Mål och måluppfyllelse

Sandvik har långsiktiga, finansiella mål med fokus på tillväxt, lönsamhet, utdelning och finansiell ställning. 2022 introducerade vi nya finansiella mål.

Finansiella mål

Tillväxt

Mål

7 %

En tillväxt om minst 7 procent över en konjunkturcykel, organiskt och via förvärv.

Resultat

21 %

År 2022 uppgick den totala tillväxten till 21 procent, i fasta valutakurser, där den organiska tillväxten stod för 8 procent. Omsättningen växte med 8 procent över en treårsperiod och med 9 procent över en femårsperiod.

Mål (7 %) och resultat (21 %)för tillväxt (stapeldiagram)

EBITA-marginal

Mål

20–22 %

En justerad EBITA-marginal inom intervallet 20–22 procent.

Resultat

20,0 %

Den justerade EBITA-marginalen uppgick till 20,0 procent (20,8) vilket är i linje med målet.
Mål (20-22 %) och resultat (20,0 %) för lägsta EBITA-marginal (stapeldiagram)

Utdelningskvot1)

Mål

50 %

En utdelningskvot om 50 procent av vinst per aktie, justerad för jämförelsestörande poster och över en konjunkturcykel.

Resultat

42 %

Ett gott resultat för 2022 resulterade i en föreslagen utdelning om 6,3 miljarder SEK (6,0), vilket motsvarar en utdelningskvot om 42 procent. Den genomsnittliga utdelningskvoten uppgick till 51 procent över en treårsperiod och 39 procent över en femårsperiod.

Mål (50 %) och resultat (42 %) för utdelningskvot (stapeldiagram)

Skuldsättningsgrad

Mål

<1,5

En skuldsättningsgrad (nettoskuld/EBITDA) understigande 1,5.

Resultat

1,3

Målet uppnåddes eftersom skuldsättningsgraden uppgick till 1,3.Mål (<1.5) och resultat (1.3) för nettoskuldsättningsgrad (linjediagram)

“Resultat” avser 2022. Samtliga siffror är exklusive Sandvik Materials Technology/Alleima.

1) Utdelningskvoten är endast relaterad till kontantutdelning och tar inte hänsyn till utdelningen av Alleima till aktieägarna. Kvoten baseras på justerad vinst per aktie efter utspädning för koncernen, med undantag för 2022 när vinsten från Alleima exkluderats.

Hållbarhetsmål

Vi har hållbarhetsmål för 2030 inom fyra områden och för att följa våra framsteg rapporterar vi ett antal nyckeltal för den egna verksamheten. Utöver vår egen verksamhet arbetar vi tillsammans med kunder och leverantörer för att uppfylla målen.

Klimat

Mål

181 kton

Vårt mål är att minska utsläpp av växthusgaser med 50 procent till år 2030. För att vara i linje med detta mål bör vi ha minskat utsläppen till 181 kiloton år 2022.

Resultat

142 kton

Våra utsläpp av växthusgaser ökade med 4 procent till 142 kiloton till följd av ökad produktion under året. Vi överträffade dock det riktvärde vi bör uppnå för att ligga i linje med målet med 22 procent och har minskat utsläppen med 35 procent jämfört med basvärdet. Det har uppnåtts främst genom fossilfria elinköp och genom att byta från fossilgas till biogas.

Utsläpp av växthusgaser 2016-2022 och riktlinje för 2030-målet (mål 181 kton, resultat 142 kton) (stapeldiagram)

Cirkularitet

Mål

70 %

Vårt mål är att öka vår avfallscirkularitet till 90 procent år 2030. För 2022 var målet 70 procent.

Resultat

74 %

Målet reviderades under 2021 för att bättre avspegla våra insatser för att uppnå cirkularitet och från och med nu kommer vi att rapportera på avfallscirkularitet snarare än totalt avfall. År 2022 uppnådde vi 74 procent cirkularitet.
Avfallscirkularitet 2021-2022 och riktlinje för 2030-målet (mål 70 %, resultat 74 %) (stapeldiagram)

Människan i fokus

Mål

3,2

Vårt mål är att minska vår totala olycksfallsfrekvens (TRIFR) till 1,9 fram till år 2030, en minskning om 50 procent. För att vara i linje med detta mål bör vi ha minskat TRIFR till 3,2 år 2022.

Resultat

3,1

TRIFR uppgick till 3,1 (3,0) vilket motsvarar en 3-procentig ökning. Vi ligger dock fortfarande i linje med vad vi behöver uppnå för att nå vårt 2030-mål. Förvärv fortsätter att påverka såväl TRIFR- som LTIFR-trenden negativt.

TRIFR 2016-2022 och riktlinje för 2030-målet (mål 3.2, resultat 3.1) (stapeldiagram)

Fair play

Vi strävar ständigt mot förbättrad etik och transparens, att vara en ledare inom fair play och uppvisa öppenhet. Vårt mål är att alltid göra rätt. Mer om Sandvik och fair play under Skifte mot hållbarhet – Fair play.

Baslinjen för våra hållbarhetsmål är det genomsnittliga resultatet under åren 2016–2018. Den prickade linjen är en indikation på hur bra vi ligger till i jämförelse med 2030-målen. Utsläppen av växthusgaser och avfallscirkularitet överträffar vad som krävs för att uppnå målen medan olycksfrekvensen ligger i linje med riktvärdet.