter sin etablerade riskhanteringsprocess (ERM) som används i alla delar av koncernen för att analysera lokala risker i anläggningar, affärsenheter, divisioner och affärsområden. De lokala riskanalyserna påverkas i hög grad av strategin och målsättningarna för de olika delarna av verksamheten, i enlighet med vårt decentraliserade arbetssätt. Det samlade resultatet aggregeras i en nedifrån-upp-sammanfattning av de mest betydande riskerna på koncernnivå. Mer att läsa om denna process finns på Riskhantering.

Sedan 2022 kompletterar vi nedifrån-upp-processen med en strategisk analys på koncernledningsnivå och identifierar de viktigaste riskområdena kopplade till vår förmåga att genomföra vår strategi. Detta syftar till att uppnå en mer fokuserad, strategisk riskbild för koncernen, för att underlätta uppföljningen av olika riskbegränsande åtgärder i förhållande till de strategiska målen.

Koncernens karta över nyckelrisker för 2024 beskriver de enskilda risker som vi aktivt arbetar med för att uppnå långsiktig framgång och strategiuppfyllelse. Om vi uppnår våra strategiska mål kommer många av riskerna också att fullständigt motverkas. Kartläggningen av de viktigaste riskerna åtföljs av en uppföljningsmodell för att se vilka åtgärder som leder till förbättrad mitigering av riskerna (se Nyckelrisker 2023). Uppföljningsmodellen granskas och diskuteras regelbundet i koncernledningen, vilket skapar en mer dynamisk och strategiskt relevant riskhanteringsdiskussion på högsta nivå i företaget.

Risknavigering

Illustrationen visar vilket strategiskt område varje nyckelrisk avser, trots att flera risker är relevanta för mer än ett strategiskt område. Närheten till centrum visar hur aktivt vi operativt arbetar med risken. Ju längre ut från centrum, desto mer långsiktig/strategisk är risken. Många risker är både kort- och långsiktiga och kräver både kort- och långsiktiga åtgärder.

01. Säkra nyckelförsörjningen

 • Leverantörskedjelogistik
 • Batterier
 • Mineralförsörjning

02. Lageruppbyggnad/kassagenerering

 • Tillgång till kapital
 • Nedgradering av kreditbetyg
 • Förverkligande av M&A-agendan

03. Värdeskapande förvärv

 • Leverans på affärscase
 • Säkerställa effektiv administrativ integration

04. Regelefterlevnad

 • Säkerställa en etisk kultur
 • Ökad regulatorisk komplexitet
 • Skärpta finansieringskrav

05. Förändrade tillsynskrav

 • Handelssanktioner
 • Produkt-/säkerhetskrav
 • Omställning till datadrivna processer

06. Förstå förändrade kundbehov

 • Kunden i centrum
 • Marknadsanpassningar i tid
 • Säkerställa kundvärde

07. Hantera konjunkturnedgång

 • Uppnå målintervall för EBITA
 • Genomförande av åtgärdsplaner i rätt tid
 • Marginalvolatilitet

08. Hantera inflationen

 • Hantering av priser
 • Utnyttja vår inköpsförmåga

09. Attrahera/behålla nyckeltalanger

 • Nya talanger (digitalisering, elektrifiering, hållbarhet)
 • Kompetensutveckla befintlig arbetskraft

10. Digitala attacker

 • Cybersäkerhet
 • Informationssäkerhet
 • Attacker från digitala aktörer

11. Affärsomvandling

 • Elektrifiering av gruvor
 • Tillverkning i ett slutet kretslopp
 • Genomförande av digitalt skifte och datadriven produktivitet

12. Geopolitisk utveckling

 • Regionalisering/nationalisering
 • Handelskrig
 • Störande händelser (natur­katastrofer, pandemi)