Översikt

En värdeskapande strategi

Vår strategi syftar till att skapa värde för alla våra intressenter – kunder, medarbetare och samhälle – vilket i slutändan skapar aktieägarvärde. Den utgår från våra kärnvärden, tydliga målsättningar inom sex strategiska områden och ett decentraliserat arbetssätt.

Våra kärnvärden Customer Focus, Innovation, Fair Play och Passion to Win representerar själva kärnan i vår kultur. I kombination med vårt syfte ”Vi skapar skiften – ingenjörskap som förbättrar världen” och vår uppförandekod vägleder de oss i vårt dagliga beslutsfattande och bildar en stabil plattform för vår strategi. Vi hanterar risker och tar vara på möjligheter i vår omgivning och vi har definierat sex strategiska mål för tillväxt och högkvalitativ verksamhet.

Vår strategi vilar på ett antal gemensamma styrkor i koncernen: att vara nära kunden med ett decentraliserat arbetssätt och ledande varumärken, digitalisering och automation, en stark prestationskultur och ett förstklassigt ledarskap för att säkerställa ett högt medarbetarengagemang.

Customer Focus Fair Play We make the Shift - Advancing the world through engineering Passion to win Innovation Shift to growth Customers choice Agile through cycle Digital shift Employer of choice Sustainability shift

Skifte mot tillväxt

Linjediagram (icon)

Mål för 2025

 • Växa med minst 7 procent över en konjunkturcykel i fast valuta, organiskt och via förvärv
 • En nyförsäljningsgrad om 30–35 procent, definierat som andelen försäljning från produkter yngre än fem år

Resultat 2022

 • År 2022 uppgick den totala tillväxten till 21 procent där den organiska tillväxten stod för 8 procent
 • Vi uppnådde en nyförsäljningsgrad om 26 procent

Digitalt skifte

Wifi-symbol (icon)

Mål för 2025

 • Försäljning om 6,5 miljarder SEK inom digitala lösningar och programvara
 • 70 procent av våra anläggningar ska ha implementerat moderna ERP-plattformar för att möjliggöra ett sömlöst flöde

Resultat 2022

 • Försäljningen från digitala lösningar och programvara uppgick till nästan 4 miljarder kronor (1,9)
 • 45 procent (41) av våra anläggningar hade implementerat moderna plattformar för sömlösa flöden

Skifte mot hållbarhet

S-symbol (icon)

Mål för 2025

 • Minska koldioxidutsläppen med 25 procent
 • Uppnå 80 procent avfallscirkularitet
 • En total olycksfallsfrekvens (TRIFR) om 2,5

Resultat 2022

 • Utsläppen av växthusgaser ökade med 4 procent under 2022. Jämfört med basvärdet (2016–2018) har de minskat med 35 procent
 • Avfallscirkulariteten uppgick till 74 procent
 • TRIFR ökade till 3,1 (3,0). Jämfört med basvärdet har TRIFR minskat med 18 procent

Flexibilitet genom affärscykeln

Linjediagram med en kurva (icon)

Mål för 2025

 • Vi ska uppnå en justerad rörelsemarginal (EBITA) inom intervallet 20–22 procent, sett över en affärscykel

Resultat 2022

 • Den justerade rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 20,0 procent (20,8)

Kundens förstaval

Förstaplatsmedalj (icon)

Mål för 2025

 • 100 procent av våra divisioner ska mäta kundnöjdhet och uppvisa verifierade förbättringar

Resultat 2022

 • All divisioner etablerade metoder för att mäta kundnöjdhet

En attraktiv arbetsgivare

En människa med ett hjärta (icon)

Mål för 2025

 • 25 procent kvinnliga chefer
 • En engagemangsgrad hos medarbetarna över 80 procent

Resultat 2022

 • Vid årsskiftet hade vi 19,6 procent (19,6) kvinnliga chefer
 • Den genomsnittliga engagemangsgraden hos medarbetarna var 78 procent (79)

Syfte och kärnvärden

Vi har ett syfte för vårt företag: Vi möjliggör skiften – ingenjörskap som förbättrar världen. Det fångar vår framåtsträvande ambition med innovativa lösningar som gör skillnad inom områden som digitalisering och hållbarhet och skapar värde för medarbetare, kunder, aktieägare och samhälle.

Customer Focus, Innovation, Fair Play och Passion to Win är våra kärnvärden. De utgör grunden i vår företagskultur och visar vägen för våra handlingar och dagliga affärsbeslut.

Customer Focus: Vi strävar ständigt efter att överträffa våra kunders förväntningar och göra dem framgångsrika i sin verksamhet. Vi är decentraliserade och beslut tas nära kunden.

Innovation: Vi strävar alltid efter teknologiskt ledarskap och framgångsrika partnerskap. Vi arbetar för dagliga framsteg och innovativa skiften.

Fair Play: Vi sätter hälsa och säkerhet främst. Vi är etiska, följer regler och bedriver vår verksamhet på ett hållbart sätt.

Passion to Win: Vi stärker vårt marknadsledarskap genom stark prestationsledning, ständiga förbättringar och självständiga medarbetare. Vår passion är att göra vårt företag till nummer ett.