GRI

K30 Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys, totala koncernen

Likvida medel

2021

2022

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

 

 

Kassa och bank

10 566

8 067

Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel

3 018

2 421

Summa enligt balansräkningen

13 585

10 489

Summa enligt kassaflödesanalysen

13 585

10 489

Betald och erhållen ränta och utdelning

2021

2022

Erhållen utdelning

2

2

Erhållen ränta

305

390

Erlagd ränta

–964

–1 378

Totalt

–657

–986

Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

2021

2022

Ej utdelade resultatandelar i intresseföretag och joint ventures

4

–6

Övriga avsättningar

–1 191

–87

Förändring i värdet av finansiella instrument

–1 042

–1 782

Vinst vid avyttring bolag och aktieinnehav

–397

–14

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar

–189

–268

Avsättningar till pensioner

375

466

Uppskjuten köpeskilling

–268

Övrigt

84

200

Totalt

–2 356

–1 758

 

 

Kassaflödeseffekter

Ej kassaflödespåverkande förändringar

 

 

1 januari 2021

Nya lån

Amorter­ingar

Utdelning av Alleima

Omklassifi­ceringar

Nya leasar

Förvärv

Valuta­kurs­effekter

Övrigt

31 december 2021

Räntebärande skulder

11 366

10 587

–3 048

–1 533

3 079

220

0

20 672

Kortfristiga räntebärande skulder

3 556

10 725

–6 612

1 534

1 180

–622

0

9 761

Leasingskulder

2 965

–1 025

0

1 366

525

124

–36

3 917

Utbetald utdelning

–8 140

Totalt

17 888

21 312

–18 826

0

1 366

4 784

–277

–36

34 350

 

 

Kassaflödeseffekter

Ej kassaflödespåverkande förändringar

 

 

1 januari 2022

Nya lån

Amorter­ingar

Utdelning av Alleima

Omklassifi­ceringar

Nya leasar

Förvärv

Valuta­kurs­effekter

Övrigt

31 december 2022

Räntebärande skulder

20 672

17 229

–229

0

–299

–691

1 637

2

38 321

Kortfristiga räntebärande skulder

9 761

15 277

–17 429

299

822

478

–576

8 633

Leasingskulder

3 917

–1 209

1 765

555

327

–253

5 102

Utbetald utdelning

–5 955

–1 186

Totalt

34 350

32 507

–24 823

–1 186

0

1 765

687

2 442

–827

52 057

Redovisningsprinciper

Koncernkassaflödet upprättas enligt den indirekta metoden. Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter:

  • De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
  • De kan lätt omvandlas till kassamedel
  • De har en löptid om högst tre månader från anskaffningsdatum.