IF8 Miljöavtryck

Växthusgaser och energi

Sandvik arbetar med att säkerställa att varje enskild enhet på företaget har en åtgärdsplan för energieffektivisering och minskning av utsläpp av växthusgaser. 2022 fanns fler än 200 planer för miljöförbättringar (EIP) inom Sandvik, många relaterade till att minska utsläpp av växthusgaser och ökad cirkularitet. Planerna omfattar de områden som anses mest materiella för varje affärsområde/division/anläggning. Som exempel ökade anläggningen i Svedala sin värmeåtervinning genom att återanvända överskottsvärme från produktionsprocesserna. Förbättrad isolering i byggnaderna, LED-belysning och solpaneler på taken är andra exempel på initiativ.

Ett av våra hållbarhetsmål för 2030 är att halvera utsläppen av våra växthusgaser (scope 1 och scope 2) jämfört med basvärdet. Under 2022 ökade utsläppen av växthusgaser med 4 procent till 142 kton CO2e, framför allt till följd av ökade aktivitetsnivåer. Vi ligger fortfarande väl i linje med vad som behövs för att uppnå 2030-målet.

I samband med vår ansökan till Science Based Targets initiative genomförde vi under året en inventering av våra växthusgasutsläpp i scope 3, i enlighet med GHG-protokollet. 2019 valdes som basår eftersom det ansågs vara det senaste året innan Covid-pandemin som var representativt för verksamheten. Våra huvudsakliga utsläppskällor är ”Inköpta varor och tjänster” och ”Användning av sålda produkter”. Inköpta varor och tjänster drivs främst av inköp av stål och hårdmetaller. Användning av sålda produkter, exempelvis utrustning för gruvindustrin, krossning och sortering, beräknades utifrån förväntad livslängd på produkterna. Utsläppen är relaterade till bränslekonsumtion, till exempel diesel, och för batterielektriska fordon ingick elanvändningen. Elanvändningen beräknades utifrån utsläppsfaktorer per land.

Fördelning av energiförbrukning

Energiförbrukning fördelat på energikälla. Top tre är: Elektricitet 61 %, Naturgas 20% och Diesel 8 % (tårtdiagram)

Scope 3-inventering, 2019 (basår)

kton CO2e

Kategori 1: Inköpta varor och tjänster

1 770

Kategori 2: Kapitalvaror

62

Kategori 3: Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

52

Kategori 4: Uppströms transport och distribution

321

Kategori 5: Avfall genererat i verksamheten

26

Kategori 6: Affärsresor

79

Kategori 7: Medarbetares resor till och från arbetet

57

Kategori 8: Uppströms hyrda tillgångar

9

Kategori 9: Nedströms transport och distribution

11

Kategori 10: Bearbetning av sålda produkter

6

Kategori 11: Användning av sålda produkter

5 710

Kategori 12: Slutbehandling av sålda produkter

7

Kategori 13: Nedströms hyrda tillgångar

0

Kategori 14: Franchise

0

Kategori 15: Investeringar

0,1

Totala utsläpp, scope 3

8 110

Energiförbrukning

Energiförbrukning (TJ)

2021

2022

Icke förnybara bränslen

1 381

1 302

Bensin

131

128

Diesel

291

311

Gasol

39

37

Fossilgas

876

767

Eldningsolja

44

57

 

 

 

Förnybara bränslen

6

17

Etanol

2

2

HVO

1

5

Biogas

3

11

Total energi från bränslen

1 387

1 319

 

 

 

El från elnätet

2 204

2 311

Egen förnybar elektricitet

13

18

Köpt värme och ånga

176

174

Såld värme

–34

–35

Total elektricitet, värme och ånga

2 358

2 468

Total energiförbrukning

3 745

3 787

Energiintensitet

Total energianvändning i relation till försäljning

2021

2022

GJ/MSEK

44

34

Utsläpp av växthusgaser 2018–2022, ton

Minskningen av CO2-utsläpp 2018–2022 i ton (stapeldiagram)

