Översikt

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions fortsatte sin positiva trend och växte organiskt, trots geopolitisk osäkerhet. Vi utökade vårt erbjudande inom solida hårdmetallverktyg genom förvärv och efterfrågan på våra digitala bearbetningslösningar fortsatte att växa.

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions kombinerar världsledande verktyg och bearbetnings- och industrikompetens med de senaste digitala bearbetnings- och programvarulösningarna, samt tekniker som additiv tillverkning och produktionsintegrerad mätteknik. Affärsområdet utgörs av två segment: Sandvik Machining Solutions och Sandvik Manufacturing Solutions.

Sandvik Machining Solutions tillhandahåller verktyg, verktygssystem, programvaror och tjänster som optimerar bearbetningsprocesserna vid svarvning, fräsning och borrning. Vi betjänar marknaden för metallbearbetningsverktyg och -lösningar med våra marknadsledande varumärken Sandvik Coromant, Walter, Seco och Dormer Pramet. De agerar oberoende av varandra för att optimera möjligheterna på marknaden. I organisationen ingår även Wolfram, en världsledande leverantör av metallpulver i volfram av hög kvalitet, vilket används vid tillverkningen av verktyg.

Sandvik Manufacturing Solutions erbjuder digitala bearbetnings- och programvarulösningar för design, planering och industriell mätteknik. Genom sitt heltäckande agnostiska, digitala erbjudande automatiserar och kopplar affärsområdessegmentet samman komponenttillverkningens värdekedja – från design och planering till förberedelse, produktion och verifiering. Det erbjuder även expertis och tjänster genom hela värdekedjan inom additiv tillverkning, inklusive relevanta tekniker för 3D-utskrift i metall.

Marknadsöversikt

De stora globala händelser som skedde under året, bland annat Covid–19-nedstängningar i Kina, kriget i Ukraina, den globala energikrisen samt problem med leverantörskedjor och inflation, innebar betydande regionala och industrispecifika variationer på marknaden. Efter en tuff början på året ökade efterfrågan under andra halvan av 2022. Direkt och indirekt exponering mot Ryssland har varit begränsad.

Sammantaget var efterfrågan positiv, med vissa variationer, och den största tillväxten skedde inom energisektorn och flygindustrin. Verkstadsindustrin och fordonsindustrin hade också god tillväxt, även om fordonsindustrin var fortsatt drabbad av problem i leverantörskedjan.

2022 i siffror

Intäkter per kundsegment

Intäkter per kundsegment. Topp tre är: Verkstad 52 %, Fordon 17 % och Flyg 8 % (tårtdiagram)

Intäkter per marknadsområde

Intäkter per marknadsområde. Topp tre är: Europa 48 %, Nordamerika 28 % och Asien 20 % (tårtdiagram)
Översikt

MSEK

2021

2022

Orderingång

37 680

46 428

Intäkter

36 681

45 901

Justerad EBITA2)

8 473

10 023

Justerad EBITA-marginal2), %

23,1

21,8

Avkastning på sysselsatt kapital, %

21,6

13,8

Antal medarbetare3)

20 435

20 802

Könsfördelning (män/kvinnor), %

78/22

79/21

Kvinnor i ledande befattning, %

18,9

19,2

Olycksfallsfrekvens (LTIFR)

1,2

1,5

Total olycksfallsfrekvens (TRIFR)

2,3

2,3

1)

Mestadels formgjutning, elektronik, medicinsegmentet, pumpar och ventiler, räls och försvar.

2)

Justerat för jämförelsestörande poster om –935 MSEK (–36).

3)

Omräknat till heltidstjänster.

Översikt

Produktportfölj

Vi erbjuder kunderna ett ledande och hållbart sortiment som levereras via flera divisioner och varumärken i form av metallbearbetningsverktyg, lösningar för digital tillverkning och programvarulösningar, additiv tillverkning och industriell mätteknik.

Marknadsbeskrivning

Skärande verktyg utgör en liten del av den totala tillverkningskostnaden för kunderna, men har stor betydelse för produktivitet och kvalitet. Servicenivåer och produktlösningar skiljer premiumerbjudandet från övriga erbjudanden. I det mer priskänsliga mellansegmentet är servicegraden lägre.

Drivkrafter för efterfrågan

  • Tillverkningsvolymer
  • Materialutveckling
  • Nya tillverkningstekniker
  • Komplex komponentdesign och funktioner
  • Hållbarhet
  • Automatisering
  • Flexibel tillverkning

Konkurrenssituation/större konkurrenter

  • Konkurrenter i premiumsegmentet: IMC-gruppen (varumärket Iscar), Kennametal (varumärket Kennametal)
  • Fragmenterad i mellansegmentet där även globala premiumaktörer finns med sina varumärken för mellansegmentet: Mitsubishi, IMC-gruppen (varumärket Taegutec), Kennametal (varumärket Widia), Zhuzhou
  • Inom CAM: Hexagon, Autodesk, Open Mind, Tebis och Dassault System. Inom additiv tillverkning och industriell mätteknik en blandning av större konkurrenter och mindre, nischade aktörer.

Modell för försäljningskanaler

Direktförsäljning cirka 55–60 procent. Distributionsförsäljning överväger i Nordamerika medan direktförsäljning överväger i Europa. I Asien övervägande försäljning via distributörer med ett begränsat serviceerbjudande inom mellansegmentet och direktförsäljning med hög servicenivå inom premiumsegmentet.

Tillväxtstrategi

Expansion genom organisk tillväxt, innovation och nischade förvärv stärker vår position inom snabbväxande segment inom kärnverksamheten. Expansion inom digitala lösningar och programvarulösningar, additiv tillverkning och industriell mätteknik som stärker kundernas värdekedjor.

Strategisk riskhantering

Systematisk hantering och mitigering av affärsrisker med påverkan på marknaden för metallbearbetning i allmänhet, bland annat förändringar i kundernas beteende, förvärvsrelaterade risker, handels/geopolitiska risker, strukturella förändringar inom branschen, informationssäkerhetsrisker och risker kopplade till regelefterlevnad.