IF6 Medarbetare

Vid utgången av 2022 var antalet medarbetare 40 489 (38 669).

Kompetensutveckling

Sandvik erbjuder många utvecklingsmöjligheter genom utmanande uppdrag, projekt, mentorskap, digitala utbildningsplattformar och klassrumsutbildning. Vi erbjuder ett globalt, gemensamt utbud av ledarskaps- och expertprogram, olika utbildningsakademier, vi erbjuder digitala workshops och e-utbildningar, till exempel för fortbildning och omskolning för dagens och morgondagens arbetsliv. Samtliga globala ledarskaps- och expertprogram stöttar vår strategi för 2025. Under 2022 återupptogs ett program för nästa generations globala ledare som även fortsättningsvis kommer att förse Sandvik med framtida ledare.

Global Graduate-program

Global Graduate-programmet är Sandviks globala trainee-program som ger unga talanger möjlighet att utforska olika delar av våra verksamheter under 15 månader. Syftet är att attrahera och rekrytera toppstudenter på utvalda marknader, snabbt introducera dem till Sandviks värld och stötta det strategiska arbetet med vårt varumärke som arbetsgivare. Januari 2023 slutförde tio deltagare från Kina, Indien, Finland, Sverige och USA, med fördelningen 40/60 män/kvinnor det femte Global Graduate-programmet.

Intern arbetsmarknad

Som medarbetare inom Sandvik är du ansvarig för din egen karriärsutveckling. Sandvik erbjuder en lång rad karriärmöjligheter. Vår interna arbetsmarknad ger våra medarbetare möjlighet att arbeta inom andra delar av Sandvik eller i andra länder för att växa och utvecklas både på det personliga och det yrkesmässiga planet. Under 2022 anställdes 3 607 personer (3 039) och en majoritet av befattningarna annonserades på den interna arbetsmarknaden.

Mångfald och inkludering

Vi strävar mot en personalstyrka präglad av mångfald och inkludering för att vidga perspektivet, vilket skapar fördelar hela vägen till samhälle och kund. Detta återspeglas i vår rekrytering, utveckling och bevarande av medarbetare och vi arbetar med ett antal initiativ i vår verksamhet (se Sandvik Mining and Rock Solutions – Hållbarhet, kunder och medarbetare, Sandvik Rock Processing Solutions – Hållbarhet, kunder och medarbetare, Sandvik Manufacturing and Machining Solutions – Hållbarhet, kunder och medarbetare). I våra hållbarhetsmål för 2030 ingår att uppnå en tredjedel kvinnliga chefer. 2022 var andelen kvinnor i externa rekryteringar 30 (30) och andelen kvinnor i chefspositioner uppgick globalt till 19,6 procent (19,6). Vår koncernledning innehåller fem nationaliteter och andelen kvinnor är 44 procent. Det senare var uppmärksammat i Allbright-rapporten där vi hamnade på plats 66 (105) på deras gröna lista. Andelen kvinnor i divisionernas ledningsgrupper var 22 procent (19) och andelen kvinnor i vår talangpool var 28 procent (29). 21 procent (19) av medlemmarna i divisionernas ledningsgrupper var icke-européer.

Psykologisk trygghet är en förutsättning för en inkluderande kultur. Vi utbildar därför chefer i att skapa en psykologiskt trygg miljö och vi praktiserar detta genom att starta alla möten med att uppmuntra alla till en öppen dialog där alla ska känna sig trygga i att delta och bidra. Vi följer upp mångfald och inkludering som en del av våra kvartalsvisa undersökningar (QPulse). Vi erbjuder utbildning inom mångfald och inkludering som del i en workshop för ledarskap och en verktygslåda som innehåller e-utbildning i form av workshops och övningar. Vår nanolearning i mångfald och inkludering erbjuds alla nya medarbetare och medarbetare från förvärvade företag. Vårt Bridge-program fokuserar på ledarskap över gränser och alla våra interna globala ledarskapsprogram innehåller utbildning om hur chefer kan arbeta för mångfald och inkludering.

Topp 300-chefer, nationaliteter

Fördelningen av nationaliteter för topp 300-chefer. Sverige står för 43 % och Europa (exkl. Sverige) för 41 %. (tårtdiagram)

Andel kvinnor i chefsposition, %

Andelen kvinnor i chefsposition, % för 2017-2021. Andelen har ökat från cirka 17 % 2017 till närmare 20 % 2021. (linjediagram)

Medarbetarengagemang

Vi genomför kvartalsvisa medarbetarundersökningar (QPulse). Syftet med dessa är att mäta medarbetarnöjdhet och engagemang mer regelbundet och få insikter för framtida förbättringsområden inom identifierade och prioriterade områden i realtid. Genomsnittet under året var ett engagemangsindex om 78 procent (79) och ett inkluderingsindex om 79,5 procent (78,5) med en svarsfrekvens om 65 procent (57). Åtgärder baserade på resultaten implementeras i alla affärsområden och koncernfunktioner. Under fjärde kvartalet 2022 lanserades en mer djupgående QPulse.