Energiförbrukning per affärsområde

Fördelningen av energiförbrukning mellan affärsområdena. (tårtdiagram)
Utsläpp av växthusgaser

Växthusgaser (kton CO2e)

2021

2022

Scope 1

80

80

Scope 1 (biogent)

2

3

Scope 2 (platsbaserat)

166

185

Initiativ för att använda elektricitet med låga utsläpp

–109

–124

Scope 2 (marknadsbaserat)

57

61

Brutto totalt (platsbaserat)

246

266

Netto totalt (marknadsbaserat)

137

142

Skillnaden mellan platsbaserade och marknadsbaserade växthusgasutsläpp i scope 2 beror främst på inköp av elektricitet med låga utsläpp, via certifikat och/eller ursprungsgarantier..

Utsläpp av växthusgaser per affärsområde (scope 1 och 2)

Fördelningen av CO2-utsläpp mellan affärsområdena (tårtdiagram)
Utsläppsintensitet (scope 1 och 2)

Totala CO2e-utsläpp i relation till försäljning

2021

2022

ton/MSEK

1,6

1,3

Vatten

Vi övervakar vattenanvändningen och vidtar en mängd åtgärder för att minimera förbrukningen, inklusive återanvändning av process- och kylvatten för att minska behovet av färskvatten. Sandviks utsläpp till vatten består huvudsakligen av kväveföreningar, syreförbrukande ämnen och metaller. Allt avfallsvatten från tillverkningsprocesserna renas innan det släpps ut för att säkerställa att alla utsläpp ligger under gränsvärdena.

Vid tillverkning, särskilt i varma miljöer, kommer en viss mängd vatten oundvikligen att dunsta och förångas. I förhållande till produktion och totala vattenvolymer är de förångade volymerna obetydliga. Allt vatten som vi använder släpps tillbaka efter nödvändig behandling, antingen i våra egna eller tredje parts reningsverk, eller cirkuleras och återanvänds. Uttag, användning och utsläpp av vatten kontrolleras noggrant och i enlighet med gällande tillstånd.

Vatten och utloppsvatten

Vattenuttag (1 000 m3)

 

Alla områden

 

 

 

Färskvattenuttag per källa

2021

2022

Ytvatten

2 434

2 784

Grundvatten

570

462

Tredje part

1 025

1 144

Regn

11

27

Totalt uttag

4 040

4 417

Vattenintensitet

Vatten totalt i relation till försäljning

2021

2022

m3/MSEK

47

39

Avfall

Användning, återanvändning, rekonditionering och återvinning

Kretsloppstänkande är materiellt för Sandvik och vi återvinner och återanvänder för att minska användningen av råmaterial och minska avfall. Det största avfallsinflödet sker i olika former av metallråvara eftersom våra produkter förädlas genom metallhantering. Metallråvara kan smältas ner och användas många gånger utan att kvaliteten påverkas, vilket skapar goda förutsättningar för cirkulär materialhantering. Vi strävar efter att öka andelen återvunnet material i våra produkter.

Vi samlar in och sorterar metallavfall från vår produktion för att återanvända/återvinna materialet. Vi har återköpsprogram med våra kunder för att samla in och återanvända material i vår produktion. Vi samarbetar med externa parter och avfallsserviceföretag för att finna nya sätt att återvinna vårt avfall. Varje anläggning är ansvarig för att tillse att externa avfallsföretag hanterar avfallet enligt kontrakt och lagstiftning. Alla medarbetare och entreprenörer är ansvariga för att korrekt sortera och bortskaffa avfall på anläggningarna.

Det totala avfallet ökade med 60 procent till 422 kton. Ökningen beror på ökade aktivitetsnivåer, förbättrad avfallsrapportering och minskad återfyllning av anrikningssand. Med vissa undantag hanteras avfall utanför anläggningarna.

