GRI

Skifte mot hållbarhet

Sandvik har en ambitiös hållbarhetsagenda med våra fyra hållbarhetsmål för 2030 som grund. Målen omfattar klimat, cirkularitet, människor och fair play. De tar ett helhetsgrepp och omfattar kunder, leverantörer och våra egna verksamheter.

Vår största klimatpåverkan sker när produkterna används hos kunden och vi utnyttjar ingenjörskap och innovation för att hjälpa våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål.

Klimatskiftet

Vårt mål är att halvera våra utsläpp av växthusgaser till år 2030. Samtliga affärsområden arbetade hårt under 2022 för att definiera våra mål enligt Science Based Targets initiative (SBTi) och vi skickade in dem för godkännande. Målen innefattar nettonollutsläpp för vår egen verksamhet, uppvärmning och energi (scope 1 och 2) år 2040 och för kunder, leverantörer och transporter (scope 3) år 2050. Vi ligger väl i linje med att uppnå målen för 2030 även om våra utsläpp ökade med 4 procent under 2022, detta på grund av ökad produktion. Jämfört med basvärdet 2016–2018 har vi dock minskat utsläppen med 35 procent, främst till följd av energicertifikat och genom att byta ut fossilgas mot biogas.

År 2022 tecknade vi en kreditfacilitet värd 11 miljarder SEK som är kopplad till våra mål för klimatet och cirkulär avfallshantering. Årliga nyckeltal relateras till hållbarhetsmålen och räntemarginalen påverkas positivt eller negativt beroende på om nyckeltalen uppfylls eller inte.

Under 2022 lanserade vi flera nya produkter som bidrar till att minska våra kunders klimatpåverkan.

Vår klimatpåverkan längs med värdekedjan som täcker leverantörer, transporter, våra verksamheter och kunder. Den största påverkan har användning av sålda produkter. (illustration)

Kapitalgods, 1 procent, samt bränsle- och energirelaterade handlingar, 1 procent ingår inte i illustrationen.

Cirkularitet

År 2022 ändrade vi vårt sätt att mäta avfall, från totalt avfall till cirkulärt avfall. Vårt nya mål är 90 procent cirkularitet till 2030.

Vi fortsatte driva projekt för att minska, återanvända och återvinna avfall på våra anläggningar. Sandvik Mining and Rock Solutions utvecklade en app där alla deras anläggningar samlar in information om avfall. Sandvik Rock Processing Solutions utvecklade en lösning som återanvänder spillvärme från produktionsprocesserna.

En cirkulär lösning vann 2022 års Sandvik hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson. Den nya tekniken för återvinning av volframstiften på borrkronor hos kunden utvecklades genom ett samarbete mellan Sandvik Mining and Rock Solutions och divisionen Wolfram på Sandvik Machining Solutions. Kundens avfall omvandlas till nya produkter, lokala arbetstillfällen skapas samtidigt som riskerna i leverantörskedjan reduceras.

Fokus på människor

Vi har som ambition att arbeta enligt högsta standard i förhållande till våra medarbetare och kommer att fortsatt höja kraven i linje med vårt mål om noll olyckor.

Vår totala olycksfallsfrekvens (TRIFR) uppgick till 3,1 (3,0), och vi vidtog flera åtgärder, som säkerhetskampanjer, för att förbättra oss på detta område. Mångfald och inkludering stod också högt på vår agenda. Vi genomförde initiativ, såsom en koncernövergripande nano-learning för mångfald och inkludering, utbildningar och kompetensutvecklingsprogram. Allbright är en icke vinstdrivande organisation som har som mål att öka mångfalden i affärssektorn och Sandvik var ett av de företag som kom med på deras gröna lista i samband med en utvärdering av svenska företag. Vi ingick även ett strategiskt partnerskap med organisationen International Women in Mining för att förbättra jämställdheten mellan könen i branschen.

Fair play

Vi strävar ständigt mot förbättrad etik och transparens, att vara en ledare inom fair play och uppvisa öppenhet.

Sandvik tilldelades guldmedalj av rankningsföretaget EcoVadis i dess årliga hållbarhetsundersökning, vilket placerar Sandvik bland de 5 procent högst rankade företagen. EcoVadis rankning täcker en mängd hållbarhetskriterier som miljö, arbetares rättigheter, mänskliga rättigheter, etik och hållbara inköp.

Under året genomfördes 21 granskningar av leverantörer på plats, alla utförda av oberoende revisorer från tredje part. Inga leverantörsavtal sades upp på grund av brott mot uppförandekoden för leverantörer. Mer än 16 282 utbildningar i regelefterlevnad registrerades och 77 procent (72) av de nyanställda utbildades i uppförandekoden inom de tre första månaderna av anställningen.