IF1 Om redovisningen

Detta är Sandviks sjuttonde hållbarhetsredovisning. Den publicerades den 10 mars 2023 och vi har för avsikt att fortsätta rapportera på motsvarande sätt årligen. Datan i den här rapporten avser räkenskapsåret 2022. Sandviks senaste hållbarhetsrapport publicerades i mars 2022. De icke-finansiella noterna ger information om strategi, ledningssystem, intressentdialoger, väsentlighetsanalys och hållbarhetsdata.

Information enligt svensk lagstiftnings krav på hållbarhetsrapportering, lagstadgad hållbarhetsrapport, liksom Sandviks hållbarhetsredovisning återfinns på Om Sandvik, Hållbarhetsmål, Skifte mot hållbarhet, Hållbarhetsstyrning och Icke-finansiella noter. Se not M12 för en lista över de enheter som ingår i beräkningarna, om inte annat anges.

Rapporten har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer, GRI Standards 2021. Siffrorna som presenteras för 2022 är en sammanställning av samtliga rapporterande enheter, om inte annat anges. För datan används operationell kontroll som metod för konsolidering. Den täcker samtliga materiella aspekter utifrån den materialitetsanalys som beskrivs i Västentlighetsanalys och har granskats av en extern part. Inga justeringar av information från tidigare rapporteringsperioder har gjorts. I hållbarhetsrapporten har all data relaterat till Sandvik Materials Technology/Alleima exkluderats, med undantag för medarbetarengagemang relaterat till kollektivavtal (not IF6) för 2021 eftersom data historiskt har samlats in på landnivå.

Från och med 2022 rapporterar Sandvik i enlighet med TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Sandvik rapporterar även i enlighet med SASB (Sustainability Accounting Standards Board och rapporterar påverkan på klimat och vatten genom den icke vinstdrivande organisationen CDP.

Sandvik har undertecknat FN:s Global Compact (UNGC) och vi rapporterar om de tio principerna i enlighet med kriterierna för UNGC:s avancerade nivå.

Sandviks styrelse och vd har gett granskaren i uppdrag att utföra en kombinerad granskning av Sandvik Årsredovisning 2022. Granskaren är oberoende gentemot Sandvik.

Sandviks uppförandekod, leverantörskod och uppförandekod för affärspartners finns tillgängliga på home.sandvik/sustainablebusiness. Koncernpolicyer är klassificerade som interna dokument och finns tillgängliga på koncernens intranät. Samtliga policyer har godkänts av koncernledningen och 14 policyer, bland annat den som behandlar mutor respektive korruption, har godkänts av styrelsen. Våra policyer omfattar hela organisationen, inklusive affärsrelationer, och kommuniceras via linjeorganisationen.

Detaljerad information om rapporteringen återfinns på home.sandvik/sustainablebusiness.