Översikt

Sandvik Mining and Rock Solutions

2022 var ett starkt år för Sandvik Mining and Rock Solutions med stabil efterfrågan och en rekordhög orderingång. Innovativa nya produkter samt stark försäljning av reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror bidrog till organisk tillväxt. Förvärven av Deswik och Akkurate stärkte vår marknadsposition inom programvara för gruvplanering respektive elektrifiering.

Sandvik Mining and Rock Solutions är en världsledande leverantör av utrustning och verktyg, reservdelar, tjänster och digitala lösningar till gruv- och infrastrukturindustrierna. Vi skapar värde för kunderna i form av högkvalitativa produkter och tjänster som ökar produktivitet, säkerhet och hållbarhet samtidigt som de ger längre driftstid och minskade kostnader. Vårt produkterbjudande omfattar utrustning för bergborrning, bergavverkning, lastning och transport, tunneldrivning och stenbrytning.

Vi skapar framtidens hållbara gruva, i synnerhet genom att erbjuda helt eldrivna lösningar och allt fler lösningar för gruvautomation och optimering av hela verksamheten via uppkopplade digitala tjänster.

Marknadsöversikt

Efterfrågan inom gruvindustrin var fortsatt hög under 2022. Tillväxten drevs på av högre konsumtion av mineraler och metaller och höga råvarupriser, trots prisfall på vissa metaller och stigande kostnader till följd av inflation och höga energipriser. Marknaden kännetecknades av ett ökande intresse för hållbara lösningar och digitala tekniker inom gruvindustri och infrastruktur. Tillväxten drevs också av en ökad efterfrågan på koppar och andra elektrifieringsmetaller.

2022 i siffror

Intäkter per råvara

Intäkter per råvara. Topp tre är: Guld 35 %, Koppar 23 % och Kol 11 % (tårtdiagram)

Intäkter per marknadsområde

Intäkter per marknadsområde. Topp fyra är: Nordamerika 22 %, Australien 21 %, Afrika/Mellanöstern 21 % och Asien 17 % (tårtdiagram)
Översikt

MSEK

2021

2022

Orderingång

47 460

62 895

Intäkter

41 409

56 843

Justerad EBITA2)

8 753

11 643

Justerad EBITA-marginal2), %

21,1

20,5

Avkastning på sysselsatt kapital, %

31,2

22,6

Antal medarbetare3)

15 574

16 206

Könsfördelning (män/kvinnor), %

82/18

82/18

Kvinnor i ledande befattning, %

19,4

18,7

Olycksfallsfrekvens (LTIFR)

1,2

0,8

Total olycksfallsfrekvens (TRIFR)

3,8

3,4

1)

Bland annat platina och diamanter.

2)

Justerat för jämförelsestörande kostnader om –1 264 MSEK (–101).

3)

Omräknat till heltidstjänster.

Översikt

Produktportfölj

Utrustning för borrning, bultning, bergavverkning, lastning och transport. Förbrukningsvaror för borrning, verktyg, service, reserv- och slitdelar. Ett brett utbud digitala lösningar för ökad effektivitet och processeffektivitet.

Marknadsbeskrivning

Gruvor:

Konsoliderad kundbas med cirka 200 globala stora och mindre gruvföretag. Geografiskt avlägsna platser, försämrad malmkvalitet samt säkerhetskrav driver produktionsvolymer och behov av hel- och halvautomatiserade lösningar. En betydande eftermarknadsverksamhet.

Infrastruktur:

Sandvik är verksamt inom nischen bergav­verkning. Kundbasen är fragmenterad med över 25 000 enskilda kunder. Lokala erbjudanden och lokal konkurrens.

Drivkrafter för efterfrågan

Gruvor:

 • BNP-tillväxt och resursintensiv industriutveckling
 • En växande medelklass
 • Metall- och mineralpriser
 • Elektrifiering
 • Produktionsnivåer i befintliga gruvor och expansionsprojekt (orörd samt tidigare exploaterad mark)
 • Produktivitetsförbättringar och ny teknologi, till exempel automatisering och elektrifiering
 • Krav inom områdena miljö, hälsa och säkerhet

Infrastruktur:

 • BNP-tillväxt/urbanisering
 • Infrastrukturinvesteringar och utgifter
 • Statliga stimulansprogram
 • Produktion av ballastmaterial
 • Cementförbrukning

Konkurrenssituation/större konkurrenter

Gruvor:

Huvudsakligen globala konkurrenter som Epiroc, Caterpillar och Komatsu Mining.

Infrastruktur:

Några globala konkurrenter förekommer i flera nischer: Epiroc, Caterpillar och Furukawa. Många lokala aktörer.

Modell för försäljningskanaler

Gruvor:

Direktförsäljning cirka 95 procent med ett globalt servicenätverk.

Infrastruktur:

Till följd av den fragmenterade kundbasen sker 50 procent av försäljningen via distributörer. Global försäljnings- och serviceorganisation.

Tillväxtstrategi

Öka försäljningen av reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror till den befintliga kundbasen. Utöka marknadsandelar inom ovanjordsborrning. Nå högre servicenivåer genom datadriven produktivitet och avancerade tjänster. Automatisera, elektrifiera och utforska kompletterande teknologi och erbjudanden genom sammanslagningar och förvärv.

Strategisk riskhantering

Olika former av affärsmiljörisker med påverkan på gruv- och infrastrukturmarknaden i allmänhet, till exempel ökad konkurrens på marknaden genom ny teknisk utveckling och uppkomsten av nya konkurrenter, fluktuerande råvarupriser och risker relaterade till regelefterlevnad. Politisk instabilitet i vissa delar av världen.