Översikt

Sandvik Rock Processing Solutions

Sandvik Rock Processing Solutions hade ett bra år 2022. Efterfrågan var fortsatt god och affärsområdet uppvisade flexibilitet. En stark försäljning av reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror bidrog till organisk tillväxt och förvärvet av SP Mining stärkte väsentligt erbjudandet på gruvsidan.

Sandvik Rock Processing Solutions fokuserar på att skapa lönsam tillväxt inom krossning och sortering. Vi gör detta genom att ge kunderna mervärde i form av högpresterande produkter som ökar produktiviteten och säkerheten, samt genom tjänster och flexibla underhållsprogram som ökar drifttiden och minskar kostnaderna. Tillämpningarna omfattar krossning, sortering, matning, brytning, rivning och återvinning och de används främst inom gruv- och infrastrukturindustrierna.

Som en del av koncernens övergripande strategier för hållbarhet och digitalisering arbetar vi kontinuerligt med att göra vårt utbud för krossning och sortering mer energieffektivt samtidigt som vi utvecklar vår digitala assistansplattform SAM™.

Marknadsöversikt

Efterfrågan i de viktigaste branscherna för gruvdrift och infrastruktur förblev stark trots utmaningarna världen över. Högre räntenivåer och ökad inflation påverkade efterfrågan på infrastruktur i Europa negativt medan efterfrågan inom gruvnäringen i andra viktiga regioner och marknader förblev stabil. Den långsiktiga trenden med minskad mineralhalt i malmen i gruvorna påverkar vår verksamhet positivt eftersom större mängder material måste bearbetas. Detta resulterade i investeringar som gynnar Sandvik, särskilt inom reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror. Globala krav på mer hållbara infrastrukturprojekt är också något som gör våra lösningar attraktiva för våra kunder.

2022 i siffror

Intäkter per kundsegment

Intäkter per kundsegment: Infrastruktur 61 % och Guvor 39 % (tårtdiagram)

Intäkter per marknadsområde

Intäkter per marknadsområde. Topp 3 är: Nordamerika 25 %, Asien 23 % och Europa 22 % (tårtdiagram)
Översikt

MSEK

2021

2022

Orderingång

8 524

9 874

Intäkter

7 610

9 587

Justerad EBITA1)

1 265

1 530

Justerad EBITA-marginal1), %

16,6

16,0

Avkastning på sysselsatt kapital, %

28,7

16,7

Antal medarbetare2)

2 091

2 919

Könsfördelning (män/kvinnor), %

85/15

85/15

Kvinnor i ledande befattning, %

15,9

19,2

Olycksfallsfrekvens (LTIFR)

2,1

5,1

Total olycksfallsfrekvens (TRIFR)

3,9

7,9

1)

Justerat för jämförelsestörande poster om –201 MSEK (–10).

2)

Omräknat till heltidstjänster.

Översikt

Produktportfölj

Utrustning för krossning, sortering, matning, brytning, rivning, verktyg, tjänster, reservdelar, slitdelar, digitala lösningar och hållbarhetsfrämjande teknik för krossning och sortering.

Marknadsbeskrivning

Gruvor:

Konsoliderad kundbas med cirka 200 globala stora och mindre gruvföretag. Geografiskt avlägsna platser, minskad mineralhalt i malmen samt ökade säkerhetskrav driver produktionsvolymer och behov av miljöanpassad krossning och sortering i takt med att kunder fokuserar på minskad energi- och vattenförbrukning. En betydande marknad för reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror.

Infrastruktur:

Sandvik är aktivt inom områden som krossning, sortering, matning, rivning och återvinning. Kundbasen är fragmenterad med tusentals enskilda kunder. Det pågår dock en konsolidering mot stenbrott med större kapacitet som drivs på av produktivitet, kostnad per ton, hållbarhet och säkerhet. Lokala erbjudanden och lokal konkurrens.

Drivkrafter för efterfrågan

Gruvor:

 • BNP-tillväxt och resursintensiv industriutveckling
 • Växande medelklass
 • Metall- och mineralpriser
 • Försämrad malmkvalitet, mindre mineral per ton
 • Produktionsnivåer i befintliga gruvor och expansionsprojekt (orörd samt tidigare exploaterad mark)
 • Produktivitetsförbättringar och ny teknologi, till exempel digitala lösningar och elektrifiering
 • Efterfrågan inom miljö, hälsa och säkerhet, till exempel miljöeffektiv finfördelning samt minskad energi- och vattenanvändning

Ballastmaterial:

 • BNP-tillväxt/urbanisering
 • Infrastrukturinvesteringar och utgifter
 • Trender inom EHS och hållbarhet för teknik i premiumsegmentet
 • Produktion av ballastmaterial och cement
 • Tillväxt på nya marknader

Rivning och återvinning:

 • Lagar och förordningar
 • Förändringar i kundernas efterfrågan
 • Fokus på återvinning och återanvändning

Konkurrenssituation/större konkurrenter

Gruvor:

Huvudsakligen globala konkurrenter som Metso Outotec, FLSmidth, WEIR och Terex.

Infrastruktur:

Några globala konkurrenter förekommer i flera nischer: Metso Outotec, Terex, Keestrack, Furukawa och Epiroc. Många regionala aktörer.

Modell för försäljningskanaler

Gruvor:

Direktförsäljning cirka 90 procent med ett globalt servicenätverk.

Infrastruktur:

Till följd av den fragmenterade kundbasen sker 75–80 procent av försäljningen via distributörer.

Tillväxtstrategi

Öka försäljningen inom reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror inom den befintliga kundbasen och skapa nya erbjudanden. Optimering av säljkanaler, direktförsäljning, återförsäljare och originaldelstillverkare. Erbjuda miljöanpassad krossning och sortering, automatisering, digitalisering, elektrifiering och utforska kompletterande teknologi och erbjudanden genom partnerskap och förvärv.

Strategisk riskhantering

Olika former av affärsmiljörisker med påverkan på gruv- och infrastrukturmarknaden i allmänhet, till exempel ökad konkurrens på marknaden genom ny teknikutveckling och uppkomsten av nya konkurrenter, fluktuerande råvarupriser och risker relaterade till regelefterlevnad. Politisk instabilitet i vissa delar av världen.