2022 implementerade Sandvik sitt nya mål för avfallscirkularitet, nya definitioner av avfall och avfallshantering samt mer detaljerad mätning och förbättringsplaner. Återanvändning och återvinning definieras som cirkulärt avfall. När vi rapporterar andelen cirkularitet exkluderar vi anrikningssand, anrikningsslam och slagg eftersom vi bedömer att det inom överskådlig framtid inte är möjligt att vidta ytterligare åtgärder för att undvika att skicka dessa fraktioner till deponi. Avfallscirkulariteten uppgick till 74 procent, att jämföra med målet för 2022 om 70 procent. Vårt långsiktiga mål är att öka avfallscirkulariteten till 90 procent 2030.

Avfallskategori och metod för bortförsel

Ton

2021

2022

Farligt avfall

18 168

19 146

till återanvändning

127

141

till återvinning

7 073

6 874

Cirkulärt avfall

7 199

7 015

till energiåtervinning

1 077

581

till förbränning

905

749

till deponi

8 637

9 372

av vilket anrikningsslam

6 836

6 005

okänd avfallsmetod

350

1 428

Icke-cirkulärt avfall

10 969

12 130

 

 

 

Ofarligt avfall

246 282

402 609

till återanvändning

7 623

8 490

till återvinning

19 537

29 832

Cirkulärt avfall

27 159

38 322

till energiåtervinning

2 676

2 904

till förbränning

359

254

till deponi

214 491

360 321

av vilket slagg

2 325

3 589

av vilket anrikningssand

208 044

351 072

okänd avfallsmetod

1 596

809

Icke-cirkulärt avfall

219 122

364 288

Totalt avfall

264 450

421 755

Avfall exklusive anrikningssand, anrikningsslam och slagg.

47 246

61 089

Totalt avfall per affärsområde

Fördelningen av avfall mellan affärsområdena (tårtdiagram)
Avfallsintensitet

Total mängd genererat avfall i relation till försäljning

2021

2022

ton/MSEK

3 086

3 755

Rapporteringsprinciper

Miljödata hämtas från vårt EHS-rapporteringssystem och rapporteringen sker kvartalsvis för miljörelaterade nyckeltal. Insamlad data baseras på information från det senast tillgängliga årsbokslutet, vilket betyder att historisk data kan ha justerats. All EHS-data relaterar till kvarvarande verksamhet och datan har justerats för utdelningen av Sandvik Materials Technology/Alleima. Förvärv inkluderas när de slås samman med Sandvik och börjar rapportera EHS-data.

När vi beräknar växthusgasutsläpp för scope 1–3 tillämpar vi en operationell konsolideringsmodell enligt GHG-protokollet. Följande växthusgaser ingår i scope 1- och 3-beräkningarna: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 och NF3. Scope 2-beräkningarna begränsades till CO2-utsläpp eftersom det är det enda energiföretag är skyldiga att redovisa och därmed är emissionsfaktorerna också begränsade till CO2. Exkluderingen beräknas stå för mindre än 1 procent. Biogena växthusgasutsläpp är begränsade till bränsle, som etanol och biobaserade fraktioner av bensin och diesel. Scope 1–2, beräknas utifrån rapporterad förbrukningsdata.

För scope 3-beräkningarna för 2019 användes en hybridmetod med både screening- och inventeringsbaserad metodik. Emissionsfaktorer från DEFRA, Ecoinvent, IEA, Power Profiler från amerikanska EPA, Canada National Inventory Report och Exiobase användes samt leverantörsspecifik data. För de marknadsbaserade utsläppen i scope 2 användes specifika emissionsfaktorer, om det fanns tillgängligt, annars användes samma faktorer som för platsbaserade utsläpp.

För avfall definieras de rapporteringsbara avfallshanteringsmetoderna baserat på avfallskoderna från EU-förordningen (EG) nr 1013/2006 från Europaparlamentet och Europaråde den 14 juni 2006 om transporter av avfall. Dessa definitioner tillämpas av våra rapporterande enheter. Val av avfallshanteringsmetod varierar i företaget men baseras huvudsakligen på information från avfallshanteringsföretagen.