IF4 Visselblåsarsystem (Speak Up)

Medarbetare och externa aktörer som bevittnar en överträdelse av vår uppförandekod, lagar eller våra policyer kan rapportera det, anonymt om så önskas, via vårt globala rapporteringssystem Speak Up. Möjligheten att göra sin röst hörd är viktig för att skapa en företagskultur inom Sandvik byggd på förtroende, för att förbättra arbetsmiljön och minska företagets risk.

Vi har en Speak Up-utbildning för att öka medvetenheten om och förtroendet för Sandviks visselblåsarsystem och under 2022 utbildade vi 4 534 nya medarbetare. I vår medarbetarundersökning uppgav 93 procent av medarbetarna jakande på frågan ”Jag känner till att Sandvik har ett visselblåsarsystem (Speak Up) för rapportering av överträdelser av uppförandekoden eller företagspolicyer”.

Speak Up är tillgängligt dygnet runt via vårt intranät och våra webbplatser samt via telefonlinjer i alla större länder där Sandvik är verksamt. Speak Up-rapporterna gås igenom och varje ärende hanteras av en utredare med stöd från en specialiserad undersökningsfunktion.

Under 2022 rapporterades 290 Speak Up-incidenter (199), exklusive förfrågningar (se tabell). Av samtliga öppnade och stängda fall under 2022 så stängdes 91 procent (87) inom 90 dagar och 35 procent (31) kunde verifieras. 1 procent (1) av alla Speak Up-rapporter utgjordes av ärenden relaterade till mänskliga rättigheter och sex fall relaterade till mutor och kick-backs.

Alla Speak Up-ärenden utreds och fastställs som antingen styrkta eller inte styrkta baserat på anklagelserna. Ett styrkt ärende avser typiskt sett ett brott mot vår uppförandekod, andra styrdokument eller ett kontrakt. Beroende på omständigheterna och vilka bevis som framkommit så kan det också vara fråga om brott mot lag. Konsekvenserna av ett styrkt fall spänner från varningar, processförbättringar och utbildningar till uppsägning av en anställd, att ett kontrakt med en affärspartner avslutas eller inte förnyas eller att ärendet rapporteras till behörig myndighet för vidare utredning. Konsekvenserna hanteras noggrant inom lagens råmärken och i enlighet med våra styrdokument, vilket inkluderar skyldigheten att skydda rapportörens identitet samt relevanta dataskyddsregler.

 

Antal

 

 

 

Speak Up-rapporter

2021

2022

Personalärenden

83

152

Regelefterlevnad

32

42

Stöld och förskingring

8

25

Affärsdokumentation och information

10

11

Miljö, hälsa och säkerhet

18

22

Frågor

21

30

Övrigt

48

38

Totalt

220

320