M10 Materiella anläggningstillgångar

 

Byggnader och mark

Maskiner

Inventarier

Pågående nyanläggningar

Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2021

1 642

5 431

968

653

8 694

Nyanskaffningar

14

92

26

290

422

Avyttringar och utrangeringar

–239

–157

–34

–5

–435

Omklassificeringar

42

194

78

–316

–2

Utgående balans 31 december 2021

1 459

5 560

1 038

622

8 679

 

 

 

 

 

 

Omvärdering

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2021

36

36

Avyttringar och utrangeringar

–4

–4

Utgående balans 31 december 2021

32

32

 

 

 

 

 

 

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2021

771

4 068

672

5 511

Avyttringar och utrangeringar

–121

–115

–27

–263

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

46

258

77

381

Utgående balans 31 december 2021

696

4 211

722

5 629

 

 

 

 

 

 

Planenligt restvärde vid årets slut

 

 

 

 

 

Utgående balans 31 december 2021

795

1 349

316

622

3 082

 

 

 

 

 

 

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2022

1 459

5 560

1 038

622

8 679

Nyanskaffningar

3

53

15

262

333

Avyttringar och utrangeringar

–5

–175

–25

–26

–231

Omklassificeringar

89

122

38

–246

3

Utgående balans 31 december 2022

1 546

5 560

1 066

612

8 784

 

 

 

 

 

 

Omvärdering

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2022

32

32

Avyttringar och utrangeringar

0

0

Utgående balans 31 december 2022

32

32

 

 

 

 

 

 

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2022

696

4 211

722

5 629

Avyttringar och utrangeringar

–4

–169

–24

–197

Omklassificeringar

4

4

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

44

239

75

358

Årets nedskrivningar

0

0

Utgående balans 31 december 2022

740

4 281

773

5 794

 

 

 

 

 

 

Planenligt restvärde vid årets slut

 

 

 

 

 

Utgående balans 31 december 2022

838

1 279

293

612

3 022

Redovisningsprinciper

Låneutgifter

I moderbolaget belastar lånekostnader resultatet under de perioder till vilka de hänför sig. Inga låneutgifter aktiveras på tillgångar.