Strategiskt risklandskap

För att leverera på vår strategi krävs kontinuerlig hantering av de risker som förknippas med den. Riskerna kan komma från yttre faktorer som vi har begränsad möjlighet att påverka och då fokuserar riskhanteringen på flexibilitet och anpassning. De kan även vara mer direkt inom vår kontroll.

Sandvik fortsätter sin etablerade riskhanteringsprocess (ERM) som används i alla delar av koncernen för att analysera risker i den lokala anläggningen, i affärsenheten, divisionen eller affärsområdet. De lokala riskanalyserna påverkas i hög grad av strategin och målsättningarna för de olika delarna i verksamheten i enlighet med vårt decentraliserade arbetssätt, men de samlade resultaten från alla nivåer aggregeras till en sammanfattning av de viktigaste riskerna på koncernnivå. Läs mer om detta på Riskhantering.

År 2022 beslutade vi att komplettera vår nedifrån-upp-process med en strategisk analys på koncernledningsnivå och att mer specifikt identifiera de viktigaste riskområdena som är kopplade till vår förmåga att genomföra vår strategi. Syftet var att få ett mer fokuserat och konkret risklandskap för koncernen för att underlätta uppföljningen av olika riskbegränsande åtgärder i förhållande till de strategiska målen. Denna övning resulterade i en kartläggning av våra viktigaste risker där vi specificerade de risker vi aktivt arbetar med för att uppnå långsiktig framgång och genomföra vår strategi. Om vi uppnår våra strategiska mål kommer även många av riskerna att fullständigt motverkas.

Kartläggningen av de viktigaste riskerna åtföljs av en uppföljningsmodell för att se vilka åtgärder som leder till förbättrad mitigering av riskerna. Uppföljningsmodellen kommer att granskas och diskuteras i koncernledningen varje kvartal och på så sätt kommer den att skapa en mer dynamisk och strategisk diskussion om riskhantering på högsta nivå i företaget.

Illustrationen visar vilket strategiskt område som relaterar till respektive risk, även om flera risker är relevanta för mer än ett strategiskt område. Närheten till mitten (orange cirkel) visar hur aktivt vi arbetar med risken. Ju längre från mitten (blå cirkel) desto mer långsiktig/strategisk är risken. Många risker är både kort- och långsiktiga och kräver både kort- och långsiktiga åtgärder. Se en tabell över nyckelrisker 2022, inklusive mitigerande åtgärder, i förvaltningsberättelsen.

Illustrationen visar vilket strategiskt område som relaterar till respektive risk (illustration)
Illustrationen visar vilket strategiskt område som relaterar till respektive risk (illustration)

01 Säkra kritiska råvaror

 • Batterier
 • Grön el
 • Mineraler

02 Värdeskapande förvärv

 • Leverans på affärscase
 • Säkra effektiv administrativ integration

03 Regelefterlevnad

 • Ett etiskt förhållningssätt
 • Mer komplexa regelverk
 • Hårdare finansieringskrav

04 Ändrade myndighetskrav

 • Krav på hållbarhets­rapportering
 • Handelssanktioner
 • Produkt/säkerhetskrav
 • Omställning till datadrivna processer

05 Förstå ändrade kundbehov

 • Marknadsanpassningar i tid
 • Säkerställa kundvärde

06 Hantera konjunkturnedgång

 • Klara målintervall för EBITA
 • Initiera åtgärdsplaner i tid

07 Avbrott i verksamheten

 • Energitillgång
 • Lagerhållning/logistik
 • Störningsmoment (eldsvådor, naturkatastrofer, pandemi)

08 Hantera inflation

 • Prishantering
 • Förbättra inköpskompetensen

09 Attrahera och bevara talanger inom nyckelområden

 • Nya talanger (digitala, hållbarhet)
 • Säkerställa kärnan (ingenjörskap, batteriteknik)
 • Kompetenshöjning hos existerande arbetsstyrka

10 Digitala störningar

 • Effektiva systemuppdateringar
 • Cybersäkerhet
 • Informationssäkerhet
 • Störningar från digitala aktörer

11 Kritiska teknikskiften

 • Elektrifiering av gruvor
 • Automatiserad tillverkning
 • Leverans på det digitala skiftet och datadriven produktivitet

12 Geopolitisk utveckling

 • Regionalisering/nationalisering
 • Handelskrig