Koncernens balansräkning

MSEK

Not

31 Dec 2021

31 Dec 2022

Tillgångar

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

K13

47 809

66 134

Materiella anläggningstillgångar

K14

26 076

21 683

Nyttjanderättstillgångar

K15

3 840

4 941

Andelar i intresseföretag och joint ventures

K16

595

415

Finansiella tillgångar

K16

94

886

Uppskjutna skattefordringar

K11

3 458

3 373

Långfristiga fordringar

K17

3 270

4 258

Summa anläggningstillgångar

 

85 143

101 689

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

Varulager

K18

29 910

35 019

Kundfordringar

K19

17 341

18 685

Skattefordringar

K11

1 158

972

Övriga fordringar

K20

6 748

8 018

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

1 308

1 688

Likvida medel

 

13 585

10 489

Tillgångar som innehas för försäljning

K32

323

121

Summa omsättningstillgångar

 

70 374

74 993

Summa tillgångar

 

155 517

176 682

 

 

 

 

Eget kapital och skulder

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Aktiekapital

 

1 505

1 505

Övrigt tillskjutet kapital

 

7 678

7 678

Reserver

 

6 145

13 698

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

 

61 872

58 346

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

77 200

81 227

Innehav utan bestämmande inflytande

 

132

43

Summa eget kapital

K21

77 332

81 270

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Avsättningar för pensioner

K22

6 904

3 458

Räntebärande skulder

K23, K28

23 646

42 364

Uppskjutna skatteskulder

K11

2 988

4 005

Övriga avsättningar

K24

1 390

826

Övriga skulder

K25

971

1 534

Summa långfristiga skulder

 

35 900

52 186

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Räntebärande skulder

K23

10 704

9 693

Leverantörsskulder

 

11 907

11 625

Skatteskulder

K11

2 820

2 904

Övriga skulder

K25

6 306

8 060

Övriga avsättningar

K24

2 516

2 947

Upplupna kostnader

K26

7 924

7 900

Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning

K32

107

97

Summa kortfristiga skulder

 

42 285

43 226

Summa skulder

 

78 185

95 412

Summa eget kapital och skulder

 

155 517

176 682