Alla medarbetare på Sandvik erbjuds minst ett individuellt utvecklingssamtal med sin chef per år. Samtalet behandlar tidigare prestationer, nya mål och utvecklingsplaner för kommande år. Under 2022 deltog 93 procent (90) av medarbetarna i utvecklingssamtal.

Under 2022 omfattades 46 procent (54*) av medarbetarna av kollektivavtal.

Övrigt

Vi använder externa konsulter för att få referensvärden gällande ersättningsnivåer. Nya medlemmar i koncernledningen 2022 fick ingen signeringsbonus eller annan extra betalning.

*Inklusive Alleima.

Medarbetare per anställningskontrakt och kön

 

Kvinnor

Män

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

FTE

2021

2022

2021

2022

2021

2022

Tillsvidare

6 354

6 662

25 598

26 467

31 952

33 129

Tidsbegränsat

496

318

1 429

1 067

1 925

1 385

Totalt

6 850

6 980

27 027

27 534

33 877

34 514

Medarbetare per anställningstyp och kön

 

Kvinnor

Män

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

FTE

2021

2022

2021

2022

2021

2022

Heltid

6 252

6 402

26 606

27 033

32 858

33 435

Deltid

598

578

421

501

1 019

1 079

Totalt

6 850

6 980

27 027

27 534

33 877

34 514

Medarbetare per anställningskontrakt och region

 

Tillsvidare

Tidsbegränsat

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

FTE

2021

2022

2021

2022

2021

2022

Europa

17 781

17 160

708

681

18 489

17 841

Nordamerika

4 128

4 361

27

23

4 155

4 384

Sydamerika

1 842

2 006

28

35

1 870

2 041

Afrika och Mellanöstern

1 942

2 032

250

250

2 192

2 282

Asien

5 313

6 517

896

374

6 209

6 891

Australien

959

1 062

17

23

976

1 085

Totalt

31 965

33 138

1 926

1 386

33 891

34 524

Nyanställdas ålder

 

2021

2022

 

Anställda

%

Anställda

%

Under 30

952

31

1 153

32

30–50

1 814

60

2 148

60

Över 50

268

9

298

8

Totalt

3 034

100

3 599

100

Nyanställdas kön

 

2021

2022

 

Anställda

%

Anställda

%

Kvinnor

718

24

872

24

Män

2 320

76

2 734

76

Totalt

3 039

100

3 607

100

Nyanställda per region

 

2021

2022

 

Anställda

%

Anställda

%

Europa

1 125

37

1 328

37

Nordamerika

878

29

835

23

Sydamerika

344

11

387

11

Afrika & Mellanöstern

143

5

268

7

Asien

380

12

594

17

Australien

169

6

195

5

Totalt

3 039

100

3 607

100

Personalomsättning, ålder

 

2021

2022

 

Lämnat

%

Lämnat

%

Under 30

484

15

556

16

30–50

1 963

10

2 448

12

Över 50

1 027

12

911

10

Totalt

3 474

11

3 915

12

Personalomsättning, kön

 

2021

2022

 

Lämnat

%

Lämnat

%

Kvinnor

738

12

818

13

Män

2 738

11

3 098

12

Totalt

3 476

11

3 916

12

Personalomsättning, region

 

2021

2022

 

Lämnat

%

Lämnat

%

Europa

1 497

8

2 192

13

Nordamerika

668

17

638

15

Sydamerika

218

12

225

12

Afrika och Mellanöstern

160

8

212

11

Asien

781

14

496

8

Australien

162

17

154

15

Totalt

3 486

11

3 917

12

Medarbetare, kön och kategori

 

Kvinnor (%)

Män (%)

Totalt (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

2022

2021

2022

2021

2022

Tjänstemän

26

27

74

73

57

57

Arbetare

12

12

88

88

43

43

Totalt

20

20

80

80

100

100

Medarbetare, ålder och kategori

 

Under 30 (%)

30–50 (%)

Över 50 (%)

Totalt (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

Tjänstemän

9

8

67

64

25

27

57

57

Arbetare

17

18

58

57

25

25

43

43

Totalt

12

13

63

61

25

26

100

100

Andel kvinnor och åldersstruktur

 

 

Åldersstruktur, %

 

Andel kvinnor, %

Under 30

30–50

Över 50

Styrelsen

25

0

25

75

Koncernledningen

44

0

44

56

Chefer

20

1

69

30

Övriga medarbetare

20

14

60

26

Rapporteringsprinciper

Statistik avseende antal anställda, motsvarande heltidstjänster (FTE), hämtas från koncernens finansiella konsolideringssystem. Vi rapporterar kvarvarande verksamhet, i linje med den finansiella redovisningen. All övrig medarbetardata (ålder, kön, personalomsättning, antal nyanställda, deltids- eller heltidsanställda, utvecklingssamtal, chefer etc) hämtas från koncernens gemensamma HR-system och omfattar 83 procent av Sandviks medarbetare. Dessa siffror sammanställs på årsbasis och utgör basen för exempelvis utvecklingssamtal. Skillnader i totala antalet medarbetare i vissa tabeller beror på otillräcklig data. Vår definition av chef är en medarbetare som ansvarar för en organisation. Sandvik har en liten, ej signifikant, andel personal som är icke Sandvik-anställda.